Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0078-C0001
Номер на проект: ДОПТ-24/03.12.12;ДОПТ-30/24.10.14;ДОПТ-19/07.07.15
Наименование: "Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България"
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 22.10.2012
Начална дата: 03.12.2012
Дата на приключване: 07.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението на пътно-транспортния сектор, оперативната и финансовата устойчивост и повишаване на усвояването на средствата от европейските фондове.
Дейности: 10. Изготвяне на Екологична оценка на стратегията за пътищата до 2020 г.
9. Разработване на проучване на удовлетворението на потребителите на пътищата и оценка на ефективността на проектите по ОПТ след строителните работи в сравнение с показателите, заложени в анализа на приходите и разходите на проекта.
2. Разработване на стратегически бизнес план за АПИ
7. Изготвяне на ИТ стратегия
5. Установяване на процеси за управление на пътните активи
8. Създаване на инфраструктура за пространствени данни
1. Преглед на стратегия за пътния сектор
6. Оказване на оперативна подкрепа на отделите на АПИ
11. Публичност и комуникации
3. Разработване на план за действие за безопасността на пътищата 2013-2020 г.
4. Изготвяне на средносрочна оперативна програма за пътищата
12. Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 6 825 104 BGN
Общ бюджет: 6 825 104 BGN
БФП: 6 825 104 BGN
Общо изплатени средства: 5 460 083 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 825 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 507 000 BGN
2014 1 907 202 BGN
2015 2 045 881 BGN
5 460 083 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 801 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 280 950 BGN
2014 1 621 122 BGN
2015 1 738 999 BGN
4 641 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 023 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 226 050 BGN
2014 286 080 BGN
2015 306 882 BGN
819 012 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Доклад от прегледа на стратегия за пътния сектор
Индикатор 2 2.Техническо задание за екологична оценка
Индикатор 3 (Д) 3. Доклад за преглед на резултатите от ЕО
Индикатор 4 (Д) 4. Разработен бизнес план включително политика за публичност на информацията
Индикатор 5 (Д) 5. Окончателен доклад за предоставените консултантски услуги от експертите на Световна банка в процеса на изпълнението на бизнес плана.
Индикатор 6 6. Разработен план за действие за безопасността на пътищата 2013-2020 г.
Индикатор 7 7. Доклад за помощта от страна на експертите на Световна банка във връзка с изпълнението на Плана за действие по пътна безопасност
Индикатор 8 (Д) 8. Разработена петгодишна програма за управление и развитие на пътищата и анализ на процеса на многогодишно планиране
Индикатор 9 (Д) 9. Доклад с предложени подобрения на административните процедури за планиране и определяне на бюджета на проектите
Индикатор 10 (Д) 11. Доклад за управлението на поддръжката на пътната мрежа
Индикатор 11 (Д) 12. Доклад за определяне на обхвата на договора за поддръжка на пътищата, базиран на изпълнението (OPRC договор)
Индикатор 12 (Д) 13. Доклад за възможностите за подобрение на управление на трафика
Индикатор 13 14. Изготвени техническо задание за проучване на удовлетвореността на потребителите на пътищата
Индикатор 14 (Д) 15. Анализ на данните от проучването на удовлетвореността на потребителите на пътищата и обратна информация относно политиките за поддръжка на пътната мрежа.
Индикатор 15 (Д) 16. Изготвен анализ и доклад за оценка на прогнозата и статистиката за движението по пътищата
Индикатор 16 (Д) 17. Доклад с предложения за актуализация на норми за проектиране на пътища и тунели и техническите спецификации
Индикатор 17 (Д) 18. Изготвен доклад за ИТ стратегията
Индикатор 18 19. Разработено техническо задание за създаване на пространствени данни
Индикатор 19 20. Изготвено техническо задание за създаване на система ГИС
Индикатор 20 (Д) 21. Доклад относно екологична оценка на стратегията за пътищата до 2020
Индикатор 21 (Д) 23. Доклад за изпълнение на дейностите по публичност и комуникации по проекта и популяризиране на приноса на ЕФРР за неговата реализация
Индикатор 22 (Д) 24. Окончателен доклад на ЕУП
Индикатор 23 (Д) Встъпителен доклад и подобрен работен план за електронно събиране на пътни такси
Индикатор 24 (Д) Доклад: анализ на възможностите и вариантите за трансформиране на съществуващата винетна система в Електронна система за събиране на пътни такси. Разработване на подробна спецификация за Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за
Индикатор 25 (Д) Доклад: „Разработване на стратегия, бизнес модел и финансово планиране за внедряване на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз