Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.3.05-0002-C0001
Номер на проект: KC11-33-2
Наименование: Разработка, конфигуриране и внедряване на Специализирана информационна система за управление в ГД”Охрана” и включването й към Единната информационна система за противодействие на престъпността
Бенефициент: Министерство на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 29.11.2011
Дата на приключване: 29.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на организацията на работните процеси в структурата на ГДО, чрез внедряване на Специализирана информационна система за управление /СИСУ/, както и извършване на дейности за включване и обмен на информация с Единната информационна система за противодействие на престъпността /ЕИСПП/
Дейности: Дейност 1 Изговяне на предварителен анализ на работните процеси от експерти на ГД”Охрана” и подготовка на техническо задание и тръжната документация за проектни дейности;
Дейност 2 Разработване и внедряване на специализирана информационна система за управление в ГД "Охрана" /две интегрирани подсистеми иАктивна директория /;
Дейност 3 Изграждане на web сайт на ГД "Охрана" и система за вътрешна и външна електронна поща;
Дейност 4 Изграждане на интерфейси за обмен на информация с Единната информационна система за противодействие на престъпността
Дейност 5 Дейности по организация и управление на проекта
Дейност 6 Извършване на задължителен одит
Дейност 7 Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 261 405 BGN
Общ бюджет: 1 088 586 BGN
БФП: 1 088 586 BGN
Общо изплатени средства: 1 092 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 088 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 252 281 BGN
2013 0 BGN
2014 840 497 BGN
2015 0 BGN
1 092 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 925 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 214 439 BGN
2013 0 BGN
2014 714 422 BGN
2015 0 BGN
928 861 BGN
В т.ч. Национално финансиране 163 288 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 37 842 BGN
2013 0 BGN
2014 126 074 BGN
2015 0 BGN
163 917 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Документация от тръжна процедура по ЗОП за избор на изпълнител
Индикатор 2 По Дейност 1 - Брой анализи
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой заповед
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой доклади
Индикатор 5 По Дейност 1 - Брой отчети за извършена работа
Индикатор 6 По дейност 2 - Договор с избрания изпълнител
Индикатор 7 По Дейност 2 - Брой техническа документация
Индикатор 8 По дейност 2 - Създадени централни хранилища за метаданни за информационно значими ресурси - потребители, групи, поделени директории
Индикатор 9 По Дейност 2 - Брой обучения
Индикатор 10 По Дейност 3 - Документация за тръжна процедура съгласно НВМОП за избор на изпълнител за извършване на
Индикатор 11 По Дейност 3 - Договор с избрания изпълнител
Индикатор 12 По Дейност 3 - Изработена web страница и вътрешна поща
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брой договори
Индикатор 14 По Дейност 4 - Брой анализи
Индикатор 15 По Дейност 4 - Брой технически документации
Индикатор 16 По Дейност 4 - Брой софтуерни продукти
Индикатор 17 По дейност 4 - Брой инструкции
Индикатор 18 По дейност 4 - Брой правилници
Индикатор 19 По дейност 4 - Брой проведени тестове
Индикатор 20 По Дейност 4 - Брой протоколи и др.
Индикатор 21 По дейност 5 - Брой създадени работни планове
Индикатор 22 По Дейност 5 - Брой изработени отчети и предадени в УО
Индикатор 23 По Дейност 5 - Брой финални отчети
Индикатор 24 По Дейност 6 - Брой извършен одит
Индикатор 25 По Дейност 7 - Брой проведени конференции
Индикатор 26 По Дейност 7 - Брой рекламни материали
Индикатор 27 По Дейност 7 - Брой Публикации
Индикатор 28 По Дейност 7 - Брой банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз