Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0681-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01015
Наименование: "ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД за по-безопасен труд и работна среда"
Бенефициент: ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 27.06.2013
Дата на приключване: 27.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Описание на дейността: Разходи за организация и управление по чл.4 ал.6 от ПМС 180 /27.07.2007 г. и чл.5, ал.3 от ПМС 236/27.09.2007 г. – до 10% от общия размер на разходите по Група А и Група Б - управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно; - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта , финансово изпълнение; - процедури при избор на изпълнител за доставка/ предоставяне на услуги; - отчитане и изготвяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на елементи от нея, модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, машини и съоръжения, технологични процеси, свързани с подобряване на условията на труд, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло, разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, обучения на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии); - счетоводно отчитане на направените разходи; -закупуване на канцеларски материали и консумативи /разходи за материали и консумативи –група „В”/ Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта осигуряващи успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Дейност 2: Закупуването на лични предпазни средства и специално работно облекло Броят на закупените лични предпазни средства и специално работно облекло съответства на точния брой лица, заемащи съответните длъжности, за които се предвиждат конкретни ЛПС и СРО и са описани в табличен вид. Обосновка на дейността: Използваните към момента ЛПС осигуряват необходимата минимална защита на работниците, но идентифицираните ограничения по отношение класа на защита и изискванията за по-висока функционалност налагат подмяната им с ЛПС от по-висок клас на защита, по-висока функционалност, даваща възможност за безопасно изпълнение на трудовите задължения.
Дейност 3: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на отделни елементи от нея Описание на дейността: І. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата и организация на дейността по структурни . 1. Общ анализ на организацията на трудовата дейност във фирмата. 1.1. Организационна структура. 1.2. Фирмена политика. 1.3. Производствени дейности и ресурси. 1.4. Трудови стандарти. 1.5. Организация на управлението. 1.6. Управление на персонала. 2. Анализ на организацията на трудовата дейност по структурни звена. ІІ. Анализ на съответствието между минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно националното законодателство и действителното състояние във фирмата (преглед на документацията, наблюдение, интервюта) 1. Организационна структура за осигуряване на ЗБУТ. 2. Политика, цели и програми. Приложимо законодателство. 3. Технология на производството и работни процеси. 4. Обекти, сгради, помещения, територия на фирмата. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Работна среда – параметри и норми. 11. Анализ на организацията на труда - съответствието на работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване по работни места с нормите и изискванията за ЗБУТ. 12. Анализ на професионалните рискове и условията на труд. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. 13. Ергономичност на работните места и процеси. 14. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания. Здравен статус на работещите по структурни звена. Обслужване от СТМ. 15. Физиологични и психофизиологични норми на работния процес. Специална закрила. 16. Състояние на социалното партньорство във фирмата. 17. Санитарно-битово състояние на работната среда. 18. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 19. Подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 20. Инструктаж и информираност на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ . 21. Аварийна и пожарна безопасност. 22. Анализ на управлението на БЗР. 23. Състояние на фирмения контрол по БЗР. 24. Управление и мотивираност на персонала. 25. Анализ на системата за стимулиране и санкции за дейностите, свързани с БЗР. ІІІ. Проектиране на ефективна организация за безопасна и печеливша трудова дейност (интервюта със заинтересуваните лица, проектиране, допълване на документацията) - общо и на отделни елементи от нея, в т.ч.: 1. Оптимизиране на организационната структура за осигуряване на ЗБУТ . 2. Актуализиране на фирмената политика и цели по ЗБУТ. 3. Рационализиране на работните дейности по работни места. 4. Проектиране на съответствие на обектите, сградите, помещенията и територията на фирмата с изискванията за БЗР. 5. Транспорт, пътни маршрути и опасни зони. 6. Енергосъоръженост на процесите. 7. Експлоатация на съоръжения с повишена опасност. 8. Използвани суровини и материали в трудовата дейност. Опасни химични вещества. 9. Производствено оборудване и съответствието му със съществените изисквания за безопасност. 10. Идентифициране на неидентифицирани вредни фактори за здравето и безопасността на работещите. Актуализиране на оценените професионални рискове. Проектиране на допълнителни превантивни мерки за защита и промоция на здравето. 11. Системи за индивидуално и фирмено управление на стреса при работа. 12. Мерки за подобряване на социалното партньорство във фирмата. 13. Колективни мерки за защита, лични предпазни средства и специално предпазно облекло. 14. Подобряване на санитарно-битово състояние на работната среда. 15. Въвеждане на система за подбор, обучение и квалификация в областта на БЗР. 16. Повишаване на ефективността на инструктажите и на информираността на работещите за правилата за осигуряване на ЗБУТ. 17. Аварийна и пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 18. Повишаване на ефективността на управлението на БЗР. 19. Проектиране на работеща система от стимули и санкции за дейностите, свързани с БЗР. Обосновка на дейността: Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели заложени в проекта. Анализът представлява основа за обективна оценка и обосновка за оптимизиране на работните процеси и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Анализът ще даде отговор какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието.
Дейност 4: Разработване (внедряване) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Описание на дейността. 1.Подготовка за разработване на системата 1.1 Анализ на съществуващото състояние Определяне на процесите и опасностите във фирмата, за които е необходимо писмено описване; анализ на съществуващото състояние. Анализиране на записите по условия на труд, преглед на документооборота за съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007. Извършване на необходимите актуализации. 1.2 Съставяне на план-програма и план-график за разработване на документите и внедряване на системата. 2. Разработване на документацията на системата. Разработване на процедурите от системата 2.1 Разработване на основните процедури от състава на системата, съгласно изискванията на BS OHSAS 18001:2007. 2.2 Разработване на проекти, на работните процедури от състава на системата. 2.3 Съгласуване утвърждаване на процедурите. Разработване на наръчник на системата. 2.4 Разработване на Наръчник на системата. 2.5 Съгласуване на Наръчника. 3. Внедряване на системата. Провеждане на цялостен предсертификационен одит на системата за оценка на внедряването й и определяне готовността за сертифициране, доклад от одита. Обосновка на дейността:Стандартът предлага модел на система, която да позволи на фирмите да определят и управляват процесите по осигуряване на здравословни и безопасни условия труд, задавайки изисквания към основните елементи, от които следва да се изгражда една успешна СУЗБУТ. BS OHSAS 18001:2007 е съвместим с ISO 9001 (Система за управление на качеството) и ISO 14001 (Система за управление на околната среда) и също като тях следва цикъла “планиране – изпълнение – проверка – действие” (PDCA), с акцент към постоянните подобрения.
Дейност 5: Сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 Описание на дейността. ПРОЦЕДУРА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА BS OHSAS 18001:2007 1.Определяне на сроковете за провеждане на одит с водещия одитор 2. Предварителен одит 3. Проверка на документацията 4. Сертификационен одит на място В рамките на сертификационния одит на място, екипът от одитори проверява и оценява функционирането и пригодността на въведения международно признат стандарт. Първоначалният сертификационен одит се състои от два етапа. Първи етап на първоначален сертификационен одит. По време на първи етап от първоначалния сертификационен одит, екипът от одитори проверява изпълнението на следните изисквания: •Частта от документацията, която не е била проверена до този момент •Преглед на състоянието на организацията в контекста на изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007. •Събиране на информация във връзка с областта на приложение на система по стандарта BS OHSAS 18001:2007, процеси, структура, местоположение(я), законови и нормативни изисквания и проверка за тяхното изпълнение. • В случай, че са планирани и проведени документирани вътрешни одити и преглед на система по стандарта BS OHSAS 18001:2007от ръководството, одиторите проверяват заключенията относно пригодността, функционирането и готовността на системата за управление за сертификация. Втори етап на първоначален сертификационен одит. По време на втория етап на одита, екипът от одитори проверява съответствието на системата за управление спрямо изискванията на съответния стандарт за система за управление. В края на одита в рамките на заключителния разговор екипът от одитори представя констатациите и заключенията си от одита и оповестява становището си дали ще направи предложение за издаване на сертификат до ръководителя на Органа за сертификация. 5. Издаване на сертификат В случай на одобряване на резултатите от одита, съответно на коригиращите действия за подобряване, органът за сертификация издава сертификат.
Дейност 6: Подмяна на дограма, на сградата намираща се на ул.”Малашевска”12 А Описание на дейността: № Придобиване на оборудване, машини и съоръжения Ед. мярка Кол-во Ед. Цена лв. 1 ДОГРАМА PVC 5 камерна, 24 мм стъклопакет , INOX обков м2 190 121 2 Обръщане на ъгли около прозорците л/м 602 11,00 Обосновка на дейността: Разходите за текущ ремонт са изцяло свързани с постигането на по-здравословни и безопасни условия на труд. 1. Необходимостта от подмяна на дограма в работните и производствените помещения е обосновано от изискването за подобряване на микроклимата, работната среда и енергийната ефективност. Подмяната е наложителна поради факта, че положената към момента дограма е амортизирана, в не добро състояние, не отговаряща на условията за енергийна ефективност и не осигурява условия за поддържане на параметрите на микроклимат съобразен със здравословните условия на труд.
Дейност 7: Разходи за дейности, свързани с осигуряване на публичност Описание на дейността. Проектът предвижда дейности за информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана /финансирана от ЕСФ отговарящи на следните изисквания: 1. Два информационни семинара за старта и завършването на дейностите по проекта. Оповестяването ще се извърши чрез поставяне на банер в залата, където се провежда мероприятието. 2. Информационно табло на мястото, където се извършват дейностите по проекта ул.”Малашевска”12 А /съгласно т.2.3.1/ 3. Две обяснителни табели във Видин и София за закупените ЛПС и внедрен стандарт BS OHSAS /съгласно т.2.3.2/ 4. Всеки документ, включително всяко удостоверение за участие в обучение и сертификат, свързани с операция от този тип ще включва позоваване, сочещо, че оперативната програма е съфинансирана от ЕСФ на ЕС Обосновка на дейността: Дейностите по информиране и публичност отразяват политиката в рамките на общността и в частност задачите и целите на ЕСФ за изпълнение целите на Европейската стратегия по заетостта и спомага за икономическото и социално сближаване на ЕС като подкрепя страните членки за развитие на човешките ресурси и постигане на пълна трудова заетост, насърчаване на образованието и обучението, подобряване на конкурентно способността на професионалната мобилност на заетите лица.
Дейност 8: Разходи за одит на изпълнението на проекта Описание на дейността: Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окончателни финансови отчети по проекти за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточняване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността: Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурните фондове, препоръчват независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 124 686 BGN
Общ бюджет: 109 440 BGN
БФП: 87 552 BGN
Общо изплатени средства: 87 552 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 87 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 87 552 BGN
2015 0 BGN
87 552 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 74 419 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 74 419 BGN
2015 0 BGN
74 419 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 133 BGN
2015 0 BGN
13 133 BGN
Финансиране от бенефициента 31 171 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз