Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/007-07
Наименование: Повишаване качеството на медицинско обслужване в Област Благоевград чрез модернизация на МБАЛ-Благоевград АД и изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания", МБАЛ-Благоевград
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Модернизиране инфраструктурата на МБАЛ Благоевград, чрез монтаж на медицинско оборудване за прилагане на високотехнологични болнични дейности по отношение на диагностиката на онкологични заболявания.
Дейности: дейност 4 Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
дейност 6 Доставка на високотехнологично и специализирано медицинско оборудване
дейност 7 Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 3 Подобряване на материалната база и физическата среда в МБАЛ Благоевград
Дейност 2 Подпомагане и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
дейност 8 Извършване на независим финансов одит на проекта
дейност 5 Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 7 757 818 BGN
Общ бюджет: 6 317 321 BGN
БФП: 6 264 000 BGN
Общо изплатени средства: 6 209 823 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 264 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 421 656 BGN
2014 3 260 386 BGN
2015 527 781 BGN
6 209 823 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 324 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 058 408 BGN
2014 2 771 328 BGN
2015 448 614 BGN
5 278 349 BGN
В т.ч. Национално финансиране 939 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 363 248 BGN
2014 489 058 BGN
2015 79 167 BGN
931 473 BGN
Финансиране от бенефициента 72 430 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 4 (Д) Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавни лечебни и здравни заведения, в това число: - хора с увреждания - малцинства
Индикатор 5 (Д) Създадени нови работни места (общо): - постоянни • в т.ч роми - временни • в т.ч роми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз