Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121435206 "Баланс - М" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Хан Омуртаг" 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO001-1.1.01-0059-C0001
"Рехабилитация на ВИК мрежите на град Търговище" BG161PO005-1.0.02-0018-C0001
Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в Община Нови пазар и превръщането и в притегателен център за възпитание и обучение BG161PO001-1.1.01-0038-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар BG161PO001-1.4.05-0027-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Костенец BG161PO001-4.1.03-0075-C0001
Надграждане на Системата за управление на приходите чрез разработване на софтуерно приложение в подкрепа на контролната дейност в НАП – Информационна система „Контрол”. BG051PO002-3.1.04-0003-C0001
Технологично обновление на Отделението по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД чрез внедряване на иновативно оборудване BG161PO003-2.1.07-0112-C0001
Създаване на регионален диагностичен центар чрез онкологични заболявания към МОБАЛ д-р Стефан Черкезов, Велико Търново BG161PO001-1.1.08-0015-C0001
"Подготовка, проучване и проектиране за изграждане на мецдусистемна газова връзка България - Сърбия" BG161PO001-2.3.01-0001-C0001
Корекция на река Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул Цариградско шосе до заустването на река Очушница - етап 1 BG161PO001-4.1.04-0078-C0001
Мерки за предотвратяване на наводнения в град Белене BG161PO001-4.1.04-0051-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Агроменидж АД чрез инвестиции в информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0371-C0001
Въвеждане на международно признати стандарти БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005 (EMAS) и БДС EN ISO 27001:2007 във „Вектор 97” ЕООД BG161PO003-2.1.08-0380-C0001
Повишаване качеството на туристическата услуга чрез въвеждане на стандарт ISO22000:2005 в хотел Сол Луна Бей Ризорт BG161PO003-2.1.08-0462-C0001
Конкурентоспособност на хотелската услуга чрез въвеждане на стандарт ISO 22000:2005 BG161PO003-2.1.08-0461-C0001
Димум – античната митница на Мизия BG161PO001-3.1.02-0103-C0001
Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие в обхвата на три зони в гр. В. Търново BG161PO001-1.4.07-0001-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Перник BG161PO001-1.4.07-0023-C0001
Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк BG161PO001-1.1.10-0055-C0001
Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД”Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността BG051PO002-3.3.05-0002-C0001
Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” BG051PO002-3.3.05-0001-C0001
Панагюрище-столица на свобододата BG161PO001-3.1.03-0024-C0001
Домашен уют и грижа за деца в риск BG161PO001-1.1.11-0007-C0001
„Укрепване капацитета на екипа по СРИП в Агенция по заетостта” BG161PO001-5.3.01-0060-C0001
Укрепване капацитета на Прокуратурата на Република България при изграждане на специализирани структури за противодействие на организираната престъпност и свързаните с нея престъпления BG051PO002-2.4.05-0001-C0001
"Реконструкция и разширение на канализационна и водопреносна мрежа в агломерация Кюстендил, включително селата Лозно, Жиленци и Слокощица" BG161PO005-1.0.07-0025-C0001
Изграждане на център за настаняване от семеен тип и дворна пространство град Харманли BG161PO001-1.1.11-0036-C0001
Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община BG161PO001-1.1.11-0051-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "В.Левски" гр.Кнежа и ОУ "Хр.Ботев" с.Бреница, община Кнежа BG161PO001-4.1.03-0071-C0001
Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз BG051PO002-1.6.02-0022-C0001
"Корекция и подобряване на река Гостиля в централната градска част гр. Кнежа" BG161PO001-4.1.04-0047-C0001
Изпълнение на дейности по укрепване на речните брегове и дъно на река Голяма река в регулацията на гр. Стражица и дейности по укрепване на речните брегове и дъно на дерето в с. Горски Сеновец BG161PO001-4.1.04-0005-C0001
Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура BG161PO001-1.1.09-0018-C0001
Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил BG161PO001-1.1.09-0042-C0001
Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение BG051PO002-2.4.07-0001-C0001
Трансмариска - древното начало на Тутракан BG161PO001-3.1.03-0017-C0001
Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС BG051PO002-2.4.08-0002-C0001
Интегриран воден проект за Стара Загора BG161PO005-1.0.06-0067-C0001
ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов BG161PO005-1.0.06-0032-C0001
''Повишаване на енергийната и екологична ефективност и разширяване на производството чрез закупуване и внедряване на високотехнологично оборудване и съоръжение за рециклиране на производствените керамични отпадаци в ''ХАН ОМУРТАГ'' АД BG161PO003-2.3.01-0023-C0001
Модернизация на системите за създаване на собствени информационни продукти в подкрепа конкурентоспособността, иновациите и устойчивото развитие на АИИ Дейта Процесинг BG161PO003-2.1.13-0054-C0001
Устройство и управление на ПП "Шуменско плато" BG161PO005-3.0.11-0002-C0001
Инженерна инфраструктура на местност "Бул. Сливница" - ІІ етап, между улица "Минск" и бул. "Панчо Владигеров" BG161PO005-1.0.06-0078-C0001
„Деинституционализация на деца в риск посредством изграждане на центрове за настаняване от семеен тип в Община Стара Загора“ BG161PO001-1.1.11-0062-C0001
Разширяване на мрежата от резидентни социални услуги в общността за деца в риск (изграждане на 6 центъра за настаняване, от семеен тип, за деца изведени от специализирани институции) BG161PO001-1.1.11-0065-C0001
По пътищата на цивилизацията BG161PO001-3.2.02-0001-C0001
СУПРА-МОДИФИКАЦИЯ НА ПОЛИАЛКЕНИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕНТИ И ФОЛИА ЧРЕЗ ЕКСТРУЗИЯ BG161PO003-1.1.04-0064-C0001
Подобряване организацията на работа на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, в ефективна координация с окръжните съдилища BG051PO002-1.5.03-0001-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „Флекспринт” ООД чрез разширяване на производството и диверсификация на продукцията BG161PO003-2.1.13-0391-C0001
"Помощ в дома - иновативни социални услуги в Община Кюстендил" BG051PO001-5.1.04-0035-C0001
Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната. BG051PO002-3.2.03-0002-C0001
Укрепване на капацитета на разследващите органи в МВР и повишаване на ефективността на разследването BG051PO002-2.4.10-0001-C0001
„Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге” BG161PO001-3.2.03-0014-C0001
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” BG161PO001-1.4.09-0006-C0001
Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин BG161PO001-1.4.09-0013-C0001
"Подобряване на условията на труд в "Проучване и добив на нефт и газ" АД" BG051PO001-2.3.03-0670-C0001
"ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД за по-безопасен труд и работна среда" BG051PO001-2.3.03-0681-C0001
Видин в следващия програмен период BG161PO001-5.3.02-0025-C0001
„Подобряване на административното обслужване чрез разработване на нови електронни административни услуги, предоставяни от Агенция „Митници” BG051PO002-3.2.04-0006-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННА ПЛАТФОРМА ЗА ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ПРИ КОНТРОЛА НА СТОКИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ И БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ BG051PO002-3.2.04-0007-C0001
Обезпечаване работата на УО на ОПАК и на оценителни комисии по ОПАК BG051PO002-4.1.01-0016-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, чрез внедряване на информационна система и 7 електронни административни услуги в Национална служба по зърното” BG051PO002-3.1.09-0011-C0001
Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление в ИАРА BG051PO002-3.1.09-0008-C0001
Система за валидиране на данните и обединяващ регистър за уловите и продажбите на ИАРА за осигуряване на оперативна съвместимост и на автоматизиран обмен BG051PO002-3.2.06-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз