Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0078-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/013-03
Наименование: Корекция на река Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул Цариградско шосе до заустването на река Очушница - етап 1
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 29.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Настоящото проектно предложение за „Корекция на р. Марица в регулацията на гр. Костенец от моста на ул. Цариградско шосе до заустването на р. Очушница – етап 1” цели максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението на Община Костенец, реализирайки устойчиви мерки за борба с наводненията, пряко засягащи жилищна, индустриална и ключова за общината пътна, електро и ВиК инфраструктура, в част от речното корито на р. Марица, в границите на регулацията на гр. Кoстенец.
Дейности: дейност 1 - Управление на проекта (Д1)
дейност 2 - Разпространение на информация и публичност (Д2) дейността се извършва от 1 до 13 и от 20 до 29 м. от старта на проекта
дейност 3 - Възлагане на обществени поръчки (Д3) дейноста се извършва отн 1 до 4, от 8 до 18 и 20,21 и 26 месеци от началото на проекта
дейност 4 - Извършване на СМР (Д4)
дейност 5 - Осъществяване на независим строителен надзор (Д5)
дейност 6 - Въвеждане в експлоатация (Д6)
дейност 7 - Плащане към изпълнители (Д7)
дейност 8 - Провеждане на одит (Д8)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 052 551 BGN
Общ бюджет: 554 891 BGN
БФП: 546 701 BGN
Общо изплатени средства: 519 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 546 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 458 018 BGN
2014 61 347 BGN
2015 0 BGN
519 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 464 696 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 409 806 BGN
2014 54 890 BGN
2015 0 BGN
464 696 BGN
В т.ч. Национално финансиране 82 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 212 BGN
2014 6 458 BGN
2015 0 BGN
54 670 BGN
Финансиране от бенефициента 11 010 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 ++%/Население от други общини което ще бъде положително повлияно от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения
Индикатор 4 ""!Предпазени от заливане площи
Индикатор 5 VV Предпазени от заливане улици
Индикатор 6 №№Предпазени от заливане мостове
Индикатор 7 Защитени от прекъсване на електро, ВиК и пътни връзки
Индикатор 8 ??Дължина на почистените речни корита и дерета
Индикатор 9 Възстановени нарушени терени и създаване на използваеми зелени площи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз