Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.08-0002-C0001
Номер на проект: КБ11-24-2
Наименование: Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС
Бенефициент: Национален институт на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 23.05.2012
Начална дата: 07.06.2012
Дата на приключване: 07.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване ролята на българския магистрат в правната система на Европейския съюз чрез повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите за прилагане на съюзното право в наказателните, гражданските и административните производства.
Дейности: 1. Управление на проекта
2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
3. Проучване на нуждите от специализирано обучение на съдии и представители на органите на досъдебното производство по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления
4. Проучване на нуждите от специализирано и практически ориентирано обучение на магистратите по право на ЕС във връзка с разглеждането на наказателни, граждански и административни дела.
5. Проучване на добри европейски практики в областта на специализираното обучение на магистратите по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления
6. Проучване на добри европейски практики в областта на практически ориентираното обучение на магистрати по правото на ЕС
7. Провеждане на обучения на обучители
8. Провеждане на специализирано обучение на съдии и представители на органите на досъдебното производство по дела за организирана престъпност, корупция, икономически и финансови престъпления
9. Провеждане на практическо обучение на магистратите по приоритетни области от правото на ЕС
10. Провеждане на специализирано обучение на магистратите от висшите съдебни инстанции и върховните прокуратури
11. Изготвяне на учебни материали и помагала
12. Закупуване на специализирана техника за симултанен превод.
13. Информация и публичност на проекта
14. Извършване на независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 863 563 BGN
Общ бюджет: 708 754 BGN
БФП: 708 754 BGN
Общо изплатени средства: 708 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 708 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 198 144 BGN
2013 380 896 BGN
2014 129 714 BGN
2015 0 BGN
708 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 602 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 168 422 BGN
2013 323 762 BGN
2014 110 257 BGN
2015 0 BGN
602 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 106 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 29 722 BGN
2013 57 134 BGN
2014 19 457 BGN
2015 0 BGN
106 313 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Дейност 1. Брой проведени срещи на екипа
Индикатор 2 Дейност 1. Брой изготвени технически и финансови доклади по проекта
Индикатор 3 Дейност 2. Брой разработени тръжни документи
Индикатор 4 Дейност 3. Брой документи с анализ на законодателството и съдебната практика по гореизброените теми
Индикатор 5 Дейност 3 - Брой документи, съдържащи преглед на съществуващите обучителни програми по гореизброените теми
Индикатор 6 Дейност 3 - Брой доклади относно идентифицирани приоритетни области на обучение
Индикатор 7 Дейност 4. Брой изготвени документи с анализи на програми на НИП по европейско право
Индикатор 8 Дейност 4. Брой доклади относно идентифицирани приоритетни теми за обучение по европейско право
Индикатор 9 Дейност 5. Брой документи, съдържащи анализ на системите за специализирано обучение по наказателни дела в избрани страни-членки на ЕС
Индикатор 10 Дейност 5. Брой проведени учебни посещения
Индикатор 11 Дейност 5. Брой участници в учебното посещение
Индикатор 12 Дейност 6. Брой документи с анализ на системите за специализирано обучение по европейско право
Индикатор 13 Дейност 6. Брой проведени учебни посещения
Индикатор 14 Дейност 6. Брой участници в учебното посещение
Индикатор 15 Дейност 7. Изготвени брой програми за обучение на обучители
Индикатор 16 Дейност 7. Брой проведени обучения
Индикатор 17 Дейност 7. Обучени брой обучаеми
Индикатор 18 Дейност 7. Брой участници
Индикатор 19 Дейност 8 Брой изготвени програми за обучение
Индикатор 20 Дейност 8. Брой проведени семинари
Индикатор 21 Дейност 8 - Обучени брой обучаеми
Индикатор 22 Дейност 8. Брой участници
Индикатор 23 Дейност 9 - Брой изготвени програми за обучение
Индикатор 24 Дейност 9 - Брой проведени семинари
Индикатор 25 Дейност 9 Обучени брой обучаеми
Индикатор 26 Дейност 9 - Брой участници
Индикатор 27 Дейност 10. Брой изготвени програми за обучение
Индикатор 28 Дейност 10. - Брой проведени обучения за съдии и прокурори
Индикатор 29 Дейност 10. - Брой обучени висши съдии и прокурори
Индикатор 30 Дейност 11. Брой изработени учебни помагала
Индикатор 31 Дейност 12. Брой закупена уредба за симултанен превод
Индикатор 32 Дейност 12. Брой инсталирана уредба за симултанен превод
Индикатор 33 Дейност 13 - Брой публикации и прессъобщения
Индикатор 34 Дейност 13 Брой интервюта
Индикатор 35 Дейност 13 Брой проведени пресконференции
Индикатор 36 Дейност 13 - Брой банери
Индикатор 37 Дейност 13 - Брой рекламни материали
Индикатор 38 Дейност 13 Брой плакати
Индикатор 39 Дейност 13 Брой листовки
Индикатор 40 Дейност 13 Брой флашпамет
Индикатор 41 Дейност 14. - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз