Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/035-02
Наименование: Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура
Бенефициент: Община Раднево
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Раднево
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложения проект е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, съвместима с изискванията на населението в градския център – Раднево и прилежащите му територии и постигане на устойчиво социално развитие, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградите на 3 общински училища и 3 общински детски градини.
Дейности: дейност 1 Сформиране на работен екип за организация, управление и вътрешен мониторинг по проекта
дейност 2 Информация и публичност
дейност 3 Подготовка и окомплектоване на тръжна документация, избор на изпълнители на проектните дейности
дейност 4 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура
дейност 5 Осъществяване на независим строителен надзор и авторски надзор
дейност 6 Приемане на обектите
дейност 7 Одит на проекта
дейност 8 Подготовка и представяне на финален технически и финансов отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 230 352 BGN
Общ бюджет: 1 491 162 BGN
БФП: 1 470 979 BGN
Общо изплатени средства: 1 250 332 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 470 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 663 530 BGN
2014 444 456 BGN
2015 142 346 BGN
1 250 332 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 250 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 663 530 BGN
2014 444 456 BGN
2015 142 346 BGN
1 250 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 220 647 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 22 783 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз