Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-4.1.01-0016-C0001
Номер на проект: K10-40-7-9
Наименование: Обезпечаване работата на УО на ОПАК и на оценителни комисии по ОПАК
Бенефициент: Министерство на финансите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 14.02.2014
Начална дата: 23.03.2015
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се осигури успешно функциониране на УО на ОПАК и да се гарантира ефективност на целия процес на управление на Програмата
Дейности: Д1. Техническо обезпечаване на работата на служителите на УО на ОПАК Техническото обезпечаване на работата на УО на ОПАК включва: осигуряване на необходимите технически средства, подготовка и осигуряване на цялостната документация, свързана с управлението на Програмата, закупуване на други технически и офис материали, оборудване необходимо за изпълнение на преките задължение на служителите, ангажирани във всички етапи на процеса на изпълнение и управление на Програмата. В рамките на тази дейност ще бъдат закупени следните технически средства: 50 компютъра, 50 монитора, 20 лаптопа, 1 копирна машина, 1 факс машина, 10 принтера, 10 мобилни апарата, 2 сканиращи устройства. Необходимата техника ще бъде набавена при спазване ЗОП и Правилника за неговото приложение
Д2. Изплащане на възнаграждения на членовете на Оценителните комисии по Оперативна програма „Административен капацитет” Тази дейност обхваща обезпечаването на заседанията и работата на Оценителните комисии по ОПАК. Техният брой е определен от броя процедури, които УО на ОПАК е открил през 2013 г. и планира да открие през 2014 г. Процедурите, които са планирани и открити през 2013 г., са включени в Индикативната годишна работна програма на ОПАК за посочената година и са публикувани на Интернет страницата на ОПАК и на Единния информационен портал на Министерството на финансите. При изпълнението на тази дейност е предвидено изплащането на възнаграждения на външните оценители и наблюдателите, които са членовете на ОК по ОПАК. Размерът на възнагражденията се определя въз основа на броя на подадените проектни предложения по съответната процедура, както и броя на участниците в оценителния процес. Последният отново зависи от броя подадени проектни предложения. Хонорарът на участниците в оценителни комисии се определя съгласно ЗМФ-180/24.02.2011 г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПАК при спазване на следните параметри: Общ размер на БФП по конкретната процедура Брой проектни предложения по конкретната процедура Процедури за подбор на проекти до 20 до 40 до 3 мл. лв. от 350 до 400 лв. от 400 до 450 лв. до 6 млн. лв. от 400 до 450 лв. от 450 до 500 лв. до 9 млн. лв. от 450 до 500 лв. от 500 до 550 лв. до 12 млн. лв. от 500 до 550 лв. от 550 до 600 лв. над 12 млн. лв. от 550 до 600 лв. от 600 до 650 лв. до 60 до 80 до 3 млн. лв. от 450 до 500 лв. от 500 до 550 лв. до 6 млн. лв. от 500 до 550 лв. от 550 до 600 лв. до 9 млн. лв. от 550 до 600 лв. от 600 до 650 лв. до 12 млн. лв. от 600 до 650 лв. от 650 до 700 лв. над 12 млн. лв. от 650 до 700 лв. от 700 до 750 лв. до 100 до 120 над 120 до 3 млн. лв. от 550 до 600 лв. от 600 до 650 лв. от 650 до 700 лв. до 6 млн. лв. от 600 до 650 лв. от 650 до 700 лв. от 700 до 750 лв. до 9 млн. лв. от 650 до 700 лв. от 700 до 750 лв. от 750 до 800 лв. до 12 млн. лв. от 700 до 750 лв. от 750 до 800 лв. от 800 до 850 лв. над 12 млн. лв. от 750 до 800 лв. от 800 до 850 лв. от 850 до 900 лв. Процедури за директно предоставяне до 3 до 6 над 6 до 3 млн. лв. от 200 до 250 лв. от 250 до 300 лв. от 300 до 350 лв. до 6 млн. лв. от 250 до 300 лв. от 300 до 350 лв. от 350 до 400 лв. до 9 млн. лв. от 300 до 350 лв. от 350 до 400 лв. от 400 до 450 лв. до 12 млн. лв. от 350 до 400 лв. от 400 до 450 лв. от 450 до 500 лв. над 12 млн. лв. от 400 до 450 лв. от 450 до 500 лв. от 500 до 550 лв.
Д3. Одит на проекта Извършване на одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПАРАФЛОУ КОМУНИКЕЙШЪНС ООД
"Баланс - М" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 244 497 BGN
Общ бюджет: 193 202 BGN
БФП: 193 202 BGN
Общо изплатени средства: 82 498 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 193 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 48 899 BGN
2015 33 598 BGN
82 498 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 164 222 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 564 BGN
2015 28 559 BGN
70 123 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 980 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 335 BGN
2015 5 040 BGN
12 375 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) По Дейност 1 - Закупени компютри
Индикатор 2 (Д) По Дейност 1 - Закупени монитори
Индикатор 3 (Д) По Дейност 1 - Закупени лаптопи
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Закупени копирни машини
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Закупени факс машини
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Закупени принтери
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Закупени мобилни апарати
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Сканиращи устройства
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Формирани оценителни комисии
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Изплатени възнаграждения на брой оценители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 3 - Изготвен положителен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз