Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.3.05-0001-C0001
Номер на проект: KC11-33-1
Наименование: Доизграждане, усъвършенстване и подготовка за интегриране с ЕИСПП на информационната система на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”
Бенефициент: Министерство на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 29.11.2011
Дата на приключване: 29.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на ефективността и модернизиране на информационната система на ГДИН при Министерство на правосъдието и подготовка за интегрирането й с ЕИСПП за по-качествено административно обслужване
Дейности: 1 Организация и управление на проекта
2. Извършване на анализ на промените в нормативната уредба, регламентиращи дейността, които пораждат промени и нови изисквания в ИСИН
3. Извършване на анализ на съществуващите компоненти и функционалност на ИСИН и специфициране на изисквания за промени и допълнения
4. Анализ и проектиране на комуникационната свързаност на териториалните структурни звена на ГДИН
5. Дефиниране на детайлно техническо задание за усъвършенстване и модернизиране на ИСИН и интеграцията с ЕИСПП
6. Разработване на компонентите на системата, съгласно дефинираните в техническото задание спецификации и изисквания, и изготвяне на съпровождаща документация
7. Разработка на нов модул в ИСИН за обслужване на документооборота, съвместим с деловодната система на МП
8. Осигуряване на лицензи за ползваните от системата специализирани софтуерни продукти в рамките на допустимите разходи по ЕФРР
9.Конфигуриране на цялото мрежово оборудване според изготвения проект за комуникационна свързаност
10. Пилотно тестване на разработената система и интеграцията с ЕИСПП
11. Провеждане на обучения и семинар на потребители и администратори за работа със системата.
12. Дейности за информация и публичност
13. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 275 520 BGN
Общ бюджет: 1 065 863 BGN
БФП: 1 065 863 BGN
Общо изплатени средства: 1 055 016 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 065 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 255 104 BGN
2013 0 BGN
2014 690 346 BGN
2015 109 566 BGN
1 055 016 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 905 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 216 838 BGN
2013 0 BGN
2014 586 794 BGN
2015 93 131 BGN
896 763 BGN
В т.ч. Национално финансиране 159 879 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 38 266 BGN
2013 0 BGN
2014 103 552 BGN
2015 16 435 BGN
158 252 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - 1) Брой сключени граждански договори; 2) брой месечни отчети; 3) брой протоколи за приемане на извършената работа
Индикатор 2 По Дейност 2 - Брой изготвени правни анализи на нормативната уредба свързана с дейността на ГДИН
Индикатор 3 По Дейност 2 - Брой сключени граждански договори с експерти , участвали в изготвянето на анализа
Индикатор 4 По Дейност 3 - Брой изготвени анализи
Индикатор 5 По Дейност 3 - Брой сключени граждански договори с експерти , участвали в изготвянето на анализа
Индикатор 6 По Дейност 4 - Брой изготвени доклади
Индикатор 7 По Дейност 4 - Брой изготвени проекти
Индикатор 8 По Дейност 4 - Брой сключени граждански договори с експерти , участвали в изготвянето на анализа
Индикатор 9 По дейност 5 - Брой изготвени технически задания.
Индикатор 10 По Дейност 6 - Брой нови функционалности
Индикатор 11 По Дейност 6 - Брой нови компоненти
Индикатор 12 По Дейност 6 - Предаден комплект от документи към системата
Индикатор 13 По Дейност 7 - Брой изготвени модули за обслужване на документооборота
Индикатор 14 По Дейност 7 - Брой сключени граждански договори с експерти , участвали в разработването
Индикатор 15 По Дейност 8 - Брой доставени лицензи за ползваните от системата софтуерни продукти
Индикатор 16 По Дейност 9 - Брой настроено комуникационно оборудване
Индикатор 17 По Дейност 9 - Брой сключени граждански договори с експерти , участвали в разработването
Индикатор 18 По Дейност 10 - План за провеждане на пилотно тестване с критерии за оценка
Индикатор 19 По Дейност 10 - Доклад за резултатите от проведено пилотно тестване
Индикатор 20 По Дейност 10 - Брой сключени граждански договори с експерти , участвали в тестването
Индикатор 21 По Дейност 11 - Обучени администратори на база данни
Индикатор 22 По Дейност 11 - Обучени мрежови администратори
Индикатор 23 По Дейност 11 - Обучени потребители за работа с ИСИН
Индикатор 24 По Дейност 12 - Брой проведени пресконференции
Индикатор 25 По Дейност 12 - Брой участници във пресконференциите
Индикатор 26 По Дейност 12 - Брой пакети с рекламни материали, съдържащи: папка, брошура с описание на проекта и дейностите по него, ноутпод, химикалка
Индикатор 27 По Дейност 12 - Информацията от заключителния доклад публикувана на сайта на ГДИН
Индикатор 28 По дейност 12 - Публикации в служебния бюлетин Затворно дело и в пресата
Индикатор 29 По Дейност 13 - Предаден одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз