Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/011-06
Наименование: Осигуряване на ефективна здравна инфраструктура и модернизация на МБАЛ "Д-р Иван Селимински", МБАЛ-Сливен
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Сливен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да осигури подходяща и ефективна държавна здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали и нови възможности за социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение, чрез обновяване и модернизиране на МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД на територията на градския ареал Сливен
Дейности: дейност 6 Доставка на високотехнологично оборудване
дейност 4 Строително – ремонтни дейности по обекта на интервенция МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен
дейност 2 Управление, мониторинг, контрол и отчетност
дейност 7 Дейности по осигуряване визуализация, информация и публичност на проекта
дейност 8 Одит
дейност 1 Сформиране на екип по проекта
дейност 3 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители.
дейност 5 Авторски надзор и строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 799 532 BGN
Общ бюджет: 5 415 261 BGN
БФП: 5 361 998 BGN
Общо изплатени средства: 3 265 319 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 361 998 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 285 931 BGN
2014 1 947 811 BGN
2015 31 577 BGN
3 265 319 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 557 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 093 042 BGN
2014 1 655 639 BGN
2015 26 840 BGN
2 775 521 BGN
В т.ч. Национално финансиране 804 300 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 192 890 BGN
2014 292 172 BGN
2015 4 737 BGN
489 798 BGN
Финансиране от бенефициента 29 193 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения
Индикатор 6 //Създадени нови работни места
Индикатор 7 %Реконструирани/ ремонтирани/ обновени сгради на държавни лечебни и здравни заведения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз