Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0098-C0001
Номер на проект: ДОПТ-38/12.11.2013 г.;ДОПТ-50/29.12.2015 г.
Наименование: "Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа"
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 29.10.2013
Начална дата: 12.11.2013
Дата на приключване: 22.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Конкретната цел на настоящия проект е постигане на подготовка до фаза „зрял проект” на проектите от обхвата на проект„Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”. Достигането на това ниво за подготовка на всеки един от инвестиционните проекти е условие за тяхното одобрение от страна на ЕК и реализирането им през следващия програмен период 2014-2020 год.
Дейности: 4. Извършване на теренни проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проекта „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”: - железопътната линия София – Драгоман, - железопътната линия
6. Изготвяне на доклади за ОВОС за проекти:  „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман”  „Развитие на железопътен възел София”  „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир“
7. Изпълнение на мерки за визуализация и публичност
5. Изготвяне на технически проекти и ПУП
2. Координация на подготовката на технически проекти и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите за проекта „Инструмент за подготовка на жп проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”
8. Дейности свързани с административни разходи по набавяне всички необходими изходни данни, разрешителни/ съгласувателни документи от съответните компетентни органи, институции и експлоатационни дружества, изискващи се от националното законодателств
1. Изготвяне на формуляр за кандидатстване за проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”
3. Оценка и проверка на съответствието за оперативна съвместимост на фаза техническо проектиране за проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по Трансевропейската транспортна мрежа”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 13 721 735 BGN
Общ бюджет: 9 505 773 BGN
БФП: 9 505 773 BGN
Общо изплатени средства: 8 029 421 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 505 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 854 684 BGN
2014 2 166 289 BGN
2015 5 008 447 BGN
8 029 421 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 079 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 726 482 BGN
2014 1 841 346 BGN
2015 4 257 180 BGN
6 825 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 425 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 128 203 BGN
2014 324 943 BGN
2015 751 267 BGN
1 204 413 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) 1. Попълнени формуляр за кандидатстване за финансиране на проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна мрежа“
Индикатор 2 (Д) 2.1. Изготвен план за управление на рисковете
Индикатор 3 (Д) 2.2. Изготвена тръжна стратегия за подготовка на инвестиционните проекти
Индикатор 4 (Д) 2.3. Изготвени технически спецификации за подготовка на инвестиционните проекти
Индикатор 5 (Д) 2.4. Изготвен доклад, отчитащ координиране на договори и дейности свързани с подготовката на проектите
Индикатор 6 (Д) 2.5. Изготвени комплексни доклади за оценка на съответствието по всички части на техническите проекти
Индикатор 7 (Д) 2.6. Изготвени тръжни стратегии за реализация на всеки от инвестиционните проекти
Индикатор 8 (Д) 2.7. Изготвени пълни комплекти технически спецификации за реализация на всеки от инвестиционните проекти
Индикатор 9 (Д) 2.8. Актуализирани финансови анализи и анализи „разходи-ползи” за всеки от инвестиционните проекти
Индикатор 10 (Д) 2.9. Изготвени заявления/ формуляри за кандидатстване за строителство на всеки от инвестиционните проекти
Индикатор 11 (Д) 3. Изготвени доклади от извършена оценка и проверка на съответствието за оперативна съвместимост на фаза техническо проектиране за всеки от инвестиционните проекти
Индикатор 12 (Д) 4. Изготвен доклад от извършени теренни проучвания за опазване на културното наследство за проекти: „Модернизация на жп линията София-Драгоман”, „Модернизация на жп линията София -- Перник – Радомир”, „Развитие на жп възел София”
Индикатор 13 (Д) 5.1. Изготвен и одобрен пълен комплект технически проекти за проекти: „Модернизация на жп линията София-Драгоман” „Модернизация на жп линията София - Перник – Радомир” „Развитие на жп възел София” „Развитие на железопътен възел Бургас”
Индикатор 14 (Д) 5.2. Изготвен пълен комплект ПУП за проекти: „Модернизация на жп линията София-Драгоман” „Модернизация на жп линията София - Перник – Радомир” „Развитие на жп възел София”
Индикатор 15 (Д) 5.3. Изготвен комплект документи за промяна на предназначението на земята и подготовка на отчуждители процедури за проекти „Модернизация на жп линията София – Драгоман” „Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир”, и „Развитие на жп възел Соф
Индикатор 16 (Д) 6.1. Получено Решение от МОСВ по ДОВОС за проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман”
Индикатор 17 (Д) 6.2. Получено Решение от РИОСВ-София по ДОВОС за проект „Развитие на жп възел София”
Индикатор 18 (Д) 6.3. Решение от МОСВ по ДОВОС за проект „Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир“
Индикатор 19 (Д) 7.1. Изработка и доставка на печатни рекламни материали
Индикатор 20 (Д) 7.2. Изработка и доставка на информационни ролбанери
Индикатор 21 (Д) 7.3. Организиране на публични събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз