Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.03-0002-C0001
Номер на проект: 12-32-2
Наименование: Изграждане на информационна система за предоставяне на публичен достъп до пространствените данни и услуги на Министерството на отбраната.
Бенефициент: Министерство на отбраната
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.09.2012
Начална дата: 18.01.2013
Дата на приключване: 18.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез реализиране на информационна система за достъп до пространствени данни.
Дейности: Дейност 4. Придобиване на системно програмно осигуряване и хардуер за функционирането на информационната система
Дейност 2. Изготвяне на документация и провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП за дейностите от проекта
Дейност 6. Одит на проекта
Дейност 1. Проучване на добри практики от водещи европейски страни
Дейност 3. Разработване и внедряване на информационна система за предоставяне на е-услуги за пространствени данни
Дейност 5. Дейности за информация и публичнст
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 812 724 BGN
Общ бюджет: 522 640 BGN
БФП: 522 640 BGN
Общо изплатени средства: 522 539 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 522 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 245 503 BGN
2014 24 868 BGN
2015 252 167 BGN
522 539 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 444 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 208 678 BGN
2014 21 138 BGN
2015 214 342 BGN
444 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 78 396 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 826 BGN
2014 3 730 BGN
2015 37 825 BGN
78 381 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 По Дейност 1 - Бр. методики и критерии (количествени и качествени)
Индикатор 4 По Дейност 1 - Брой извършен анализ
Индикатор 5 По Дейност 1 - Бр. въпросник и дневен ред
Индикатор 6 По Дейност 1 - Бр. проучени практики
Индикатор 7 По Дейност 1 - Бр. изготвен доклад
Индикатор 8 По Дейност 2 - Бр. проведени процедури
Индикатор 9 По Дейност 2 - Бр. избрани изпълнители проекта
Индикатор 10 По Дейност 2 - Бр. подписани договори по пр. предложение
Индикатор 11 По Дейност 3 - Бр. изготвено описание на системата
Индикатор 12 По Дейност 3 - Бр. изготвена програма
Индикатор 13 По Дейност 3 - Наличие на разработен софтуер
Индикатор 14 По Дейност 3 - Бр. реализирани добри практики
Индикатор 15 По Дейност 3 - Бр. изготвени ръководства
Индикатор 16 По Дейност 3 - Бр. изготвени проекти
Индикатор 17 По Дейност 3 - Бр. изготвени методики за изпитване
Индикатор 18 По Дейност 3 - Бр. обучени специалисти
Индикатор 19 По Дейност 3 - Оценка за качество
Индикатор 20 По Дейност 3 - Бр. изготвени програми и методики
Индикатор 21 По Дейност 3 - Бр. изготвени програми
Индикатор 22 По Дейност 3 - Оценка за качество на системата
Индикатор 23 По Дейност 3 - Бр. изготвени протоколи
Индикатор 24 По Дейност 4 - Бр. доставено хардуерно оборудване
Индикатор 25 По Дейност 4 - Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) 800 W
Индикатор 26 По Дейност 4 - Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) 3000 W
Индикатор 27 По Дейност 4 - Бр. закупен софтуер
Индикатор 28 По Дейност 4 - Оценка на качеството
Индикатор 29 По Дейност 5 - Бр. проведени пресконференции проведени по проекта
Индикатор 30 По Дейност 5 - Бр. изнесени презентации
Индикатор 31 По Дейност 5 - Бр. изработени табели
Индикатор 32 По Дейност 5 - Бр. баджове с името на участниците и проекта
Индикатор 33 По Дейност 5 - Бр. химикалки с името на проекта
Индикатор 34 По Дейност 5 - Бр. рекламни папки
Индикатор 35 По Дейност 5 - Бр. брошури с информация за проекта
Индикатор 36 По Дейност 5 - Бр. медии (вкл. регионални), които са публикували/излъчили материали
Индикатор 37 По Дейност 5 - Бр. публикувани прес-карета
Индикатор 38 По Дейност 5 - Бр. проведени интервюта
Индикатор 39 По Дейност 5 - Бр. изнесени доклади
Индикатор 40 По Дейност 5 - Бр. публикации
Индикатор 41 По Дейност 6 - Бр. проведени одити
Индикатор 42 По Дейност 6 - Бр. изготвени доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз