Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.02-0019-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-02/2011/011
Наименование: Античното наследство на Тракия
Бенефициент: Община Стара Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.06.2012
Начална дата: 22.08.2012
Дата на приключване: 22.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящия Проект е да подкрепи и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините Стара Загора – Нова Загора - Раднево, които ще допринесат за диверсификация на туристическият продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на целта на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг”. Специфичните цели на настоящия проект са: Нарастване на приходи от международен туризъм в района; Увеличаване дела на вътрешния пазар; Нарастване на посещенията в района като общ брой и в неактивния сезон; Разширяване позициите/установяване на целевите пазари;
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
Дейност 3 Разработване на туристически продукти и пакети
Дейност 4 Разработване и разпространение на информационни, маркетинг и рекламни материали, реклама в медиите
Дейност 5 Участие в събития (международни, национални или регионални туристически борси, изложения, панаири) дейността се извършва 3,4,5,6,7,8,9,10,19,20,21 и 22 месеци от началото на проекта
Дейност 6 Изследване на ефективността на маркетинговите дейности
Дейност 7 Дейности по разпространение на информация, публичност и визуализация
Дейност 8 Одит на проекта дейността се извършва 3,4,5,6,21,22,23 и 24 м.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 470 672 BGN
Общ бюджет: 439 493 BGN
БФП: 439 493 BGN
Общо изплатени средства: 413 720 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 439 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 869 BGN
2014 353 737 BGN
2015 - 2 886 BGN
413 720 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 373 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 251 BGN
2014 316 502 BGN
2015 - 2 582 BGN
370 171 BGN
В т.ч. Национално финансиране 65 924 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 618 BGN
2014 37 235 BGN
2015 - 304 BGN
43 549 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Нетни годишни приходи от международен туризъм_3.2.02
Индикатор 3 Брой нощувки в съответната територия_3.2.02
Индикатор 4 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон_3.2.02
Индикатор 5 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 6 Нарастване на удовлетвореността на туристите в региона_3.2.02
Индикатор 7 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 8 Нарастване на информираността на туроператорите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт_3.2.02
Индикатор 9 Брой развити регионални туристически продукти_3.2.02
Индикатор 10 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании_3.2.02
Индикатор 11 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири_3.2.02


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз