Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.1.04-0014-C0002
Номер на проект: 10-21-35
Наименование: Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинска администрация на Община Варна за модерна политика в областта на образованието и здравеопазването
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 05.04.2011
Начална дата: 09.06.2011
Дата на приключване: 09.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в общинската администрация за реализиране на модерни политики в областта на образованието и здравеопазването
Дейности: Дейност 1 Дейности по управление на проекта
Дейност 2 Подобряване на управлението на човешките ресурси в общинската администрация и конкретно в звената по управление на човешките ресурси, образование и здравеопазване
Дейност 3 Обмяна на опит и проучване на добри практики в администрациите на Департамент Нор, Република Франция и община Дордрехт, Кралство
Дейност 4 Дейности по осигуряване на информация и публичност на проекта и постигнатите резултати
Дейност 5 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ивент дизайн ООД
СТИВ-8284 ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 610 400 BGN
Общ бюджет: 448 325 BGN
БФП: 448 325 BGN
Общо изплатени средства: 425 769 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 448 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 115 976 BGN
2012 347 923 BGN
2013 80 050 BGN
2014 - 118 180 BGN
2015 0 BGN
425 769 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 381 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 98 580 BGN
2012 305 044 BGN
2013 71 630 BGN
2014 - 105 740 BGN
2015 0 BGN
369 514 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 17 396 BGN
2012 42 879 BGN
2013 8 420 BGN
2014 - 12 440 BGN
2015 0 BGN
56 255 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Удовлетвореност на бенефициентите от целевата група от резултатите от проекта
Индикатор 2 По дейност 2 - Разработени анализа
Индикатор 3 По Дейност 2 - Предоставени аналитични доклади
Индикатор 4 По Дейност 2 - Осъществени проучвания
Индикатор 5 По Дейност 2 - Предоставени изследователски доклади
Индикатор 6 По дейност 2 - Проведени двудневни семинара
Индикатор 7 По Дейност 2 - Проведени обучения
Индикатор 8 По Дейност 2 - Разработени/ допълнени/ осъвременени регулации
Индикатор 9 По Дейност 3 - Проведени работни посещения
Индикатор 10 По Дейност 3 - Внедрени две добри практики
Индикатор 11 По Дейност 4 - Прес-пакета съдържащи: прес информация, факти за Проекта, снимки, друга подходяща информаци
Индикатор 12 По Дейност 4 - Публикации с изготвените материали, включени в прес-пакетите в местни, регионални и/ или национални медии
Индикатор 13 По Дейност 4 - Брошура
Индикатор 14 По Дейност 4- Информационни табели
Индикатор 15 По Дейност 4 - Рекламно-информационен филм
Индикатор 16 По Дейност 4 - Излъчване в местна/ регионална медия
Индикатор 17 По дейност 5 - Доклад от одитор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз