Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-1.0.01-0009-C0001
Номер на проект: ДОПТ-1/03.01.2014 г.
Наименование: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2013
Начална дата: 03.01.2014
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Проектът ще помогне на България да изпълни поетите си ангажименти за развитие на железопътната си инфраструктура, достигайки европейските стандарти и ще допринесе за стабилното развитие на Транс-европейските транспортни мрежи.
Дейности: 1. Договор за „Изготвяне на формуляр за кандидатстване за техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”
2. Договор за „Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин – Септемвр
3. Договор за „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на фаза техническо проектиране за проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”
4. Договор за „Извършване на теренни проучвания за опазване на културното наследство в обхвата на проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”
5. Договор за ”Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември” за участък София-Елин Пелин
6. Договор за ”Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември” за железопътен участък Елин Пелин – Септември
7. Договор за ”Изготвяне на ПУП и Технически проекти на тягови подстанции, секционни постове и електропроводи за захранване на контактната мрежа, за проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин -
8. Договор за „Изготвяне на доклад за ОВОС за проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив” за участъка Елин Пелин-Септември
9. Договор за ”Визуализация и публичност на проект: „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”
10. Дейности, свързани с административни разходи за набавяне на необходими разрешителни/съгласувателни документи, изискващи се от националното законодателство.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 151 174 BGN
Общ бюджет: 56 608 344 BGN
БФП: 39 116 600 BGN
Общо изплатени средства: 7 902 407 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 116 600 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 918 003 BGN
2015 5 984 404 BGN
7 902 407 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 293 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 534 403 BGN
2015 4 787 523 BGN
6 321 926 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 823 320 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 383 601 BGN
2015 1 196 881 BGN
1 580 481 BGN
Финансиране от бенефициента 8 057 020 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Изготвен формуляр за кандидатстване за техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”
Индикатор 2 (Д) 2.1. Изготвяне на технически спецификации и съответни приложения за избор на консултанти.
Индикатор 3 (Д) 2.2. Обобщаващ доклад, отчитащ координирането на договорите и дейностите, свързани с подготовката на проекта
Индикатор 4 (Д) 2.3. Комплексни доклади след извършване на оценка на съответствието съгл. ЗУТ по всички части на техническите проекти с цел съгласуване и одобрение на проекта от МРР
Индикатор 5 (Д) 2.4. Изготвяне на технически спецификации за етапа на строителство.
Индикатор 6 (Д) 2.5. Актуализация на 1)финансовите анализи, вкл. 2)АРП, 3)тръжна стратегия за подготовка на проекта и за изпълнение на проекта, 4)изготвяне на план за качество, 5)план за рисковете и 6)Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството
Индикатор 7 (Д) 3. Извършена оценка за съответствието на проекта с изискванията за оперативна съвместимост
Индикатор 8 (Д) 4. Изготвяне на доклад от извършени теренни археологически проучвания и дейности по опазване паметниците на културата по трасето на жп участъците
Индикатор 9 (Д) 5.1. Изготвяне на пълен технически проект, в съответствие с обхвата на дейността
Индикатор 10 (Д) 5.2. Доклад от извършени геодезически, геоложки, хидроложки и други проучвания, в съответствие с обхвата на дейността
Индикатор 11 (Д) 5.3. Разработване и съгласуване на комплекти документация за отчуждаване и промяна на предназначението на земи и горски площи
Индикатор 12 (Д) 5.4. Изготвяне и одобрение на ПУП и парцеларни планове
Индикатор 13 (Д) 5.5. Обследване и изготвяне на технически паспорти, съгласно изискванията на ЗУТ на този етап от изпълнение на проекта***
Индикатор 14 (Д) 6. Изготвен доклад за ОВОС за участъка Елин Пелин-Септември
Индикатор 15 (Д) 7.1. Изработка и доставка на печатни рекламни материали
Индикатор 16 (Д) 7.2. Изработка и доставка на информационни ролбанери
Индикатор 17 (Д) 7.3. Организиране на публични събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз