Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0024-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/016
Наименование: Панагюрище-столица на свобододата
Бенефициент: Община Панагюрище
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 13.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение „Панагюрище – столица на свободата” е да се диверсифицира регионалния туристически продукт в Южен централен район за планиране чрез предлагането на специализиран туристически продукт в областта на културно – познавателния туризъм, базиран на специфичното и уникално местно наследство, свързано с Априлското въстание.
Дейности: дейност 1 Управление на проекта, вътрешен мониторинг и контрол
дейност 2 Изготвяне на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 4 Осигуряване на публичност и информираност по проекта
дейност 3 Одит на проекта
дейност 5 Подобряване състоянието и социализация на паметниците на културата
дейност 6 Посетителски информационен център
дейност 7 Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура
дейност 8 Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите
дейност 9 Авторски надзор
дейност 10 Строителен надзор
дейност 11 Организиране на събития в района на атракциите, маркетингови и рекламни дейности
дейност 12 Съпътстващо обучение за персонала, ангажиран в подкрепяните атракции
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 587 577 BGN
Общ бюджет: 4 262 145 BGN
БФП: 4 008 472 BGN
Общо изплатени средства: 3 994 870 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 008 472 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 798 920 BGN
2014 1 195 950 BGN
2015 0 BGN
3 994 870 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 407 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 379 082 BGN
2014 1 016 558 BGN
2015 0 BGN
3 395 639 BGN
В т.ч. Национално финансиране 601 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 419 838 BGN
2014 179 393 BGN
2015 0 BGN
599 230 BGN
Финансиране от бенефициента 250 619 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 5 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 6 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 7 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз