Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0036-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/035
Наименование: Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворна пространство град Харманли
Бенефициент: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Харманли
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото предложение е да се създаде подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Харманли, която да замени институционалната грижа за деца чрез осигуряване и предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността.
Дейности: дейност 1 Организация и управление
дейност 2 Информация и публичност
дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 5 Извършване на СМР
дейност 6 Строителен надзор
Дейност 7 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР
Дейност 8 Доставка на оборудване
дейност 9 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 759 514 BGN
Общ бюджет: 689 972 BGN
БФП: 689 972 BGN
Общо изплатени средства: 689 972 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 689 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 480 091 BGN
2014 213 670 BGN
2015 - 3 789 BGN
689 972 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 586 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 408 077 BGN
2014 181 620 BGN
2015 - 3 221 BGN
586 476 BGN
В т.ч. Национално финансиране 103 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 72 014 BGN
2014 32 051 BGN
2015 - 568 BGN
103 496 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз