Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0023-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/027-02
Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Перник
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Перник
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящето проектно предложение изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в община Перник. Основната задача на градското възстановяване е да се постигат съществени икономически, социални и физически промени в занемарени и изоставени територии. Местната власт ще определи насоките на урбанистичната политика, която ще оказва пряко въздействие при провеждането на градското обновяване - от избора на подход, програма и стратегия до прилагането на определени финансови механизми, сформирането на партньорства, реализацията на проекта и мониторинг. Интегрираните цели, насочени предимно към физическото, икономическото и социалното обновяване трябва да са обвързани хоризонтално с всички секторни политики: жилищната, транспортната, икономическата, социалната, както и политиката по околна среда.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта)
дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Извършване на консултантски услуги по изработването на ИПГВР и актуализация на ПУП
дейност 4 Одит на проекта
дейност 5 Изготвяне на документация по проекта
дейност 6 Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 455 100 BGN
Общ бюджет: 340 911 BGN
БФП: 336 958 BGN
Общо изплатени средства: 320 110 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 336 958 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 117 298 BGN
2013 100 541 BGN
2014 102 270 BGN
2015 0 BGN
320 110 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 286 414 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 104 951 BGN
2013 89 958 BGN
2014 91 505 BGN
2015 0 BGN
286 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 347 BGN
2013 10 583 BGN
2014 10 765 BGN
2015 0 BGN
33 696 BGN
Финансиране от бенефициента 3 956 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз