Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.2.02-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.2-02/2011/004
Наименование: "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в Община Варна"
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 23.12.2014
Начална дата: 13.02.2015
Дата на приключване: 13.12.2015
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да допринесе за социалното включване на хора в неравностойно и уязвимо положение чрез повишаване на техния жизнен стандарт и общо подобряване качеството на общинския жилищен фонд на Община Варна.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3: Изграждане на жилищна сграда за социални жилища, находяща се в УПИ IV-55 /идентификатор 10135.5503.55/, кв.47, по плана на 28-м.р., район „Аспарухово”, гр.Варна
Дейност 4: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на помещенията в социалните жилища
Дейност 5: Упражняване на авторски и строителен надзор
Дейност 6: Осигуряване на информация и публичност
Дейност 7: Одит на проект „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища в община Варна“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 595 190 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Подобрена социална жилищна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 2 (Д) Брой лица от целевата група, облагодетелствани от подобрената социална жилищна инфраструктура (т.е. брой лица, настанени в социалните жилища)
Индикатор 3 (Д) Брой осигурени индивидуални социални жилища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз