Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0006-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-09/2012/006-04
Наименование: “Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна”
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.04.2013
Начална дата: 20.05.2013
Дата на приключване: 20.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване на физическата и жизнена среда в общинския център - град Варна като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична градска среда с по-високо качество на живот и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие.
Дейности: дейност 1 за допълнителен обект Подготовка и управление на проекта
дейност 4 за основен обект Изпълнение на договори за упражняване на стрителен надзор и авторски надзор при изпълнение на СМР
3.1 Основен обект: Изпълнение на СМР на основен обект с обхват: Градска градина (Поземлен имот 10135.1506.39) - Площад „Независи-мост” (Поземлен имот 10135.1507.3) - бул. "Княз Борис I" (Поземлен имот 10135.1507.403) - ул. „Русе“ (част от Поземлен имот 10135.1506.172).
дейност 5 за основен обект Договор за изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност
дейност 3 за основен обект Изпълнение на договор за извършване на СМР в рамките на проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна, чрез реконструкция на градската среда”
дейност 1 за основен обект Подготовка и управление на проекта Под-дейност 1.1 Организация на екип, вътрешен мониторнг, контрол и отчетност на проекта
дейност 6 за основен обект Изпълнение на договор за одит
дейност 2 за основен обект Подготовка на документации и провеждане на процедури за обществени поръчки
дейност 3 за допълнителен обект Изпълнение на договор за извършване на СМР
дейност 4 за допълнителен обект Изпълнение на договори за упражняване на СН и АН
дейност 5 за допълнителен обект Договор за изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност
дейност 6 за допълнителен обект Изпълнение на договор за одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 499 291 BGN
Общ бюджет: 11 592 422 BGN
БФП: 11 592 422 BGN
Общо изплатени средства: 10 348 603 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 592 422 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 201 852 BGN
2014 2 776 140 BGN
2015 7 370 611 BGN
10 348 603 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 853 559 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 180 604 BGN
2014 2 483 915 BGN
2015 6 594 757 BGN
9 259 277 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 738 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 248 BGN
2014 292 225 BGN
2015 775 854 BGN
1 089 327 BGN
Финансиране от бенефициента 563 898 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население,облагодетелствано от обновената градска среда.
Индикатор 2 Хора с увреждания с улеснен достъп .
Индикатор 3 Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление .
Индикатор 4 Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки .
Индикатор 5 Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари .
Индикатор 6 Създадени нови работни места: - постоянни и временни Временни работни места по време на СМР.
Индикатор 7 (Д) Население, облагодетелствано от обновената градска среда - допълнителни обекти
Индикатор 8 (Д) Хора с увреждания с улеснен достъп - допълнителни обекти
Индикатор 9 (Д) Икономия на енергия от въвеждането на енергоспестяващо улично осветление - допълнителни обекти
Индикатор 10 (Д) Брой квадратни метри подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - допълнителни обекти
Индикатор 11 (Д) Брой квадратни метри изградени/рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари - допълнителни обекти
Индикатор 12 (Д) Създадени нови работни места - временни работни места по време на СМР - допълнителни обекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз