Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0196-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови възможности за хората с увреждания
Бенефициент: "Сега" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта: насърчаване включването в заетостта на хора с увреждания и реализацията им на реалния пазар на труда, чрез въвеждане на иновативни модели за повишаване на тяхната активност и информираност и създаване на предпоставки за развитие на корпоративна социална отговорност.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Настоящата дейност ще обхваща целия период на изпълнение на проекта и включва следните етапи: 1. Формиране на екип за управление дейностите по проекта 2. Организиране на Начална работна среща за управление на проекта 3. Подготвяне на Вътрешни правила за управление на проекта 4. Провеждане на тръжни процедури за избор на външни изпълнители за дейностите по проекта 5. Провеждане на заключителна среща за отчитане резултатите от проектните дейности
Дейност 2. Посещение за обмяна на опит Посещението за обмяна на опит ще се организира в рамките на 3 дни /3 дни работна среща и 2 дни пътни за участниците от България/, в Англия, участие в нея ще вземат 14 лица – 2 лица експерти по проекта, представители на целевите групи /5 от България и 5 от Англия/, представители на Британски съвет – Англия. Избор на представители на целевите групи, които да участват в посещението за обмяна на опит ще се извърши по предварително зададени критерии. Ще бъдат избрани 10 души от целевите групи.
Дейност 3. Изготвяне на анализ на българското законодателство, съществуващите добри практики и модели в ЕС за включването на хората с увреждания на пазара на труда и възможностите за прилагането им в българските условия В рамките на тази дейност е предвидено изготвянето на два анализа: 1. Анализ на българското законодателство и проблемите които създава: Осъществяване на детайлен преглед на нормативните актове и стратегически документи в България, регулиращи правата и задълженията, свързани със заетостта на хората с увреждания; Анализиране на основните проблеми, които произтичат от тях; Анализът ще се извършат от външен изпълнител, избран съобразно правилата на ПМС 55/2007 и изискванията на Договарящия орган. Партньорите по проекта ще предоставят нужната информация на външния изпълнител и ще извършват контрол върху изпълнението на дейността. 2.Анализиране на добрите практики и използваните модели в ЕС за включване в заетостта на хората с увреждания на пазара на труда. Анализиране на възможностите за адаптирането на съществуващите практики и модели и прилагането им в българските условия.
Дейност 4 Разработване на ноу-хау Използвайки резултатите от анализите и въз основа на съществуващите добри практики в ЕС, външен изпълнител ще разработи ноу-хау, което ще е адаптирано към нуждите на двете целеви групи в проекта: - Методика, по която през интернет хората с увреждания ще могат да правят оценка на уменията и дефицитите си според увреждането и така да придобиват по-реална представа на кои позиции биха могли да се справят; - Наръчник за наемане на хора с увреждания за работодателите – чрез него работодателите ще се запознаят с ползите за техния бизнес от наемането на човек с увреждане.
Дейност 5 Организиране на дискусионен форум Дискусионният форум ще се проведе на подходящо за целта място, 2 дни, 50 участника – представители на целевата група, 2 експерта, които ще представят информацията по основните теми и ще модерират дискусиите – общо – 52 участника. Логистиката по организирането и провеждането на форума ще се възложи на външен изпълнител, които ще осигури – транспорт, нощувки, храна, кафе-паузи, наем на зала.
Дейност 6. Създаване и поддържане на информационен портал Интернет портала ще се разработи и поддържа от външен изпълнител, избран по правилата на ПМС 55/2007. Съдържанието ще се изготви от експерти на кандидата и партньорите.
Дейност 7. Организиране на информационна кампания „Нови възможности за хората с увреждания” Информационната кампания ще бъде фокусирана върху тезата, че голяма част от хората с увреждания не са болни в медицинския смисъл, а са носители на дефицити /двигателни или сензорни/ и се нуждаят от политики за компенсиране на техните дефицити обединени в концепцията за активното социално включване и интеграция като предпоставка за професионалната им реализация на пазара на труда. Също така информационната кампания ще бъде насочена към промяна на нагласите на бизнеса чрез фокусиране на вниманието им върху възможностите на тези хора, съществуващите политики и добри практики от други държави за насърчаване на корпуративната социална отговорност.
Дейност 8. Кръгла маса Кръглата маса ще се проведе в рамките на 2 дни, в подходяща база извън гр. София. Участие в нея ще вземат 50 представители на целевите групи и експерти по проекта – общо 53 лица. В рамките на кръглата маса ще се представят и анализират резултатите по проекта. Представителите на целевата група ще изготвят и приемат план за бъдещо съвместно сътрудничество, който ще гарантира устойчивостта на постигнатите резултати в рамките на проекта.
Дейност 9. Популяризиране на проекта В рамките на тази дейност е предвидено: - подготовка, отпечатване и разпространение на информационна брошура за проекта в формат А5, пълноцветен печат, тираж от 1000 копия, двуезична. Брошурата ще съдържа информация за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта; - 2 публикации в печатни издания; - 2 бр. Пресконференции – Първата ще се организира в началото на проекта, за опевестяване старта на инициативата и представянето на очакваните резултати. Втората пресконференция ще се орагнизира в края на проекта и има за цел да представи резултатите, добрите практики и създаденото ноу-хау; - информационна табела – 1 бр., отразяваща финансовата помощ на ЕС.
Дейност 10. Одит по проекта Дейността «Одит по проекта» е планирана съгласно изискванията на чл.4, ал.3, точка 4 на ПМС № 180 от 27.07.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г. В рамките на тази дейност ще се проведе процедура по ПМС 55/2007 и ще се извърши независим одит на изпълнението на проекта при спазване на международните одитни стандарти.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 235 892 BGN
Общ бюджет: 190 732 BGN
БФП: 190 732 BGN
Общо изплатени средства: 190 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 190 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 178 BGN
2014 136 655 BGN
2015 6 848 BGN
190 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 162 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 40 102 BGN
2014 116 157 BGN
2015 5 821 BGN
162 079 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 610 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 077 BGN
2014 20 498 BGN
2015 1 027 BGN
28 602 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой проведени работни срещи на екипа за управление на проекта и представители на партньора.
Индикатор 4 Брой изготвени анализи
Индикатор 5 Брой разработено ноу-хау
Индикатор 6 Брой проведени дискусионни форуми - 0196
Индикатор 7 Създаден и функциониращ информационен портал
Индикатор 8 Брой проведени информационни кампании - 0196
Индикатор 9 Брой организирани и проведени Кръгли маси - 0196
Индикатор 10 Брой отпечатани и разпространени брошури, поставени табели, проведени пресконференции, направени публикации в печатни издания.
Индикатор 11 Одит по проекта - 0196
Индикатор 12 Брой посетители на информационния портал
Индикатор 13 Брой лица представители на целевата група взели участие в мероприятията по проекта
Индикатор 14 Брой лица обхванати от информационната кампания по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз