Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0044-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/027
Наименование: Оттука започва България
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 06.08.2012
Дата на приключване: 18.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е формирането на конкурентноспособен туристически продукт в община Шумен, на базата на културно-историческото и природно наследство на района, допринасящ за диверсификацията на морския и ваканционен туризъм в Североизточен район и за намаляване териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма не само в региона, но и в цялата страна.
Дейности: дейност 1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
дейност 2 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
дейност 3 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР
дейност 4 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
дейност 5 АВТОРСКИ НАДЗОР
дейност 6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ
дейност 7 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ТУРИЗМА И АНИМАЦИЯТА
дейност 8 МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА НА СЪЗДАДЕНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ
дейност 9 ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 10: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 099 055 BGN
Общ бюджет: 2 403 645 BGN
БФП: 2 289 141 BGN
Общо изплатени средства: 1 665 909 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 289 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 215 469 BGN
2015 450 440 BGN
1 665 909 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 945 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 033 149 BGN
2015 382 874 BGN
1 416 023 BGN
В т.ч. Национално финансиране 343 371 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 182 320 BGN
2015 67 566 BGN
249 886 BGN
Финансиране от бенефициента 125 433 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз