Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175152418 Ивент дизайн ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. България 88, офис 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с оглед защитата на правата и интересите на Република България, във връзка с осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз BG051PO002-1.3.02-0004-C0001
ЗАЕДНО ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА РЕГИОНИТЕ BG161PO001-4.2.01-0020-C0001
Община Баните и община Скио внедряват европейски добри практики за повишаване на ЕЕ и използване на ВЕИ BG161PO001-4.2.01-0064-C0001
Туризмът за насърчаване на междурегионалното сътрудничество BG161PO001-4.2.01-0103-C0001
Иновативни практики за устойчиво развитие на туризма в Белово, Велинград и Септември BG161PO001-4.2.01-0111-C0001
Развитие на административен капацитет и прилагане на модерни комуникации в дейността на структурите на БСЧП “Възраждане” BG051PO002-2.3.02-0025-C0001
Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване BG051PO002-2.4.02-0002-C0001
Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност BG051PO002-1.5.02-0002-C0001
"Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването и" BG051PO001-2.1.07-0001-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране BG161PO002-3.3.02-0007-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВЪВ ВРАЦА BG161PO002-3.3.02-0025-C0001
Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология BG051PO001-6.2.10-0001-C0001
Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска администрация на Община Варна за модерна политика в областта на образованието и здравеопазването BG051PO002-2.1.04-0014-C0002
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
"Клъстер "Интер мода трейдинг" - обединени можем повече..." BG161PO003-2.4.01-0009-C0001
„Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет” BG051PO002-1.3.04-0051-C0001
Изграждане на партньорска мрежа за междурегионално сътрудничество в областта на управлението на човешките ресурси между Община Варна, Република България, Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство Нидерландия BG051PO002-2.5.01-0028-C0001
„Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служители в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт” BG161PO004-5.0.01-0067-C0001
Създаване на офис за трансфер на технологии за здравето и екологията BG161PO003-1.2.02-0005-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Нови възможности за хората с увреждания BG051PO001-7.0.07-0196-C0001
Традиции и иновации в предоставянето на социални услуги за лица с увреждания BG051PO001-7.0.07-0116-C0001
Заедно можем повече BG051PO001-4.1.05-0186-C0001
„Повишаване квалификацията на служителите в Община „Марица”” BG051PO002-2.2.08-0187-C0001
Телекеър – дистанционна услуга за хора с увреждания BG051PO001-7.0.07-0108-C0001
"Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа" BG161PO004-5.0.01-0098-C0001
"Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол" BG051PO002-2.2.12-0117-C0001
„Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” BG161PO004-1.0.01-0009-C0001
"Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация” " BG051PO002-3.2.04-0004-C0001
„Повишаване на професионалната квалификация на служителите в Община Родопи“ BG051PO002-2.2.15-0123-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз