Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0008-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/010-01
Наименование: "Устойчиво развитие на туризма чрез ефективен маркетинг и реклама на разнообразни и атрактивни туристически продукти и услуги"
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 13.08.2012
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да развиеинтегриран регионален туристически продукт и да повиши ефективността на регионалния маркетинг. Специфичните цели на проекта са насочени към: • подкрепа за развитието на дестинация със значителен туристически потенциал, популяризираща природно, културно и историческо наследство. • насърчаване предлагането, намаляване сезонността и увличаване заетостта на легловата база в региона. • преодоляване икономическата диверсификация на територията, чрез използване на иновативни, съвременни средства и техники за достигане до нови пазарни сегменти. Проектът се основава на концепцията за оформяне на "устойчив туристически продукт", който ще допринесе за диверсификация на туристическата среда, намаляване на териториалната концентрация и разнообразяване на услугите. Постигането на проектните цели ще спомогне за намаляване на териториалната концентрация на туризма, привличайки внимание към регион с традиции, но слабо популяризиран до момента. Комплексният под
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип и управление на проекта
дейност 2 Дейности за осигуряване на публичност
дейност 3 Подготовка на тръжна документация
дейност 4 Създаване на Регионална маркетингова стратегия за развитие на туризма, разработка на туристически пакети
дейност 5 GPS картиране, видеозаснемане и създаване на рекламен филм на туристическия район
дейност 6 Изработване на рекламни и информационни материали
дейност 7 Организиране на тур обиколка за промотиране на региона
дейност 8 Участие в регионални, национални и международни борси, изложения и панаири
Дейност 9 Изследване на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
дейност 10 Одит на проекта
дейност 11 Отчет на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 433 950 BGN
Общ бюджет: 378 802 BGN
БФП: 365 386 BGN
Общо изплатени средства: 347 117 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 365 386 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 235 654 BGN
2014 0 BGN
2015 111 463 BGN
347 117 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 310 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 210 848 BGN
2014 0 BGN
2015 99 730 BGN
310 578 BGN
В т.ч. Национално финансиране 54 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 806 BGN
2014 0 BGN
2015 11 733 BGN
36 539 BGN
Финансиране от бенефициента 19 060 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 3 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 4 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 7 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 8 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 9 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02
Индикатор 10 *Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон.
Индикатор 11 *Нетни годишни приходи от международен туризъм


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз