Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0075-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/013-02
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Костенец
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 16.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се подпомогне местното развитие на Община Костенец, чрез осигуряване на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, подобрявайки жизнената среда в нея и качеството на живот на населението в общината в синхрон с изискванията на Европейския съюз за опазване на околната среда.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта (дейността не се извършва 12,13,1415 и 16 м.)
Дейност 2: Разпространение на информация и публичност (дейността се извършва 1,2,8,9,10,11,17,22,23,24,25,26,27,28 и 29 м.)
Дейност 3: Възлагане на обществени поръчки
Дейност 4: Извършване на СМР в сградите на СОУ “Св. Климент Охридски”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, OУ “К.Костенечки”, ОДЗ "Здравец" гр. Костенец, ОДЗ "Здравец" – филиал в гр. Момин проход, ОДЗ "Звънче" и ОДЗ "Радост".
Дейност 5: Осъществяване на авторски надзор
Дейност 6: Осъществяване на независим строителен надзор
Дейност 7: Въвеждане в експлоатация на СОУ "Св. Климент Охридски", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", OУ "К.Костенечки", ОДЗ "Здравец" гр. Костенец, ОДЗ "Здравец" – филиал в гр. Момин проход, ОДЗ "Звънче" и ОДЗ "Радост" Дейност 7: Въвеждане в експлоатация на СОУ "Св. Климент Охридски", ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", OУ "К.Костенечки", ОДЗ "Здравец" гр. Костенец, ОДЗ "Здравец" – филиал в гр. Момин проход, ОДЗ "Звънче" и ОДЗ "Радост"
Дейност 8: Плащане към изпълнители Дейност 8: Плащане към изпълнители
Дейност 9: Провеждане на одит Дейност 9: Провеждане на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 933 642 BGN
Общ бюджет: 771 996 BGN
БФП: 768 018 BGN
Общо изплатени средства: 652 815 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 768 018 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 245 183 BGN
2013 407 632 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
652 815 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 652 815 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 245 183 BGN
2013 407 632 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
652 815 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 3 978 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 С##)*& Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни) – т./средногодишно:
Индикатор 6 !!Ч$#@ Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП
Индикатор 7 Д%^Ф$#) Брой персонал, облагодетелстван от подобрената образователна инфраструктура5,
Индикатор 8 !@##+" Население от други общини облагодетелствано от обновените сгради2 :


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз