Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0108-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Телекеър – дистанционна услуга за хора с увреждания
Бенефициент: Сдружение “Асоциация на доставчиците на социални услуги в общността за стари хора и лица с увреждания”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 29.04.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Разработване, тестване и популяризиране на иновативен модел на дистанционна услуга в дома на хора с увреждания.
Дейности: Дейност 1. Организация и управление на дейностите Да се сформира ефективно работещ екип за управление, координиране и своевременно отчитане на проекта
Дейност 2. Проучване на британския опит в предоставянето на дистанционни услуги на хора с увреждания Дейността се осъществява от ЕС експертите по проекта. Дейността включва пътуване на представители на целевите групи и БГ експерти до Великобритания. Обща ангажираност: - ЕС Консултант стратегическо развитие х 4 дни; - ЕС Консултант мениджмънт х 2 дни; - ЕС Консултант обучение и мониторинг х 2 дни.
Дейност 3. Проучване на потребностите и възможностите за развитие на дистанционна услуга в Столична община Дейността се осъществява от ЕС и БГ експертите по проекта и не включва пътуване на ЕС експерти в България. Общата ангажираност е: - ЕС Консултант стратегическо развитие х 10 дни; - ЕС Консултант мениджмънт х 10 дни; - БГ Методик х 14 дни (общо 14 дни) - 3 БГ Асистенти проучване х 5 дни (общо 15 дни).
Дейност 4. Обучение на Екип дистанционна услуга Изграждане на капацитет на АДСУ да управлява цялостния процес на планиране, предоставяне и мониториране на дистанционната услуга чрез обучение на екип от специалисти. В рамките на обучението ще се тества технологията на услугата в българската практика.
Дейност 5. Разработване и консултиране на иновативен модел за предоставяне на дистанционна услуга в България Дейността е ключова за проекта и има за цел трансфер на иновативния британски опит към съществуващите социални услуги за хората с увреждания в България
Дейност 6. Тестване на иновативния модел на дистанционна услуга на територията на Столична община Дейността се осъществява от международния екип. Дейността включва 1 бр. пътуване и 5-дневен престой на ЕС Консултант стратегическо развитие в България по време на организирането и предоставянето на дистанционната услуга.
Дейност 7. Демонстриране на иновативния модел на дистанционна услуга в България Интерактивно популяризиране на същността и методите на дистанционната услуга за хора с увреждания пред целевите групи и други заинтересовани за идентифициране на индивидуални и корпоративни потребители (хора с увреждания и доставчици на услуги).
Дейност 8. Информиране и публичност на проекта Дейността има за цел широко и регулярно популяризиране на проектните дейности и резултати, целите на ЕСФ и дистанционната услуга сред заинтересованите страни
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 171 010 BGN
Общ бюджет: 157 782 BGN
БФП: 157 782 BGN
Общо изплатени средства: 157 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 157 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 34 202 BGN
2014 64 463 BGN
2015 59 109 BGN
157 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 134 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 072 BGN
2014 54 793 BGN
2015 50 242 BGN
134 107 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 130 BGN
2014 9 669 BGN
2015 8 866 BGN
23 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Екип за управление - 0108
Индикатор 3 Брой срещи на екипа за управление
Индикатор 4 Брой система за мониторинг и оценка
Индикатор 5 Брой пресконференци
Индикатор 6 Брой дипляни - 0108
Индикатор 7 Брой плакати - 0108
Индикатор 8 Изработена уеб секция на проекта
Индикатор 9 Брой информирани лица - 0108
Индикатор 10 Проучвателно посещение във Великобритания
Индикатор 11 Проучване на потребностите и възможностите за развитие на дистанционна услуга
Индикатор 12 Брой участници в проучване на потребностите и възможностите за развитие на дистанционна услуга
Индикатор 13 Брой проведено обучение за предоставяне на дистанционна услуга
Индикатор 14 Разработен модел на дистанционна услуга в България
Индикатор 15 Брой проведени демонстрации на дистанционната услуга
Индикатор 16 Брой потребители на дистанционната услуга
Индикатор 17 Брой проведени информационни срещи с представители на целевите групи
Индикатор 18 Брой заключителна конференция
Индикатор 19 Добре планирани и мониторирани дейности
Индикатор 20 Популяризиран проект и иновативна дистанционна услуга


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз