Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0067-C0001
Номер на проект: РД-08-201/10.04.2012 г.;РД-08-469/15.09.2015 г.
Наименование: „Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служители в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт”
Бенефициент: Управляващ орган на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 16.03.2012
Начална дата: 10.04.2012
Дата на приключване: 24.08.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Укрепване на административния капацитет на Дирекция „Координация на програми и проекти” в МТИТС – УО на ОПТ и звената, пряко ангажирани с изпълнението и наблюдението на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 за по–ефективното изпълнение на програмата.
Дейности: Извършване на оценка на нуждите от обучения, подготовка на анализ на нуждите от обучения, изготвяне на планове за обучения на служителите до 2015 г. и специфициране на конкретни мерки за удовлетворяване на нуждите от обучения
Организиране, провеждане и участие в семинари и обучения в страната и чужбина за служители на УО на ОПТ и други звена в МТИТС, пряко ангажирани с програмирането, изпълнението, наблюдението и контрола на ОПТ.
Организиране на посещения на чужди и местни експерти и лектори с цел обмяна на опит и добри практики със служителите на УО на ОПТ, други звена и служители в МТИТС, пряко ангажирани с дейности свързани с изпълнението на ОПТ и бенефициентите.
Организиране на съвместни срещи между УО на ОПТ, други звена в МТИТС, пряко ангажирани с дейности, свързани с изпълнението на ОПТ, бенефициентите, представители на гражданското общество и бизнеса, членове на КН на ОПТ, Сертифициращия орган и Одитния
Организиране на срещи за обмяна на опит с други Управляващи органи в страната и чужбина.
Обезпечаване на разходи за командировки в страната и чужбина за служителите на УО на ОПТ и звена и служители, пряко ангажирани с дейности по ОПТ при изпълнение на служебните им задължения, извън включените в предходните дейности.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ивент дизайн ООД
ЛА ФИТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 431 426 BGN
Общ бюджет: 1 398 273 BGN
БФП: 1 398 273 BGN
Общо изплатени средства: 1 019 749 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 398 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 216 BGN
2014 752 408 BGN
2015 257 125 BGN
1 019 749 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 188 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 684 BGN
2014 639 547 BGN
2015 218 556 BGN
866 786 BGN
В т.ч. Национално финансиране 209 741 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 532 BGN
2014 112 861 BGN
2015 38 569 BGN
152 962 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 % на обучените служители, съгласно плановете за обучение (на ниво ПО „Техническа помощ”)
Индикатор 2 Доклад, съдържащ анализ и оценка на нуждите от обучения на служителите на УО на ОПТ
Индикатор 3 Подготвени планове за обучения на служителите до 2015 г.
Индикатор 4 Брой на участията в семинари и обучения на служители на УО на ОПТ и служители на звена в МТИТС, пряко ангажирани с дейности по ОПТ в чужбина
Индикатор 5 Брой на участията в семинари и обучения на служители на УО на ОПТ и служители на звена в МТИТС, пряко ангажирани с дейности по ОПТ в страната
Индикатор 6 Брой на организираните обучения от страна на УО на ОПТ
Индикатор 7 Брой на организираните посещения на чуждестранни и местни експерти и лектори с цел провеждане на семинари, обучения и кръгли маси за обмяна на опит и добри практики
Индикатор 8 Брой на чуждестранните и местни експерти и лектори в областта на транспорта и развитие на транспортната инфраструктура, които ще вземат участие в срещи с представители на УО на ОПТ и звената и служители, пряко ангажирани с дейности по ОПТ.
Индикатор 9 Брой на организираните съвместни срещи между УО на ОПТ, други звена в МТИТС, пряко ангажирани с дейности по ОПТ, бенефициентите, представители на гражданското общество и бизнеса, членове на КН на ОПТ, Сертифицирания орган и Одитния орган за споделяне на п
Индикатор 10 Брой на представителите на заинтересованите страни, участващи в съвместните срещи за целия период на изпълнение на проекта (по 50 човека на среща)
Индикатор 11 Брой обучени служители (проект BG161PO004-5.0.01-0067)
Индикатор 12 Организирани и проведени посещения на ръководството на УО на ОПТ в други страни-членки за обмяна на опит с УО на сходни оперативни програми.
Индикатор 13 Проведени срещи с други УО в страната за обмяна на опит
Индикатор 14 Брой проведени командировки


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз