Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.07-0001-C0001
Номер на проект: K11-24-1
Наименование: Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение
Бенефициент: Национален институт на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.02.2012
Начална дата: 02.04.2012
Дата на приключване: 02.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване на капацитета на магистратите и съдебните служители с оглед ефективното прилагане на правото на Европейския съюз
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта В рамките на дейност 1 ще се организира екипа по проекта и ще бъдат определени конкретните му задачи за цялостното изпълнение. Екипът ще се състои от 8 души: 1 ръководител, 4 координатори, 1 счетоводител, 1 финансов експерт и 1 технически сътрудник. Ще бъде проведена първа обща среща на екипа, на която ще се очертаят основните насоки и приоритети на работа в съответствие с графика на дейностите. Предвижда се определянето на Комитет за управление, който да съблюдава изпълнението на проекта. Този Комитет за управление ще бъде формиран от членове на екипа на проекта и представител на УС на НИП. Функциите на този КУ са по-скоро надзорни и практиката доказва, че подобен надзорен орган допринася за по-доброто и ефективно управление на проектите. Участието на членовете на КУ е безвъзмездно. Предвиждат се тримесечни редовни срещи, на които да се отчита изпълнението. Отделно самият екип на проекта ще участва активно в ad-hoc срещи с цел по-голяма прозрачност, комуникация и координация на работата. Ръководителят на проекта ще запознае екипа с принципите и правилата на работата в екип, както и с механизмите за оценка, отчетност и обратна връзка. Тази дейност включва още непрекъсната координация; мониторинг на проекта; оценка на резултатите; вътрешна оценка и контрол.
Дейност 2. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители Поддейност 2.1. Подготовка на документацията за провеждане на конкурси. Поддейност 2.2. Обявяване и провеждане на конкурсите за изпълнители. Поддейност 2.3. Сключване на договори с изпълнителите В съответствие с изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и ОПАК ще бъдат проведени тръжни процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта. Ще бъде разработена тръжната документация и обявени тръжните процедури, съответно – избрани изпълнителите. Цялостният процес на провеждане на тръжната процедура ще бъде организиран в съответствие с принципите на безпристрастност, конфиденциалност и прозрачност и в изпълнение на ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). Ще има работна група, която ще работи активно в подготовката и провеждането на процедурите за избор на изпълнител. Тази работна група ще бъде съставена от 3 служители на НИП и 3 външни експерти. При организирането на комисии за оценка на офертите по ЗОП ще участват представители на горепосочената работна група, както и експерти от списъка на Агенцията за обществени поръчки съгласно чл. 19 от ЗОП. Продължителността на дейността се предвижда за 6 месеца. Тази дейност ще започне непосредствено след подписване на договора с УО на ОПАК с оглед последователността на изпълнение на дейностите. В тази дейност се предвиждат доста рискове, особено при оспорване на решенията на комисията за избор на изпълнител. Подобен риск може да удължи началото на другите дейности, които пряко зависят от определяне на изпълнители. Мярка за намаляване на риска е ясно, детайлно и конкретно изработване на технически задания при обявяване на обществените поръчки. Също така ще се разчита на експертизата на външните специалисти, които вещи в своята област на знания, ще допринесат за минимизиране на рискови обстоятелства. Същевременно ще се ползват услугите на доставчици на услуги, с които вече НИП е сключил договор предвид неговата текуща дейност.
Дейност 3. Анализ на потребностите от обучения на магистратите и съдебните служители в България Поддейност 3.1. Извършване на анализ на потребностите от специализирани обучения и чуждоезикова квалификация на магистратите Поддейност 3.2. Извършване на анализ на потребностите от специализирани обучения и чуждоезикова квалификация на съдебните служители Поддейност 3.3. Извършване на анализ и оценка на ефективността на обученията, организирани и координирани по проекта
Дейност 4. Изработване на план за обучение на магистрати и съдебни служители за целите на проекта. Поддейност 4.1. Изработване на план за обучение на магистрати в областта на Европейско право Поддейност 4.2. Изработване на план за обучение на съдебни служители Поддейност 4.3. Изработване на специализирани учебни програми за магистрати в областта на Европейско право Поддейност 4.4. Изработване на специализирани учебни програми за съдебни служители Поддейност 4.5. Изработване на учебни материали и помагала
Дейност 5. Изграждане на методика за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията Тази дейност е от изключителна важност, тъй като ще представи модел на работа на НИП във връзка с цялостния обучителен процес на магистрати и съдебни служители по проекта. Подборът на магистрати и съдебни служители е важен етап от изпълнението на проекта за качествено и ефикасно изпълнение на дейностите. Методиката за подбор на магистрати и съдебни служители ще представлява система от единни критерии и тяхното прилагане за избор на обучаемите. Методиката ще се основе на резултатите от анализа на потребностите от обучение, предлаганите курсове за обучение, популяризиране на курсовете за обучение и съответния отзвук, отговорността на обучаемите и обосновка при подадените заявления за участие. Тази методика ще се изработи от външни изпълнители, които със своята експертиза ще изградят стабилен инструмент за НИП при провеждане на специализирани и чуждоезикови обучения в рамките на проекта. При избор на изпълнител ще се включи задължително участието на екип от експерти от НИП, който да работи съвместно с външните специалисти. Основните приоритети на този инструмент ще са обективност, прозрачност и равнопоставеност. При действащ механизъм, методиката би могла да се използва и след приключване на проекта. Дейността ще бъде изпълнена в пълна координация с екипа на проекта предвид спецификата и деликатността на въпроса. Дейността ще се изпълни след провеждане на обществена поръчка и избор на изпълнител съгласно НВМОП. Продължителността на дейността не трябва да е повече от 2 месеца. Тя ще се изпълни непосредствено след дейност 2 и 3 и може да се изпълнява паралелно с Дейност 4.
Дейност 6. Провеждане на обучения/стажове на магистрати и съдебни служители Поддейност 6.1. Провеждане на обучения на магистрати в областта на Европейско и наказателно право Поддейност 6.2. Провеждане на обучения на съдебни служители Поддейност 6.2.1. Провеждане на обучения на съдебни служители в България Поддейност 6.2.2. Провеждане на обучения на съдебни служители в страни членки на ЕС
Дейност 7. Провеждане на чуждоезикови обучения за магистрати и съдебни служители Тази дейност ще се изпълни непосредствено след избора на изпълнител/и за курсове по чужди езици, които ще бъдат от основната група европейски езици: английски, френски, немски, испански и италиански. Предварително се определят тези пет езика според подписаните споразумения с международни партньори. Но съобразно потребностите на целевите групи, езиците могат да се сведат до трите основни езика: английски, френски и немски езици. Също така, се взима под внимание ангажимента на международните партньори на НИП, които са от различни държави с различни национални езици. Съобразно възможностите на тези партньори и езиците, на които ще се провеждат курсовете, ще се определят основните групи обучения. Езиковите курсове ще бъдат разделени на нива: - курсове за средно владеене на езика – минимум ниво В1 - курсове на специализирана тематика – правна, икономическа, административно управление, т.н. Курсовете ще се определят съгласно анализа на потребностите и групите ще бъдат образувани в съответствие с резултатите и при определени условия. След избора на изпълнител/и ще се проведат входящи тестове за ниво на владеене на чуждия език сред магистрати и съдебни служители, заявили желание за участие в обученията. Също така ще се определят регионални центрове за курсовете в съответствие с направения анализ на потребностите от обучение. Така ще могат да се формират групи на базата на следните фактори: - ниво на владеене - географско местоположение - брой на заинтересованите лица - служебна ангажираност За оптимално участие на обучаемите ще се избере вариант за курс с продължителност от 120 учебни часа за 20 седмици при интензивност от 6 учебни часа седмично. Също така, според резултатите от анализа ще се прояви известна гъвкавост за продължителността и интензитета на курсовете. Едно от основните изисквания за изпълнителя ще бъде да осигури мрежа от учебни бази в страната по апелативни центрове (София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново) и с високо качество на обучение независимо от района на изпълнение. Друго изискване, ще е доказване на капацитет и възможности за наемане/разполагане с екип от преподаватели на високо професионално ниво, както и притежаване на лиценз за осъществяване на дейност по езиково обучение съгласно европейската езикова рамка, включително издаване на документи, сертификати, европейски езикови паспорти. Курсовете на правна тематика, насочени изцяло към магистратите, ще бъдат по-сложната фаза от настоящата дейност и тя ще бъде съобразена с интереса на магистратите, ниво на владеене на езика и служебна насоченост. В зависимост от това ще се формират съответните курсове. Основна роля ще имат преподавателите. Курсовете за напреднали и в областта на правото ще са подготвителни преди специализираното обучение с акцент върху професионалната сфера на действие на участника в съответната страна членка на ЕС. Продължителността на всеки курс е различна и е съобразена с много фактори предварително залегнали в плана за обучение и учебните програми. Чуждоезиковите обучения приключват с издаване на сертификатите за ниво на владеене на езика. Продължителността на тази дейност е близо 10 месеца съобразно летния сезон, ангажираността на обучаемите, коледни, новогодишни и официални празници. Възможно е обучаемите да преминат 2 курса на обучение според нивото на владеене на езика и съгласно потребностите от обучение. Тази дейност ще започне непосредствено след дейност 2 и дейности 3, 4 и 5.
Дейност 8. Провеждане на кръгла маса за обучението в областта на Европейското право Двудневна кръгла маса в София, представяща проведените обучения, резултатите от тях и от другите дейности, които да станат основа за дискусия и в резултат на нея, да се получи обратна връзка от участниците. При планирането на кръглата маса е взето под внимание допълнително времето за път. На тази кръгла маса ще се поканят представители на европейските правни институти, където са били обучавани българските магистрати и съдебни служители. С тяхното участие ще се получи обратна връзка за качеството на обученията; гостите ще споделят своите впечатления от участието на българските магистрати и съдебни служители в обученията, като могат да изтъкнат свои препоръки за бъдещи инициативи с цел подобряване на цялостния обучителен процес. С подобна дискусия ще се подобри капацитета на НИП като национална обучаваща институция в съдебната система. На това събитие ще бъдат поканени също така представители на изпълнителната власт, журналисти, дипломатически мисии, представителството на ЕК, УС на НИП, УО на ОПАК, не правителствения сектор и други заинтересовани страни, които да вземат активно участие. От тази среща се предвижда събирането на препоръки за текущото обучение на магистрати и съдебни служители, особено за съдебното обучение по прилагане на Европейското право и наказателно-процесуалното право. Продължителността на тази дейност е близо месец включително нейната подготовка и организация. Самото събитие е двудневно. Предвижда се участието на 50 участника от България и около 6 – 8 експерти от правните институти от ЕС, където са провеждани обученията. Тази дейност е финална и ще се проведе непосредствено след дейности 6 и 7.
Дейност 9. Информация и публичност на проекта Поддейност 9.1. Провеждане на стартова и заключителна пресконференция. Поддейност 9.2. Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали за началото и приключването на проекта. Поддейност 9.3. Провеждане на пресконференции. Поддейност 9.4. Подготовка на регулярни прессъобщения за изпълнението на дейностите по проекта, които да се представят на сайта на НИП. Поддейност 9.5. Подготовка и осигуряване на публикации в централната преса и на публикации в регионални медии.
Дейност 10. Извършване на независим финансов одит Избор и наемане на одитор, който да извърши одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 992 316 BGN
Общ бюджет: 1 561 597 BGN
БФП: 1 561 597 BGN
Общо изплатени средства: 1 561 597 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 561 597 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 459 126 BGN
2013 652 228 BGN
2014 450 243 BGN
2015 0 BGN
1 561 597 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 327 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 390 257 BGN
2013 554 394 BGN
2014 382 707 BGN
2015 0 BGN
1 327 357 BGN
В т.ч. Национално финансиране 234 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 68 869 BGN
2013 97 834 BGN
2014 67 537 BGN
2015 0 BGN
234 240 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Броя проведени срещи на екипа
Индикатор 2 По Дейност 1 - Броя изготвени технически и финансови доклади по проекта
Индикатор 3 По Дейност 1 - Брой изготвени планове за действие по проекта
Индикатор 4 По Дейност 2 - Сключен договор/и за съответна дейност.
Индикатор 5 По Дейност 3 - Изработен анализ за потребностите от обучение на магистрати и съдебни служители
Индикатор 6 По Дейност 3 - Изработен анализ и оценка на ефективността от обученията
Индикатор 7 По Дейност 4 - Разработен план за обучение на магистрати и съдебни служители
Индикатор 8 По Дейност 4 - Разработени учебни материали и помагала
Индикатор 9 По Дейност 4 - Изработени специализирани учебни програми за магистрати и съдебни служители
Индикатор 10 По Дейност 5 - Изработена Методика за подбор на магистрати и съдебни служители
Индикатор 11 По Дейност 6 - Брой обучени магистрати и съдебни служители
Индикатор 12 По Дейност 7 - Брой обучени магистрати и съдебни служители
Индикатор 13 По Дейност 8 - Брой участници във форума
Индикатор 14 По Дейност 9 - Брой прессъобщения
Индикатор 15 По Дейност 9 - Брой интервюта
Индикатор 16 По Дейност 9 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 17 По Дейност 10 - Одитен доклад
Индикатор 18 По Дейност 9 - Информационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз