Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/008-07
Наименование: Създаване на високотехнологичен сектор за ранна и точна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ "Д-р А.Дафовски", МБАЛ-Кърджали
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2011
Начална дата: 08.06.2011
Дата на приключване: 08.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Кърджали
                    Кърджали
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е: Да се подобри и модернизира здравната инфраструктура на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД, гр. Кърджали, чрез въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване за прилагане на високотенологични болнични дейности по отношение на диагностиката и лечението на злокачествени заболявания.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на СМР, изпълнение на независим строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит)
дейност 6 Доставка на специализирано медицинско оборудване за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски”АД
дейност 5 Извършване на авторски надзор
дейност 7 Информация и публичност
дейност 8 Одит по проекта
дейност 4 Извършване на независим строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 285 209 BGN
Общ бюджет: 2 693 839 BGN
БФП: 2 674 868 BGN
Общо изплатени средства: 445 061 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 674 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 445 061 BGN
445 061 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 273 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 378 302 BGN
378 302 BGN
В т.ч. Национално финансиране 401 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 66 759 BGN
66 759 BGN
Финансиране от бенефициента 20 752 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите.
Индикатор 5 (Д) Внедрено ново медицинско оборудване
Индикатор 6 (Д) Среден престой в лечебното заведение
Индикатор 7 (Д) Работещи в лечебното заведение / медицински персонал
Индикатор 8 (Д) *Създадени нови работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз