Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0065-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/061-01
Наименование: Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции)
Бенефициент: ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.08.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Повишаване възможностите на социалната инфраструктура за осъществяване на преход от институционална грижа за деца с увреждания към осигуряване на пълноценен живот в общността
Дейности: дейност 1 „Организация и управление” дейност 1 „Организация и управление”
дейност 2 „Разработване на документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители” дейност 2 „Разработване на документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители”
дейност 3 „Изграждане на шест ЦНСТ на територията на гр. Плевен” дейност 3 „Изграждане на шест ЦНСТ на територията на гр. Плевен”
дейност 4 „Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол” дейност 4 „Осъществяване на строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол”
дейност 5 „Доставка на оборудване и обзавеждане на шестте ЦНСТ” дейност 5 „Доставка на оборудване и обзавеждане на шестте ЦНСТ”
дейност 6 „Информация и публичност” дейност 6 „Информация и публичност”
дейност 7 „Одит на проекта” дейност 7 „Одит на проекта”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 173 703 BGN
Общ бюджет: 3 529 484 BGN
БФП: 3 529 484 BGN
Общо изплатени средства: 3 530 965 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 529 484 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 336 513 BGN
2014 0 BGN
2015 1 194 452 BGN
3 530 965 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 000 062 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 986 036 BGN
2014 0 BGN
2015 1 015 284 BGN
3 001 320 BGN
В т.ч. Национално финансиране 529 423 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 350 477 BGN
2014 0 BGN
2015 179 168 BGN
529 645 BGN
Финансиране от бенефициента 12 545 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 4 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз