Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-3.0.11-0002-C0001
Номер на проект: DIR-5113326-2-93
Наименование: Устройство и управление на ПП "Шуменско плато"
Бенефициент: Дирекция на природен парк Шуменско плато
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 13.07.2012
Начална дата: 02.08.2012
Дата на приключване: 30.06.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
Описание
Описание на проекта: Устройство и управление на ПП „Шуменско плато“
Дейности: Дейност 1: Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи 1.1. Корекция на обект, елемент на хабитат 8310 – Неблагоустроени пещери в границите на ПП и ЗЗ „Шуменско плато“– пещера „Бисерна“; 1.2. Прецизиране и ремонт на съществуващите маршрути за скално катерене във връзка с предприемане мерки за опазване на хабитат 8210- Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове; 1.3. Поддържане на тревни местообитания от типа 6210 - Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и 6510 - Низинни сенокосни ливади; 1.4. Поддържане на типове природни местообитания за площно въстановяване от типа: 91MO – Подтип 1 Мизийски смесени термофилни гори и 91GO - Панонски гори с Quercus petrea (зимен дъб) и Carpinus betulus (обикновен габър); 1.5. Поддържане на типове природни местообитания за площно въстановяване от типа: 91 HO - Панонски гори с Querkus pubescens (космат дъб); 1.6. Изработване на информационни материали и пособия за популяризиране на поддържащи и въстановителни дейности в гори, земи и водни площи и наличното биоразнообразие
Дейност 3: Интерпретация и образователни програми 3.1. Изработка на мултимедиен определител на летящата фауна (птици и прилепи) в ПП „Шуменско плато”. Запознване на посетителите с информация за орнитофауната и прилепната фауна в ПП посредством рисунки, звуци ,текст и картен материал възпроизведени на магнитен носител. Дейността включва: - Изработка на картини на видовете прилепи и птици в ПП, карти за тяхното обитание в границите на парка или трасета на мигриране в границите на парка или в близост до него (при видовете, които се наблюдават по време на миграция), както и кратко описание за съответните видове - Изработка на подходящо мултимедийно оформяне и изработка на крайния продукт върху ДВД носител
Дейност 5: Одит Изпълнението на дейността ще бъде извършено от външен изпълнител, притежаващ нужните квалификации и опит. Основните стъпки от изпълнението на дейността включват: изготвяне на задание, избор на изпълнител, сключване на договор и работа по изпълнение на заданието. Съгласно изискванията на настоящата процедура, извършването на одит е задължително. Тази дейност е необходима за проверка и установяване целесъобразността на извършените разходи по проекта въз основа на одитни доклади.
Дейност 2: Посетителска инфраструктура и капитално строителство 2.1. Ремонт на посетителска инфраструктура (туристически заслони, беседки, детски кътове, кътове за краткотрен отдих, чешми, същетвуващи интерпретативни кътове и специализирани алеи); 2.2. Обновяване на основни туристически пешеходни и велосипедни маршрути и заличаване на нерегламентирани маркировки на територията на ПП; 2.3. Преустройство и разширение на Летен информационен център на ДПП „Шуменско плато“; 2.4. Изграждане на административен етаж (надстройка на сграда-ИЦ “Kьошковете”) на ДПП „Шуменско плато“; 2.5. Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура; 2.6. Ремонт на пътища от трошено- каменна настилка за подход към обособени места за отдих и реконструкция на подходен асфалтов път до ИАЦ „Кьошковете“; 2.7. Проектиране вътрешен дизайн и закупуване на обзавеждане за информационнo- административен център „Кьошковете“; 2.8. Ремонт на обезопасителни съоръжения в границите на ПП; 2.9. Изграждане на специализиран велосипеден маршрут за планинско колоездене, категория „Спускане”; 2.10. Ремонт на стартови площадки за парапланеризъм, категория „Склоново реене“ и определяне на место за обособяване и последващо изграждане на площадка 5 – старт „запад“; 2.11. Изграждане на коневръз с навес (лятна конюшня) за 10 бр. Коне; 2.12. Отстраняване на храстова и дървесна растителност без консервационна стойност, врастла във външната страна на крепостните стени на Шуменска крепост
Дейност 6: Организация и управление на проекта За успешното реализиране, организация и управление на проекта се предвижда наемане по трудово правоотношение или граждански договори на общо 11 външни лица. Като за лице по нередностите ще бъде определен служител на бенефициента, съгласно изискванията на процедурата. За изпълнението на дейности по проекта (извън екипа по изпълнение, организация и управление, предвидено по описите за съответните дейности) ще бъдат привлечени и 4 консултанти по граждански договори за изготвяне на специализирани доклади в ограничени срокове, като същите следва да се със задълбочени познания по съответно: скално катерене; планинско колоездене; парапланеризъм; археология/респ. консервация на археол. обекти. Работата на тези лица ще се приема с приемно предавателен протокол за изпълнението на дейността и предаден доклад по заданието към договора. За успешната реализация, организация и управление на проекта се предвижда също: закупуване на необходимите материали, техн. оборудване, софтуер и консумативи; командировки; куриерски услуги; както и закупуване на гориво за автомобил, собственост на бенефициента, който ще бъде опрделен със заповед за ползване при организация и координация на дейностите по проекта.
Дейност 4: Планиране и оптимизация на управлението 4.1. Изготвяне на План за действие при спешни и непредвидени случаи за ПП "Шуменско плато” Предвижда се изготвяне на План за действие при спешни и непредвидени случаи на ПП «Шуменско плато». Дейността е предвидена за изпълнение в Плана за управление на ПП, и е необходим инструмент за адекватни действия и планиране на контрол и последващи мероприятия за преодоляване на обстоятелства от непредвиден мащаб и характер, главно стихийни явления, тежки замърсявания с продължителен период на въздействие и др. Планът трябва да идентифицира и всички рискове на територията на парка и да предвижда превантивните действия които следва да се предприемат, както и адекватните ответни действия при възникване на рискова ситуация. По плана, освен карти на хартиен носител, за по голяма оперативност следва да се изработят навигационни карти и да се закупят навигационни устройства за службите имащи отношение по прилагането на плана.
Дейност 7: Мерки за публичност Тази дейност е насочена към информиране на заинтересованите страни и обществото относно целите и изпълнението на проекта, както и финансовото участие на ЕС в проекта. Дейността гарантира прозрачност и публичност на управлението и изпълнението на самия проект и фокусира вниманието на заинтересованите страни и обществото върху значението му. Мерките за публичност предвиждат: - организиране на три публични събития със средствата за масова информация; - организиране на общо 6 официални церемонии: по една за стартиране на строителен обект и една за откриване на обекта – за всеки от трите строителни обекта; - изработване на печатни материали (дипляни) в тираж 200 бр.; - изработване и монтаж на 3 билборда- за всеки строителен обект; - изработване на постоянни обяснителни табели – 3 броя; - изработване на информационни стикери – 300 броя; - изработване на други печатни информационни материали – папки, тефтери, химикали, торбички, календар и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 879 555 BGN
Общ бюджет: 3 773 538 BGN
БФП: 3 773 538 BGN
Общо изплатени средства: 2 841 275 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 773 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 975 911 BGN
2013 63 417 BGN
2014 339 656 BGN
2015 1 462 290 BGN
2 841 275 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 207 507 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 829 524 BGN
2013 53 904 BGN
2014 288 708 BGN
2015 1 242 947 BGN
2 415 084 BGN
В т.ч. Национално финансиране 566 031 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 146 387 BGN
2013 9 513 BGN
2014 50 948 BGN
2015 219 344 BGN
426 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой видове, за които се изпълняват дейсноти
Индикатор 2 Корекция на обект , елемент на хабитат 8310 – Неблагоустроени пещери в границите на ПП и ЗЗ „Шуменско плато“– пещера „Бисерна“
Индикатор 3 Предприета мярка за опазване на хабитат 8210- Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове чрез прецизиране и ремонт на съществуващите маршрути за скално катерене
Индикатор 4 Поддържани тревни место обитания от типа 6210 – Полу естествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик и 6510 - Низинни сенокосни ливади
Индикатор 5 Поддържани типове природни местообитания за площно въстановяване от типа: 91MO – Подтип 1 Мизийски смесени термофилни гори и 91GO - Панонски гори с Quercus petrea (зимен дъб) и Carpinus betulus (обикновен габър)
Индикатор 6 Площно възстановено природно местообитание от типа: 91 HO - Панонски гори с Querkus pubescens (космат дъб)
Индикатор 7 Извършена дейност за популяризиране на поддържащи и въстановителни дейности в гори, земи и водни площи и наличното биоразнообразие
Индикатор 8 Ремонтирана и изградена посетителска инфраструктура
Индикатор 9 Обекти- капитално строителство във връзка с посетителска инфраструктура
Индикатор 10 Обезпечена интерпретативност и образователна дейност
Индикатор 11 Предприети мерки за публичност
Индикатор 12 Изпълнени мерки за оптимизиране на управлението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз