Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0008-C0001
Номер на проект: A10-13-8
Наименование: Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 11.01.2012
Дата на приключване: 11.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
Описание
Описание на проекта: Местната власт разработва и прилага ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на общината
Дейности: Дейност I: Създаване на организация за управление на проекта
Дейност II. Реализация на дейностите
Дейност III. Приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 283 625 BGN
Общ бюджет: 173 653 BGN
БФП: 173 653 BGN
Общо изплатени средства: 173 653 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 173 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 725 BGN
2013 116 928 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
173 653 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 147 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 48 216 BGN
2013 99 389 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
147 605 BGN
В т.ч. Национално финансиране 26 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 8 509 BGN
2013 17 539 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
26 048 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Заповеди на Кмета за създаване на ЕУП и ЕГ
Индикатор 2 По Дейност 1 - Доклад за изготвената система за мониторинг и контрол на проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Подробен работен график
Индикатор 4 По Дейност 1 - Налична документация за провеждане обществени поръчки
Индикатор 5 По Дейност 1 - Налична документация, съпътстваща провеждането на процедурите
Индикатор 6 По дейност 1 - Сключени договори за изпълнение на обществени поръчки
Индикатор 7 По Дейност 2 - Доклад с изготвен анализ на заинтерсо-ваните страни
Индикатор 8 По Дейност 2 - Създадена база данни
Индикатор 9 По Дейност 2 - Изготвен инструментариум за провеждане на проучването и разработен анализ въз основа на получените резултати
Индикатор 10 По Дейност 2 - Доклад от извършената оценка на плана
Индикатор 11 По дейност 2 - Доклад с извършените анализи, SWOT анализ, цели, мисия, визия и стратегия за развитие
Индикатор 12 По дейност 2 - общинска администрация, въвела правила на мониториг на изпълнението на политики
Индикатор 13 По Дейност 2 - Проведени семинара
Индикатор 14 По дейност 2 - Обучени общински служители
Индикатор 15 По Дейност 2 - Обучени общински съветници
Индикатор 16 По Дейност 2 - Изготвена и поддържана страница
Индикатор 17 По дейност 2 - Организирани обществени обсъждания с представители на различни заинтересовани страни
Индикатор 18 По Дейност 2 - Публикувани материали в медиите
Индикатор 19 По Дейност 2 - Изготвени и разпространени дипляни
Индикатор 20 По дейност 2 - Изготвени и разпространени плакати
Индикатор 21 По Дейност 2 - Изготвени и разпространени химикалки
Индикатор 22 По дейност 2 - Изготвени и разпространени рекламни чаши
Индикатор 23 По Дейност 2 - Изготвени и разпространени банери
Индикатор 24 По Дейност 2 - Проведена заключителна церемония с мин. 30 участници
Индикатор 25 По Дейност 2 - Всички материали, изготвени в рамките на проекта
Индикатор 26 По Дейност 2 - Предоставени текущи консултации
Индикатор 27 По Дейност 2 - Одитен доклад
Индикатор 28 По Дейност 3 - Изготвен окончателен доклад, съгласно Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Индикатор 29 По Дейност 3 - Изготвени архиви на материалите по проекта
Индикатор 30 По Дейност 3 - Създадена база данни, вкл. цялата инфор-мация, която общината може използва при последващи проекти
Индикатор 31 По Дейност 3 - Изготвен списък на НПО и експерти, работещи по проекта
Индикатор 32 По Дейност 3 - Адаптирани модели, свързани с финансово- икономическите анализи за целите на планирането и разработването на проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз