Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0371-C0001
Номер на проект: 3МС-02-129/01.06.2011
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на Агроменидж АД чрез инвестиции в информационната сигурност
Бенефициент: Агроменидж АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики.
Дейности: Дейност 1. Разработване и внедряване на СУИС.
Дейност 2. Доставка и инсталиране на оборудване.
Дейност 3. Доставка и инсталиране на програмен продукт – ERP.
Дейност 4. Сертификация на СУИС.
Дейност 5. Одит на проекта.
Дейност 6. Визуализация на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 141 BGN
Общ бюджет: 142 778 BGN
БФП: 107 084 BGN
Общо изплатени средства: 107 084 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 107 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 084 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
107 084 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 91 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 91 021 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
91 021 BGN
В т.ч. Национално финансиране 16 063 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 063 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 063 BGN
Финансиране от бенефициента 41 380 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Брой комплект документи на система за управление на информационната
Индикатор 6 Проведено едно еднодневно обучение на персонала .
Индикатор 7 Проведен един вътрешен одит .
Индикатор 8 Проведен един преглед от ръководството;
Индикатор 9 Проведен един сертификационен одит на два етапа на система за управление на информационната сигурност (ISO 27001:2005);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз