Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.07-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването и"
Бенефициент: Българска търговско-промишлена палата
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 01.10.2009
Начална дата: 12.10.2009
Дата на приключване: 30.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда,чрез активни действия на социалните партньори”
Дейности: Дейност 4 Провеждане на регионални и отраслови семинари Със съдействието на регионалните структури на БТПП – Регионалните търговско-промишлени палати – и браншовите организации ще се организират информационни семинари (по един във всеки от 28-те града и 2 в София) за популяризиране на разработения инструментариум и приложението му. Популяризиране на семинара чрез уеб базираната интерактивна информационна среда на разработената електронна платформа. Дейността е необходима за популяризиране на инструментариума и за насърчаване на приложението му за нуждите на обученията целевите групи
Дейност 9 ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА РАБОТОДАТЕЛИ И ЗАЕТИ ЛИЦА ЗА МЕРКИ И ПОЛИТИКИ НА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПАЗАРА НА ТРУДА Организиране на Информационно рали - серия от информационни дни (по един във всеки от 29-те града с търговски палати) за запознаване на работодателите с мерките и политиките за равнопоставеност на пазара на труда по отношение на: • Жените • Хората в неравностойно положение • Маргинализираните етнокултурни общности • Хора с различни вероизповедания и сексуална ориентация Информационните дни ще се организират в 29-те целеви града и пред залите ще се подготви Информационен щанд с информационни и промоционални материали. Ще се подготвят дискове с информация за европейски политики и добри практики за равнопоставеност на пазара на труда. Дейността е необходима за запознаване на работодателите с мерките и политиките на равнопоставеност на пазара на труда и с добрите европейски практики в тази област.
Дейност 1 Проучване на степента на информираност на работодателите и на заетите лица относно ействащата нормативна уредба в областта на трудовоправните отношения Разработване на Анкетна форма, като основен инструмент за провеждане на проучването. Съставяне на списъци на организации на извадков принцип и/или въз основа на предварителен анализ, обекти на проучването. Създаване на мобилни екипи от анкетьори, които ще събират необходимата информация за целите на проучването на базата на анкетните форми. Обучение на неключовите експерти от мобилните екипи за провеждане на проучването. Публикуване на анкетната форма на електронната платформа към Интернет страницата на БТПП с възможност за он-лайн попълване. Комплектоване и обработка на информацията от проучването. Проучването на степента на правна информираност на работодателите и заетите лица на регионално/ национално ниво и в отраслите производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност, бизнес услуги и учебно-образователни услуги е необходимо, за да се добие ясна представа за нивото на информираност на целевите групи.
Дейност 2 Анализ на резултатите от проучването На базата на събраната информация от анкетното проучване ще се направи задълбочен регионално и секторно ориентиран Анализ на степента на правна информираност на работодателите и на заетите лица относно действащата нормативна уредба, уреждаща трудовоправните отношения. Въз основа на този анализ ще се подготви Списък на тематични области, по които впоследствие ще се провеждат обучения и дискусии
Дейност 6 Създаване на дискусионен клуб за обмен на информация между работодатели и синдикалисти В БТПП със съдействието на синдикалния партньор ще се сформира Дискусионен клуб за обмен на опит и на информация, идеи, предложения и добри практики между работодатели и синдикалисти. Клубът ще инициира ежегодното организиране на дискусионни кръгли маси в 29-те града на страната по актуални въпроси, свързани с прилагането и измененията на действащото законодателство, касаещо трудовоправните отношения, както и по въпроси, свързани с укрепването на социалния диалог. Ще се разработи и интерактивен он-лайн форум на Дискусионният клуб, който ще е уеб базиран на електронната платформа към Интернет страницата на БТПП, чрез който ще се обменя информация, идеи, предложения и добри практики, както и ще се организират он-лайн дискусии.
Дейност 14 Популяризиране на целите и резултатите от проекта Разработване на Комуникационен план за популяризиране на проекта и връзки с обществеността чрез: • Подготовка на съобщения за медиите и разпространението им до националните, регионалните и местните медии • Организиране на пресконференции: • Интервюта и участие в национални и регионални радио и телевизионни предавания за популяризиране на проекта • Публикации в пресата • Публикации за изпълнението на проекта на Интернет страницата на БТПП www.bcci.bg, партньора, РТПП и браншовите организации • Подготовка на информационни и промоционални материали с емблемата на ОПРЧР: Съгласно коригендума на Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/ 2006 от 8.12.2006 г. всички информационни и промоционални материали по време на изпълнението на проекта ще носят обозначение, че проектът се изпълнява по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” и че се съ-финансира от ЕСФ. Дейността е необходима за осигуряването на публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите по проекта.
Дейност7 Разработване на механизъм за поддържане на информираността сред социалните партнъори Създаденият механизъм ще включва: • Осигуряване на свободен достъп до разработената специално за нуждите на проекта интерактивната уеб базирана информационна среда , където ще се публикува информация за нормативната уредба и настъпилите законодателни промени, касаещи трудовоправните отношения • Създаване на електронен Информационен пул за документи и добри практики в областта на регулиране на отношенията между социалните партньори с цел подобряване на секторния социален диалог • Съставителство и разпространение на тримесечен информационен бюлетин „Социални практики”: o На книжен носител o На електронен носител o Публикуван на електронната платформа • Създаване на виртуална „Социална академия" базирана на електронната платформа, чрез която ежегодно ще се организират двусеместриални дистанционни он-лайн обучения на социалните партньори и техните членове за надграждане и поддържане на правната им информираност • Изграждане на “Alert” механизъм за разпращане на електронни съобщения за направените изменения в действащото законодателство • Разработване на Кодекс по бизнес етика и разпространението му до всички целеви фокус групи и заинтересовани лица • Създаване на „Мрежи за сътрудничестно” между целевите групи в 6-те региона по планиране, които ще включват РТПП, браншовите организации и членовете на социалните партньори от съответния регион за по-широко използване на партньорските подходи при разпространението и прилагането на добри практики • Откриване на Helpdesk за подаване на сигнали за правни нарушения – некоректни трудови договори, неплащане на осигуровки и др., в БТПП, РТПП, браншовите организации в предприятията от дефинираните 8 отрасъла, информацията от които ще се публикува на електронната платформа за текущо информиране на социалните партньори и техните членове за подобни нарушения на нормативната уредба, като същевременно се инициират последващи проверки от контролните органи. • Участие в Дискусионния клуб и неговия он-лайн форум за обмен на мнения и дискусии по отношение на нормативната уредба и предвижданите в нея промени Дейността е необходима, за да се поддържа и надгражда нивото на правна информираност на социалните партньори и техните членове по въпросите, уреждащи взаимоотношенията им.
Дейност 5 Организиране на регионални и отраслови обучения на работодатели и синдикалисти Организиране на двудневни обучения по отраслово ориентирани модули /съгласно дефинираните в Изискванията отрасли/, базирани на разработения методически и учебен инструментариум в 29-те града за трите фокус групи: • Работодатели • Заети лица • Синдикалисти Провеждане на дистанционно он-лайн обучение посредством уеб базираната интерактивна информационна среда на електронната платформа. След приключване на целия обучителен процес – организиране на Дискусионен панел за обсъждане на положителните резултати и проблемните области Дейността е необходима за повишаване на информираността на трите фокус групи по отношение на правната рамка, регулираща трудовоправните и осигурителните отношения
Дейност 13 Организиране на заключителна конференция Дейности по организирането на конференцията: Подготовка на: • списък на поканените участници и разпращане на покани • информационни и презентационни материали и раздаването им на участниците в конференцията • подготовка на въпросници за оценка на събитието и предложения • логистика – наемане на зала, презентационна техника, кетъринг • обозначителни табели и баджове Участници в конференцията – представители на: • партньора • РТПП • браншови и съсловни организации • социалните партньори • целевите групи: o работодатели o заети лица o синдикалисти от 29-те града По време на конференцията ще се представят: • Резултатите от проучванията и анализите • Резултатите от проведените обучения • Механизма за информираност o Виртуална „Социална академия" o “Alert” механизъм o Helpdesk за сигнали o Мрежи за сътрудничество – 6 o Тримесечен бюлетин „Социални практики” o Електронен информационен пул o Кодекс по бизнес етика • Електронната платформа • Резултатите от цялостното изпълнение на проекта Модератори – от БТПП и от партньора Дейността е необходима, за да се направи обобщение на резултатите от изпълнението на всички дейности по проекта, да се разпространят и популяризират резултатите и да се постигне желаният мултиплициращ ефект
Дейност 12 Разработване на електронна платформа Разработване на електронна платформа с уеб базирана интерактивна информационна среда към Интернет страницата на БТПП www.bcci.bg. Осигуряване на лесен и удобен за употреба уеб-базиран интерфейс за он-лайн попълване, интерактивен обмен на мнения, идеи, информация и добри практики. Дейността е необходима за създаването на необходимата техническа предпоставка за осъществяването на останалите дейности по проекта.
Дейност 11 Оценка и анализ на резултатите от провежданите обучения Подготовка на експертни разработки: • Проучване на достигнатата степен на информираност на целевите групи по отрасли в резултат на проводените обучения и Анализ на резултатите от проучването и на създадените в резултат на обученията и разпространяването на добри практики предпоставки за намаляване на проявите на неформалната икономика • Проучване и Анализ на резултатите от проучване на подобрените условия на труд и привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите, както и степента на намаляване на трудовите злополуки и професионални заболявания при получилите подкрепа работодатели Разпространение на резултатите от проекта чрез следните канали на разпространение: • По време на организираните обучения, семинари и информационни дни • Регионалните търговско-промишлени палати • Браншовите асоциации • Социалните партньори и техните членове • Работодатели и заети лица • Държавни институции • Общински власти • Публикации на Интернет страниците на БТПП, партньора, РТПП и браншовите организации • Публикации в пресата • Пресконференции, интервюта, участия в радио и телевизионни предавания Мерки за проследяемост на въздействието на проекта върху целевите групи: • Разработване на Въпросници за оценка и предложения за обратна връзка на информация • Преки контакти с представителите на целевите групи • Анализ на резултатите от попълнените въпросници и от преките контакти с представителите на целевите групи след изпълнението на всяка една от дейностите • Диаграми за оценка на въздействието на съответната дейност върху целевите групи. Дейността е необходима, за да се направи оценка до каква степен дейностите по изпълнението на проекта са допринесли за постигането на основната цел на проекта, а именно: „Чрез превантивни действия за ограничаване на неформалната икономика и повишаване на обществената нетърпимост към всички нейни прояви и форми подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори”
Дейност 8 Провеждане на обучения на членовете на социалните партнъори Със съдействието на партньора и на регионалните търговско-промишлени палати организиране и провеждане на обучения на членовете на социалните партньори по следните учебни модули: • фирмено поведение • корпоративна социална отговорност • бизнес етика • повишаване адаптивността на работниците • управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация • приложение на системата GS1 в 29-те града на страната: София, Перник, Благоевград, Кюстендил, Гоце Делчев, Хасково, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Смолян, Сливен, Бургас, Варна, Силистра, Добрич, Русе, Разград, Шумен, Търговище, Габрово, Велико Търново, Казанлък, Ловеч, Плевен, Враца, Видин, Монтана, в които има търговски палати. Обученията във всеки един град ще се провеждат под формата на двудневни тематични семинари, включващи следните модули: Семинар 1: • фирмено поведение • корпоративна социална отговорност • бизнес етика Семинар 2: • повишаване адаптивността на работниците Семинар 3: • управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация Семинар 4: • приложение на системата GS1 След провеждането на обученията ще се организират Дискусионни панели за обсъждане на положителните резултати, добрите практики и проблемните области. Консултации по горната тематика на целевите групи. Дейността е необходима за повишаване на фирмената култура на членовете на социалните партньори, което ще е принос и предпоставка за ограничаване проявите на неформалната икономика.
Дейност 15 Управление на проекта Обучение на членовете на Екипа по управление на проекта по: • Управление на проекти • Нормативна рамка, свързана с управлението на проекти • Европейски добри практики по управление на проекти Екипът ще разработи необходимите инструменти за наблюдение, оценка и вътрешен контрол върху изпълнението на проекта. Екипът ще провежда ежемесечни оперативни срещи за текущо наблюдение върху изпълнението на проекта. Екипът ще проведе проверки на място при изпълнението на различните дейности по проекта Подготовка на междинните и окончателния технически и финансови отчети Дейността е необходима за успешното изпълнение на проекта и за постигането на набелязаните цели.
Дейност 3 Разработване на методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели и служители в предприятието На базата на Анализа на резултатите от проучването на степента на правна информираност на работодателите и заетите лица и на съставения Списък на тематичните области ще се разработи методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели и членове на синдикални организации в предприятията, при отчитане на специфичните особености на отраслите: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно-образователни услуги Инструментариумът ще се състои от три основни компонента: • Методическо ръководство за провеждането на обученията • Учебни програми по набелязаните в Списъка теми, съобразени с отрасловата специфика на всеки регион • Учебно-образователни пакети, съдържащи учебни материали за нуждите на обучителния процес Инструментариумът ще се подготви в три модификации по целеви фокус групи, адаптирани към особеностите и потребностите на всяка една от тези групи: • работодатели • заети лица • синдикалисти Ще се разработи и уеб базирана версия на инструментариума, позволяваща он-лайн обучение на целевите групи чрез създадената към Интернет сайта на БТПП електронна платформа с интерактивна информационна среда. Дейността е необходима, за да се осигури обща и солидна методическа и учебно-информационна база, която да даде възможност за системно и устойчиво обучение на целевите групи в съответните отрасли и региони.
Дейност 10 Подготовка и разпространение на печатни материали Разработване, предпечатна подготовка, печат и разпространение на: • Методически ръководства за нуждите на обученията • Учебно-образователни пакети • Информационни материали – тематични брошури и справочници • Кодекс по бизнес етика • Промоционални материали – дипляни, листовки, постери и стикери • Сертификати за участие в обучение Конкретна Техническа характеристика в зависимост от вида на печатното издание. Обща техническа характеристика: • Пълноцветен печат • Тираж – от 1000 до 10000 Дейността е необходима, за да се осигури необходимата справочна, методическа и информационна база за провеждането на обученията, както и промоционалните материали за популяризиране на целите на проекта и разпространение на получените резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 920 459 BGN
Общ бюджет: 9 025 964 BGN
БФП: 9 025 964 BGN
Общо изплатени средства: 9 644 964 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 025 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 780 000 BGN
2011 781 415 BGN
2012 1 200 610 BGN
2013 1 417 989 BGN
2014 4 184 147 BGN
2015 280 803 BGN
9 644 964 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 672 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 513 000 BGN
2011 664 202 BGN
2012 1 020 519 BGN
2013 1 205 291 BGN
2014 3 556 525 BGN
2015 238 683 BGN
8 198 219 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 353 895 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 267 000 BGN
2011 117 212 BGN
2012 180 092 BGN
2013 212 698 BGN
2014 627 622 BGN
2015 42 120 BGN
1 446 745 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 дял на лицата, придобили ключови компетенции
Индикатор 3 Брой обучения на работното място
Индикатор 4 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 5 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 6 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели
Индикатор 7 брой консултирани лица и организации - не по-малко от 200
Индикатор 8 брой изследвания/проучвания и анализи - не по-малко от 8 броя
Индикатор 9 брой експертни разработки - анализи, доклади, позиции, становища - не по-малко от 8
Индикатор 10 изграждане на дискусионен клуб за обмен на информация
Индикатор 11 брой мероприятия - конференции, кръгли маси, дискусионни форуми, семинари, работни срещи - не по-малко от 12
Индикатор 12 (Д) Брой разработени материали - публикации, образователни пакети, дипляни, листовки, плакати и др.
Индикатор 13 (Д) Брой центрове за кариерно развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз