Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.02-0103-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-02/2009/009
Наименование: Димум – античната митница на Мизия
Бенефициент: Община Белене
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.10.2010
Начална дата: 10.06.2011
Дата на приключване: 19.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Белене
Описание
Описание на проекта: Пълноценно използване на ресурсния потенциал на община Белене за развитие на интегриран, конкурентоспособен и специфичен туристически продукт, с висока добавена стойност, който чрез увеличено туристическо търсене допринася за устойчиво местно и регионално развитие и повишаване качеството на живот в региона.
Дейности: Дейност 1: Проектиране, реставрация, възстановка и експониране на част от античния римски кастел „ Димум” За целите на настоящия проект Община Белене е възложила изработване на технически проект за обект „Димум – античната митница на Мизия – реставрация, възстановка и експониране”, който е съгласуван от Националния институт за недвижимото културно наследство и Министерство на културата и е приложен към формуляра за кандидатстване. Детайли за отделните елементи и пунктове в обекта ще бъдат представени в бъдещия работен проект, който ще бъде възложен преди стартирането на процедурата за избор на изпълнител на строително-монтажните работи. Проектът предвижда реставрация, възстановка и експониране на част от крепостта „Димум” (западната кула и южната крепостната стена) във вида му от ІV век.
Дейност 2 Развитие на допълнителна дребномащабна туристическа инфраструктура, необходима за подобряване на достъпа до туристическата атракция Ул.„България” и ул.”Персин” са продължение на пешеходната зона на Централната градска част на град Белене и осъществяват връзката на центъра на града (откъдето преминава основният туристически поток) с античния римски кастел Димум, Крайдунавския парк и Посетителския център на Природен парк „Персина”. Връзката между двете улици се осъществява чрез кръстовище, на което се събират 6 улици.
Дейност 3: Маркетингови и рекламни дейности В настоящия проект са предвидени допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение към подкрепяната атракция. Целта на тези дейности е да се постигне повишена информираност за крепостта „Димум” и възможностите за туризъм и отдих в община Белене на местно, регионално, национално, трансгранично и транснационално ниво, което ще допринесе за превръщането на Димум в конкурентоспособна туристическа атракция, която самостоятелно и/или като част от по-голям пакет туристически услуги на местно и/или регионално ниво да привлича значителен брой посетители.
Дейност 4: Дейности за осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация на проекта Веднага след сключване на договор за финансиране на проекта ще стартира кампания за информиране на общността за целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Медийната кампания ще включва основно публикации в местната и регионална преса, Интернет, местната кабелна телевизия и др. Предвижда се провеждането на две пресконференции (в началото по повод откриването на проекта и при приключване на дейностите), поставянето на билбордове (по време на строителството) и постоянни обяснителни табели (след приключване на строителството), изработване и отпечатване на информационни брошури и плакати за проекта и резултатите от него, рекламни папки и химикалки (за провежданите събития – пресконференции, международна конференция). Целта е да се достигне максимално широка аудитория.
Дейност 5: Съпътстващо обучение за персонала, зает в дейности, свързани с обекта на интервенция по настоящия проект Спецификата на античния римски кастел Димум (обект на интервенция и подкрепяна атракция по настоящия проект), е че липсва персонал, работещ в паметника на културата. Към Димум няма изграден Посетителски център, както и музей, които да управляват и/или обслужват непосредствено обекта като туристическа атракция. Поради тези причини настоящият проект предвижда обучение на представители на Община Белене, Дирекцията на природен парк „Персина” и Народно читалище „Христо Ботев - 1892” в сферата на професионално направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време”, професия 812030 „Екскурзовод” и/или 812040 „Аниматор в туризма”, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на Националната агенция за професионално образование и обучение.
Дейност 6: Организация и управление на проекта и разходи за човешки ресурси Организацията и управлението на заложените в проекта дейности ще се осъществява от екипа за управление на проекта, съгласно функциите, описани в т. 4.6.3. Екипът ще се състои от четирима души, като задължително ще включва представители и на двата пола, които ще прилагат спазването на хоризонталните политики на ЕС. Екипът за управление на проекта ще отговаря пряко за цялостното изпълнение на проекта, в т.ч. осъществява контрол по изразходване на средствата и спазване на сроковете по проекта, както и изготвя междинните и заключителен технически и финансови доклади, които трябва да показват чрез измерими индикатори резултатите в изпълнението на дейностите. Община Белене се ангажира да осигури помещение за екипа.
Дейност 7: Избор на изпълнители на авторски и строителен надзор и извършване на надзора Община Белене при спазване изискванията на ЗОП и НВМОП ще проведе процедура за избор и ще сключи договор за изпълнение с лицензирана организация, извършваща независим строителен надзор. С проектантите, разработили техническите и работни проекти, ще се подпишат договори за извършване на авторски надзор. Избраните изпълнители ще осъществяват задълженията по контрол на строително-ремонтните работи, съгласно българското законодателство, с цел успешно изграждане на инвестицията.
Дейност 8: Външни услуги, необходими за подготовка и изпълнение на проекта С цел по-качествено и по-успешно изпълнение на дейностите и постигане на целите на проекта е предвидено провеждане на процедури по реда на ЗОП и НВМОП за избор на външни изпълнители на услуги, свързани с: консултанска помощ, пряко свързана с изпълнение и отчитане на проекта; разработване на тръжна документация за отделните процедури; привличане на експерти в комисиите за оценка на постъпилите проектни предложения и др. Ще се ползват външни услуги и във връзка с работата на Държавна приемателна комисия и становища на съгласувателните органи за въвеждане на обектите в експлоатация. За подготовката на проектното предложение е възложена оценка на съответствието на инвестиционния проект на римски кастел Димум със съществените изисквания към строежите, изготвена като комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант /независим строителен надзор/ за строежи 1-ва категория.
Дейност 9: Одит на проекта Осъществяването на одит от регистриран експерт-счетоводител или фирма за одит е задължителна дейност съгласно Насоките за кандидатстване. Независимият одит ще спомогне за подобряване на контрола и отчитането на разходите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 862 415 BGN
Общ бюджет: 1 541 285 BGN
БФП: 1 534 569 BGN
Общо изплатени средства: 1 304 384 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 534 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 582 800 BGN
2014 0 BGN
2015 721 584 BGN
1 304 384 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 304 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 582 800 BGN
2014 0 BGN
2015 721 584 BGN
1 304 384 BGN
В т.ч. Национално финансиране 230 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 5 559 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 4 (Д) Брой участници в международна конференция
Индикатор 5 (Д) Брой участници в прес- конференция
Индикатор 6 (Д) Брой обучени хора в подкрепените туристически атракции
Индикатор 7 (Д) Брой създадени работни места в подкрепените туристически атракции, в т.ч. - Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта - Работни места създадени в резултат от проекта (които ще бъдат поддържани след приключване на проекта) Брой р
Индикатор 8 (Д) Брой изградени велосипедни алеи
Индикатор 9 (Д) Брой информационни табла с исторически текстове на български и английски език
Индикатор 10 (Д) Брой изработени дипляни за историята на античен Димум
Индикатор 11 (Д) Брой брошури за историята на античен Димум
Индикатор 12 (Д) Брой Web-сайтове Брой DVD филми Брой 3-D възстановки Брой Диорамни макети Брой копия на златна купа
Индикатор 13 (Д) Брой рекламни тениски Брой рекламни шапки
Индикатор 14 (Д) Брой проведени пресконференци
Индикатор 15 (Д) Брой изработени и поставени билбордове Брой изработени и поставени постоянни обяснителни табели
Индикатор 16 (Д) Брой издадени брошури
Индикатор 17 (Д) Брой плакати
Индикатор 18 (Д) Брой публикации
Индикатор 19 (Д) Нетни годишни приходи от международен туризъм в съответната територия
Индикатор 20 (Д) Брой нощувки в съответната територия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз