Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0186-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Заедно можем повече
Бенефициент: Община Марица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Разработване и реализация на мерки за улесняване на достъпа и засилване на мотивацията за включване в образователния процес на групи в неравностойно положение
Дейности: 6. Организиране на допълнителни образователни дейности за децата. Организиране и провеждане на образователни дейности извън задължителните педагогичесстки ситуации за децата.
5.Обучения за родители на деца от целевата група Повишаване ангажираността на родителите на децата от малцинствен произход, които се адаптират трудно в детската градина или са в риск от отпадане от образователния процес, поради ниска подкрепа от страна на родителите.Предвиждаме провеждането на изнесен семинари по темите - Семейството и образованието; Общуване с децата; Партниране на училището/детската градина, Родителски компетенции. По предварителни данни, ще бъде сформирана група от 50 родители от четирите села, които могат да бъдат обхванати от това обучение. Обучението ще бъдат двудневно (по 8 часа на ден) и изнесено, за да може участниците да се концентрират върху съдържанието и да се постигне по-голяма ефективност. Групата от 50 родители ще бъде водена от 2 обучители от СФ „Инди-Рома97”. Модулите, по които ще се работи са: 1 Какво е образованието и каква е ползата за нашите деца? Образованието като фактор за намиране на работа, 2 Родителски компетенции, свързани с образователната интеграция на децата. 3 Успешен диалог между родител и педагог. Съдържанието на обучението ще се адаптира спрямо нагласите и нивото на групите. Обучението ще бъде разработено от двама експерти от СФ „Инди-Рома97” и ще включва обучителни помагала и материали за раздаване на родителите.
7.Среща за оценка и дългосрочно планиране Срещата ще се проведе през последния месец в зала на Община „Марица” и ще продължи четири часа. Ще бъдат поканени Обществения съвет, представители на учителите, активни родители, донори и представители на партньорите и представители от общинската администрация – общо 30 човека. Ще бъде представен анализ на резултатите. Ще се планират дейности след приключването на проекта, тяхното финансиране и ще се разпределят отговорности.
7. Среща за оценка и дългосрочно планиране Осигуряване публичност на резултатите по проекта
1.Обществен съвет по проекта В Обществения съвет ще участват: 2 общински служители, по 1 представител от две от детските градини, 2 активни родители и Ръководителя на проекта. Общественият съвет ще подкрепя откритото и ефективно управление на проекта и ще работи за устойчивостта на дейностите. Обществения съвет и екипа по проекта ще изработят критерии за включване в дейностите, като се подсигури максимално включване на деца от малцинствата, в риск от отпадане от образователната система, както и равнопоставено включване по пол. Срещите на Обществения съвет ще бъдат веднъж на два месеца и ще се разглежда доклад от ръководителя на проекта за реализираните дейности и план за следващите. Срещите ще се провеждат в офиса на Общината. Общественият съвет ще положи усилия за популяризиране на проекта и осигуряване на финансиране след края на проекта, чрез намиране на донори и внасяне на искане за финансиране от общинския бюджет. Последната среща на Обществения съвет ще бъде на Срещата за оценка и дългосрочно планиране.
3.Провеждане на процедури за избор на изпълнители През първи месец ще започне подготовката на документите за провеждане на процедури за избор на фирми-изпълнители съгласно ЗОП. Необходимите материали, стопански инвентар и ДМА, за които се кандидатства, са по приложени описи към бюджета.
8. Информираност и публичност Широко информиране на обществеността, открито управление и постигане на подкрепа от родителската общност за целите на проекта
4.Обучения за учителите от ЦДГ Ще се проведат едно двудневно обучение за 20 учители от четирите детски градини. Обученията ще се водят от двама експерти от СФ „Инди-Рома97”. Обученията ще бъдат в гр. Пловдив в зала на Община „Марица” - 2 дни по осем часа. Обучението ще бъде със заглавие „Интерактивно ръководство за междукултурен диалог” и теми: - Същност, задачи и принципи на интеркултурният диалог; Образователни инструменти в работата с деца от различни етнически групи; Ролята на обучителните инструменти при работа с различни етнически групи; Методи на конкретната ситуация – казуси, инциденти, ролеви игри за формиране на интеркултурна компетентност.; Игрови методи – активизиращи игри, игри за запознаване, игри за коопериране, игри за социализиране; Препоръки за ефективна работа в мултикултурните групи; Успешен диалог между педагог и родител. Съдържанието на обучението ще бъде разработено от двама експерти от СФ „Инди-Рома97”. На учителите ще бъде издаден сертификат.
2.Информационни срещи Планираме провеждането на по една информационна среща за всяко село, на които ще бъдат поканени – учители, родители на деца, представители на местната власт и активни граждани. Очакваме общо 200 участника. Участниците ще се запознаят с целите и дейностите на проекта и стратегически документи, свързани с етническата толерантност и образователната интеграция за групи в неравностойно положение. Във втората сесия ще има дискусия между участниците в подкрепа на проекта. Срещите ще се проведат в зали на детските градини, и ще бъдат общо 2 сесии по един час. СФ „Инди-Рома97” ще подсигури водещ.
8.Информираност и публичност За постигане целите на дейността планираме: Разпространение на 2 платени прессъобщения в регионалния вестник „Марица”(в началото и края на проекта и 2 медийни изяви в регионална телевизия (2 и 12 месец), с информация за: целите и дейностите по проекта, помощта получена от ОП „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г” и ЕСФ, и постигнатите резултати; Плакат за информационните срещи - 100 бр., пълноцветен печат, формат А1, с кратко описание на проекта, цел, място, дата и час на провеждане на срещата, информация за партньорите и ОП “РЧР” - ще бъде разпространен от доброволци на СФ „Инди-Рома97” и от четирите детски градини; Дипляна – 2000 бр., формат А4, пълноцветен печат, тристранно сгъната – тя ще се разпространява на различни форуми и срещи от партньорите по проекта и Обществения съвет - с информация за целите и дейностите по проекта, помощта от ОП „РЧР” и ЕСФ, и постигнатите резултати; в интернет страниците на Община „Марица” и СФ „Инди-Рома97” ще се публикува информация за: целите и дейностите по проекта, постигнатите резултати, помощта от ОП „РЧР” и ЕСФ; Монтиране на 6 информационни табели на входовете на четирите детски градини, Община „Марица” и офиса на СФ”Инди-Рома97”, упоменаващи името и целите на проекта и подкрепата от Програмата и ЕСФ. Всички информационни материали и табели ще бъдат изработени в съответствие с Ръководството по информираност и публичност на ОП „РЧР”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 94 312 BGN
Общ бюджет: 91 134 BGN
БФП: 91 134 BGN
Общо изплатени средства: 91 120 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 862 BGN
2014 42 344 BGN
2015 29 914 BGN
91 120 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 464 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 033 BGN
2014 35 992 BGN
2015 25 427 BGN
77 452 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 829 BGN
2014 6 352 BGN
2015 4 487 BGN
13 668 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз