Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0047-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/043-01
Наименование: "Корекция и подобряване на река Гостиля в централната градска част гр. Кнежа"
Бенефициент: Община Кнежа
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: ОБЩАТА ЦЕЛ на проектното предложение е ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота на населението на гр.Кнежа от наводнения и заблатяване, предизвикани от високите води на р.Гостиля. Постигането на общата цел на проектното предложение, чрез подпомагане на реализацията му, ще доведе до подобряване на качеството и средата на живот на населението в гр. Кнежа и ще окаже положително въздействие на местното развитие. Това е в съответствие с целите на Операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” - Подпомагане на местното развитие, чрез подкрепа реализацията на важни и полезни дребномащабни местни инвестиции, които ще доведат до подобряване на възможностите за развитие, както и ще повишат качеството и средата на живот.
Дейности: дейност 1 Управление на проект
дейност 2 Подготовка, съгласуване и провеждане на процедури по ЗОП, включени във формуляра за кандидатстване
дейност 3 Корекция и подобряване проводимостта на р. Гостиля
дейност 4 Надзор по време на строителство
дейност 5 Одит на проекта дейността се извършва 3,8,13 и 14 месеци
дейност 6 Организация и изпълнение на мерки за публичност и информираност на обществеността дейността се извършва 1,2и 15 месеци
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 015 137 BGN
Общ бюджет: 801 540 BGN
БФП: 801 540 BGN
Общо изплатени средства: 761 463 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 801 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 485 273 BGN
2013 276 190 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
761 463 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 681 309 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 434 192 BGN
2013 247 117 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
681 309 BGN
В т.ч. Национално финансиране 120 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 081 BGN
2013 29 073 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
80 154 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 2 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 3 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини
Индикатор 4 Брой квадратни метри коригирани и укрепени брегове за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 5 Предпазени от наводнение и заблатяване на имоти (дворове и къщи) непосредствено до реката
Индикатор 6 Предпазени от наводнения имоти, съседни на граничещите с реката


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз