Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
Номер на проект: KC11-33-3
Наименование: Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП
Бенефициент: Прокуратура на Република България
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 31.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Доизграждане, пускане в експлоатация, поддържане, използване и развитие на ЕИСПП, като национално интегрирана база данни, осигуряваща пълна и достоверна информация за фактическото състояние на престъпността и даваща информация, необходима за противодействие на престъпността. Чрез ЕИСПП създаване на възможност за:  проследяване на всяко наказателно производство и анализ на всички или тематично подбрани производства;  обективно дефиниране на реални проблеми в наказателната политика на държавата;  отчитане на обективните пропуски в организацията на работа във всяко от отговорните ведомства и тяхното взаимодействие;  преодоляване на противоречията на ведомствени бази данни;  оценка на ефективността на предприети нормативни решения и/или организационни мерки в национален мащаб и по звена от правозащитната система;  ускоряване на процедурите и избягване на дублиране или грешки, породени от липса на информация;  улесняване прилагането на правото и защита на правата на граждан
Дейности: Дейност 1 Подготовка на тръжна документация и провеждане на обществена поръчка за избор на консултант по поръчките. Подготовка на тръжна документация и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на дейностите по проекта с участието на
Дейност 2 Доизграждане, поддържане и развитие на приложния софтуер на централната компонента (ядро) на ЕИСПП.
Дейност 3 Проучване на опита на държави членки на ЕС
Дейност 4 Разработване и изграждане на конвертори, филтри и информационна система, като елемент на ведомствена комуникационна компонента за свързване на системата на МВР за регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП.
Дейност 5 Свързване на системата на Прокуратурата на Република България – Унифицирана информационна система /УИС/за регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП, включително разработване и изграждане конвертори и филт
Дейност 6 Подобряване на обслужването от страна на Прокуратурата на Р България чрез усъвършенстване на функционалностите на съществуващата УИС.
Дейност7 Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа САС / Съдебна административна система/, включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компонен
Дейност 8 Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа СУСД / Система за Управление на Съдебните Дела /, включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационн
Дейност 9 Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа EMSG /Система за управление на съдебните дела /, включително разработване и изграждане специализиран модул за филтрация интегриран към съществуващият сърв
Дейност 10 Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа АСУД / Автоматизирана система за управление на делата / , включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени ко
Дейност 11 Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационни система от типа / ДИС / на Военно Апелативен съд – София и Военен съд – София и Плевен, включително разработване и изграждане конвертор и филтри към тях, като елемент на
Дейност 12 Актуализиране на съществуващите и разработване на допълнителни справки (типови, тематични, статистически и абонаментни) и изходи от ядрото на ЕИСПП чрез развойна среда.
Дейност 13 Организиране и провеждане на семинари и обучения, вкл. по прилагане на законовата рамка на ЕИСПП и целево обучение на експлоатационните екипи на ядрото и ВАИС, отговорни за интегрирането им с ЕИСПП.
Дейност 14 Специализирано обучение на експлоатационните екипи на ядрото и ВАИС, отговорни за интегрирането им с ЕИСПП.
Дейност 15 Осъвременяване на техническата и системна инфраструктура на централната компонента (ядро) и комуникационните компоненти за връзка на ядрото на ЕИСПП с ведомствените автоматизирани информационни системи (ВАИС).
Дейност 16 Дейности за информация и публичност.
Дейност 17 Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 447 562 BGN
Общ бюджет: 4 939 435 BGN
БФП: 4 939 435 BGN
Общо изплатени средства: 5 031 266 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 939 435 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 204 903 BGN
2013 3 826 362 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 031 266 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 198 520 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 024 168 BGN
2013 3 252 408 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 276 576 BGN
В т.ч. Национално финансиране 740 915 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 180 735 BGN
2013 573 954 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
754 690 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Избрани изпълнители на дейностите и сключени договори
Индикатор 2 По Дейност 2 - Усъвършенстване на ЕИСПП
Индикатор 3 По Дейност 3 - Отчетени и възприети добри практики
Индикатор 4 По Дейност 4 - Усъвършенстване на ЕИСПП разработен и внедрени конвертор за ведомствена информационна система на МВР за връзка с ядрото на ЕИСПП.
Индикатор 5 По Дейност 5 - Усъвършенстване на ЕИСПП разработен и внедрен конвертор за ведомствени информационни системи на ПРБ за връзка с ядрото на ЕИСПП
Индикатор 6 По Дейност 6 - Усъвършенстване на ЕИСПП
Индикатор 7 По Дейност 7 - Усъвършенстване на ЕИСПП разработен и внедрен конвертор за този тип ведомствена информационна система за връзка с ядрото на ЕИСПП
Индикатор 8 По Дейност 8 - Усъвършенстване на ЕИСПП разработен и внедрен конвертор за този тип ведомствена информационна система за връзка с ядрото на ЕИСПП
Индикатор 9 По Дейност 9 - Усъвършенстване на ЕИСПП разработен и внедрен конвертор за този тип ведомствена информационниа системиа за връзка с ядрото на ЕИСПП
Индикатор 10 По Дейност 10 - Усъвършенстване на ЕИСПП разработен и внедрен конвертор за този тип ведомствена информационниа система за връзка с ядрото на ЕИСПП
Индикатор 11 По Дейност 11 - Усъвършенстване на ЕИСПП разработен и внедрен конвертор за този тип ведомствена информационна система за връзка с ядрото на ЕИСПП
Индикатор 12 По Дейност 12 - Усъвършенстване на ЕИСПП Разработена система за достъп до данни, изработване на типови, тематични, статистически и абонаментни справки и изходи от ядрото на ЕИСПП
Индикатор 13 По Дейност 13 - Обучени лица (служители)
Индикатор 14 По Дейност 13 - Изработен електронен наръчник за ЕИСПП
Индикатор 15 По дейност 14 - Проведени обучения
Индикатор 16 По Дейност 15 - Сървърите инсталирани и конфигурирани за работа
Индикатор 17 По Дейност 16 - Конференции
Индикатор 18 По Дейност 16 - Семинари
Индикатор 19 По Дейност 16 - Публикации в пресата
Индикатор 20 По Дейност 16 - Материали в електронните медии
Индикатор 21 По Дейност 16 - Радио-интервюта
Индикатор 22 По Дейност 16 - Пакета с рекламни материали
Индикатор 23 По Дейност 17 - Одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз