Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-01/2007/066-02
Наименование: Обновяване и реконструкция на част от образователната инфраструктура в Община Нови пазар и превръщането и в притегателен център за възпитание и обучение
Бенефициент: Община Нови пазар
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 24.06.2010
Дата на приключване: 29.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Нови пазар
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща общинска образователна инфраструктура, съвместима с потребностите от качествени образователни услуги на населението в целевия регион. Социално включване на разнообразни по възрастов, етнически обхват и групи в неравностойно положение от подрастващи, живеещи на територията на Община Нови пазар.
Дейности: дейност 1 (Оперативен мениджмънт на проекта)
дейност 2 (Информация и публичност)
дейност 3 (Избор на изпълнители за поддоговорени дейности)
дейност 4 (Изпълнение на поддоговорени дейности)
дейност 5 (Одит)
дейност 6 (Отчет)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 598 440 BGN
Общ бюджет: 3 978 778 BGN
БФП: 3 972 898 BGN
Общо изплатени средства: 3 972 898 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 972 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 119 688 BGN
2013 2 853 210 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 972 898 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 376 963 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 951 735 BGN
2013 2 425 228 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 376 963 BGN
В т.ч. Национално финансиране 595 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 167 953 BGN
2013 427 981 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
595 935 BGN
Финансиране от бенефициента 9 139 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Внедрени инсталации/съоръжения, използващи алтернативни възобновяеми енергийни източници
Индикатор 5 индикатор:Деца в предучилищна и яслена възраст, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 6 индикатор: Деца с увреждания, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 7 индикатор: Подрастващи от ромски етнос, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 8 индикатор:Персонал, облагодетелстван от подобрената образователна инфраструктура
Индикатор 9 индикатор: Обновени открити детски площадки
Индикатор 10 индикатор: Обновени открити спортни площадки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз