Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0002-C0001
Номер на проект: 13-11-2
Наименование: Повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Общинска администрация Павликени
Бенефициент: Община Павликени
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на структурата и стимулиране на организационното развитие на Общинска администрация Павликени.
Дейности: Дейност 1 „Управление на проекта, изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП” В рамките на дейността ще бъде сформиран екипът за управление на проекта. Ще бъдат разработени правилата за работа на екипа, контрол, мониторинг и отчетност на проектните дейности. Общински експерти с необходимите опит и компетентност ще изготвят тръжна документация за избор на външни изпълнители на дейностите по по проекта, ще бъдат проведени законоворегламентираните процедури и ще бъдат сключени договори с избраните външни изпълнители.
Дейност 2 „Извършване на функционален анализ, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ” Функционалният анализ ще бъде извършен от екип, включващ външни експерти. Експерти от Общинска администрация и кметът на Общината ще сътрудничат на изпълнителите и ще осъществяват контрол върху изпълнението на дейността. Функционалният анализ ще бъде разработен на база Единната методология за провеждане на функционален анализ. Целта на предвидения функционален анализ е да се изготви оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на Общинската администрация чрез използването на различни методи като: проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. Основните етапи при провеждането на функционалния анализ са:  Планиране и подготовка на функционалния анализ: сформиране на екип; дефиниране на заинтересованите страни; уточняване на акцентите на анализа; изготвяне на времеви график и разпределение на отговорностите; комуникация и гарантиране на ангажираност.  Провеждане на функционалния анализ: анализ на текущото състояние: анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; идентифициране на области за подобрение, формулиране на предложения за подобрение.  Приключване на функционалния анализ: приоритизиране на областите и предложения за подобрение; изготвяне на План за действие, изготвяне на проект на доклад, обсъждане, изготвяне на окончателен доклад, комуникиране на резултатите от проведения функционален анализ със заинтересованите страни. Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението: анализ на изпълнението на препоръките; информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност за резултатите от проведения функционален анализ.
Дейност 3 „Провеждане на кръгла маса след приключване на функционалния анализ” Дейността предвижда провеждане на кръгла маса за дискусии и оценка на направените препоръки в Доклада от разработения функционален анализ, предложенията за промени и плана за действие, изготвен от екипа в Дейност № 2 „Извършване на функционален анализ, чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ”. След приключване на функционалния анализ, ще бъде проведена кръгла маса за дискусии с всички заинтересова страни:  Вътрешни: експерти от администрацията, ръководители на звената, кмет, зам.-кмет на Общината, главен секретар.  Външни: представители на други функционално свързани администрации; експерти, участвали в изготвянето на функионалния анализ. Участниците в кръглата маса ще се запознаят с основните изводи от проведения функционален анализ, предложените мерки за преодоляване на констатираните проблеми, както и с плана за действие за тяхното изпълнение. Подготвеният доклад ще бъде подложен на дискусия и предоставен за мнение на ръководството и служителите на общината, които носят отговорността за изпълнението на функциите на администрацията, познават спецификата на дейността й и ще бъдат ангажирани с реализирането на плана за действие. Ще бъдат разпечатани 30 копия от окончателния Доклад и разработения план за действие, предназначени за участниците в кръглата маса.
Дейност 4 „Разработване и/или актуализация на нормативни, стратегически и други документи, методологии, вътрешни правила и процедури” Въз осонова на резултатите от функционалния анализ и направените препоръки за подобряване на ефикасността и ефективността и за оптимизиране на функциите и организационната структура, както и на база решенията след проведените дискусии, дейността предвижда:  Разработване и актуализация на вътрешни правила в Общинската администрация;  Актуализация, в съответствие с националната и европейската нормативна база, на вътрешни, нормативни и стратегически документи. Новоразработените и актуализираните документи ще бъдат разпечатани и предоставени на съответните звена.
Дейност 5 „Провеждане на съпътстващи обучения на служителите в администрацията” След проведения функционален анализ, приетите решения, актуализирането на действащи и разработването на нови документи, ще бъде проведено еднодневно обучение на 30 служители в администрацията, пряко заинтересовани от направените промени във вътрешните документи и отговорни за тяхното прилагане. Ще бъдат подробно представени промените във вътрешните документи и разработените нови вътрешни правила. В рамките на дейността, служителите на Общинската администрация ще бъдат обучени да прилагат актуализираните и новоразработени документи. Обучението ще се проведе в зала на общината. За участниците в обучението ще бъдат осигурени: - папка с логото и информация за проекта; - химикалки; - флаш памет, с всички променени и новоразработени вътрешни административни документи; - тефтери с логото и информация за проекта. /рекламните материали ще бъдат осигурени от фирмата-изпълнител на Дейност 6 “Информация и публичност“/
Дейност 6 „Информация и публичност” Дейността предвижда популяризиране на целите, дейностите и резултатите на проекта, както и на финансовата подкрепа, с която се реализира той, чрез провеждане на информационна кампания и разпространение на информационни материали:  Провеждане на две пресконференции-начална и заключителна;  Подготовка на 80 комплекта материали за участниците в пресконференциите, кръглата маса и обученията (папки, химикалки, флаш памет, тефтери);  Изработване и поставяне на информационна табела в сградата на Общинската администрация;  Отпечатване и разпространение на информационни брошури за целите и дейностите по проекта –200 броя;  3 публикации в регионални печатни издания;  Излъчване на видеорепортаж в местна кабелна телевизия при приключване дейностите по проекта;  Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Общината;  Отпечатване и разпространение на информационен плакат за проекта в тираж 50 броя. Плакатите ще бъдат разпространени на публични места, както и в залите за провеждане на кръглата маса и обучението на служителите;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 71 367 BGN
Общ бюджет: 61 552 BGN
БФП: 61 552 BGN
Общо изплатени средства: 61 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 61 552 BGN
2015 0 BGN
61 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 52 319 BGN
2015 0 BGN
52 319 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 233 BGN
2015 0 BGN
9 233 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) 1: Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 4 (Д) 1: Утвърдени правила за работа, мониторинг, контрол и отчетност
Индикатор 5 (Д) 1: Утвърден график
Индикатор 6 (Д) 1: Разработени тръжни документаци
Индикатор 7 (Д) 1: Проведени процедури по реда на ЗОП
Индикатор 8 (Д) 1: Избрани изпълнители и подписани договори
Индикатор 9 (Д) 2: Проведени фокус-групи
Индикатор 10 (Д) 2: Участници във фокус-групите /общо/
Индикатор 11 (Д) 2: Проведени анкетни проучвания/интервюта
Индикатор 12 (Д) 2: Разработени функционални анализи
Индикатор 13 (Д) 1: Разработени Доклади с: препоръки и предложения за промени в нормативни и стратегически документи, устройствения правилник и план за действие
Индикатор 14 (Д) 3: Проведени кръгли маси и дискусии
Индикатор 15 (Д) 1: Участници
Индикатор 16 (Д) 3: Окончателни Доклади за проведен функционален анализ и план за действие
Индикатор 17 (Д) 4: Разработен нов Устройствен правилник
Индикатор 18 (Д) 4: Актуализирани наредби/инструкции
Индикатор 19 (Д) 4: Актуализирани общински правилници
Индикатор 20 (Д) 4: Актуализирани вътрешни процедури
Индикатор 21 (Д) 5: Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 22 (Д) 5: Обучени служители
Индикатор 23 (Д) 6: Проведени пресконференции
Индикатор 24 (Д) 6: Участници в пресконференциите
Индикатор 25 (Д) 6: Папки
Индикатор 26 (Д) 6: Химикалки
Индикатор 27 (Д) 6: Флаш памет
Индикатор 28 (Д) 6: Бележници
Индикатор 29 (Д) 6: Изработени и поставени информационни табели
Индикатор 30 (Д) 6: Публикации в регионални печатни издания
Индикатор 31 (Д) 6: Телевизионни излъчвания
Индикатор 32 (Д) 6: Публикации на сайта на Общината
Индикатор 33 (Д) 6: Отпечатани информационни брошури
Индикатор 34 (Д) 6: Отпечатани информационни плакати


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз