Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.4.02-0002-C0001
Номер на проект: КБ08-24-1/21.07.2008
Наименование: Компетентни административни съдии – гаранти за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване
Бенефициент: Върховен административен съд
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 07.10.2008
Начална дата: 28.10.2008
Дата на приключване: 28.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на компетентността на съдиите от ВАС и административните съдилища
Дейности: Дейност 1 Анализ на потребностите от обучение сред съдии и съдебни помощници
Дейност 2 Проучване на съдебни практики в държави членки
Дейност 3 Провеждане на специализирани обучения за съдии и съдебни помощници
Дейност 4 Обучение по английски език
Дейност 5 Дейности за информация и публичност
Дейност 6 Организация и управление на проекта
Дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 903 363 BGN
Общ бюджет: 593 440 BGN
БФП: 593 440 BGN
Общо изплатени средства: 585 895 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 593 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 180 000 BGN
2009 402 094 BGN
2010 29 972 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 26 172 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
585 895 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 504 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 153 000 BGN
2009 341 780 BGN
2010 25 476 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 22 246 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
498 010 BGN
В т.ч. Национално финансиране 89 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 000 BGN
2009 60 314 BGN
2010 4 496 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 3 926 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
87 884 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 - 1 бр. Аналитичен доклад за потребностите от обучение
Индикатор 2 По Д2 - 2 посещения в държави членки;
Индикатор 3 По Д2 - 2 посещения в Съда на Европейските общности
Индикатор 4 По Д3 - Проведени 15 специализирани обучения и 5 семинара за съдии и съдебни помощници
Индикатор 5 По Д4 - Обучени 70 съдии
Индикатор 6 По Д5 - Проведени 1 пресконференция и 1 заключителна конференция
Индикатор 7 По Д5 - Издадени листовка, брошура и рекламен материал
Индикатор 8 По Д6 - 5 бр. сключени договори с екипа за изпълнение на проекта
Индикатор 9 По Д6 - Подадени навреме 12 бр. технически доклади
Индикатор 10 По Д7 - 1 бр. одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз