Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0116-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Традиции и иновации в предоставянето на социални услуги за лица с увреждания
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Разработване и прилагане на иновативен модел за ефективно предоставяне на услуги за социално включване на хора с увреждания на територията на община Лом.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта. Сформиране на екип за управление . Тръжни процедури и сключване на договори . Управление на проекта, Вътрешен мониторинг, Отчетност и Одит.
Дейност 2: Проучване на опита на Холандия, чрез посещения на място за запознаване със социалната политика, относно предоставяне на социални услуги за социално включване на деца и възрастни с увреждания. Община Лом да черпи опит от Холандия, чрез посещения на социални заведения, обмяна на идеи, знания, ноу-хау в областта на социалните услуги.
Дейност 3: Адаптиране на иновативен модел за ефективно предоставяне на услуги в координация между секторите за социално включване на хора с увреждания на територията на общината. Съвместно разработване и адаптиране на иновативен модел за предоставяне на соицални услуги за хора с увреждания в община Лом.
Дейност 4: Обучения за прилагане на модела за ефективно предоставяне на услуги в координация между секторите за социално включване на хора с увреждания. Повишаване ефективността на предоставяне на социални услуги за хора с увреждания, чрез обучения на служители.
Дейност 5. Разпространение и обмяна на информация и опит, включително чрез разпространяване на модела и организиране на кръгла маса. Създаване на условия за разпространение на Модела до всички заинтересовани страни, имащи отношение по проблемите на хората с увреждания.
Дейност 6: Информиране и публичност на проекта. Популяризиране на дейностите по проекта, целите и финансиращият орган пред обществеността и осигуряване на възможност за разпространяване на информацията до възможно по-голям кръг от граждани и заинтересовани страни.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 272 829 BGN
Общ бюджет: 218 829 BGN
БФП: 218 829 BGN
Общо изплатени средства: 218 829 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 218 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 566 BGN
2014 163 697 BGN
2015 567 BGN
218 829 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 186 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 381 BGN
2014 139 143 BGN
2015 482 BGN
186 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 824 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 185 BGN
2014 24 555 BGN
2015 85 BGN
32 824 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 Брой лица участвали в обучение за прилагане на Модела в България.
Индикатор 4 Брой социални заведения, приложили Модела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз