Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.12-0117-C0001
Номер на проект: 13-22-121
Наименование: "Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите по дейности, свързани с официалния контрол"
Бенефициент: Българска агенция по безопасност на храните
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 16.10.2013
Начална дата: 06.12.2013
Дата на приключване: 06.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионалната компетентност на служителите в БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) за по-ефективно и по-ефикасно изпълнение на служебните задължения по лабораторните дейности.
Дейности: Дейност 1. Специализирано чуждоезиково обучение (по програмата за обучение от каталога на ИПА за 2013г.) Подобряване на езиковата подготовка на експерти/ръководители на лаборатории/отговорници по качеството с оглед изготвяне на компетентни отговори, становища и осъществяване на кореспонденция и комуникация с експерти от Общностните референтни лаборатории, с одитори от ЕK, EFSA, FVO и чуждестранни лаборатории. Ще бъдат обучени 43 служители в 2 модула : 1. Английска граматика (опреснителен курс) (ЧЕО –3) , 5 дни, 40 часа 2. Разговорен английски език (базов курс) (ЧЕО –1А), 5 дни, 40 часа Курсът завършва с полагане на изпит и се удостоверява със сертификат.
Дейност 2. Усъвършенстване на уменията за работа с компютър: Електронни таблици с MS Еxcel (програмата за обучение от каталога на ИПА за 2013 г. Усъвършенстване на уменията за работа с компютър: Електронни таблици с MS Еxcel с оглед по-добро и ефективно обобщаване и анализиране на информация, както и докладване на данни до Европейската комисия, EFSA, FVO и други институции. Ще бъдат обучени 45 служители в 2 модула : 1. Електронни таблици с MS EXCEL (базов курс) (ИТО-8) - 3 дни, 18 часа 2. Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) - 3 дни, 18 часа Курсът с двата модула завършва с полагане на изпит и се удостоверява със сертификат.
Дейност 3. Специализирано обучение на тема: “Проследимост на измервания в лаборатории за изпитване и калибриране. Прилагане на математико-статистически модели за оценка. Бюджети на неопределеността на измерванията. Техническа компетентност относно ан Провеждане на специализиран курс на обучение за : EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17043, EN ISO 10012, ISO 78-2, Ръководство ЕА-4/02, Ръководство ЕА-4/07, Ръководство ЕА-4/14, Ръководство ЕА-4/16, Ръководство ILAC-G24 и други прилагани документи по изпитване от общ и специфичен характер признати от Международната Организация за Акредитация (EA). Актуализиране на теоритичните и практически познания на лабораторни специалисти: отговорници по качество и отговорници по метрологично осигуряване от НРЛ (Национална референтна лаборатория), с цел повишаване и доказване на нейната техническа компетентност, като гаранция за осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството. Обучението по тази тема ще бъде извършено по 2 модула : - В областта на химичните изпитвания – 25 специалисти - В областта на микробиологичните изпитвания – 25 специалисти Курсът трябва да осигури на участниците разбиране за прилагането на принципите и практиките за лабораторно изпитване на храни, диагностични изследвания на заболявания по животните и суровини, като включва проследимост на измерванията, валидиране и верифициране на методите за изпитване, характеристика на методите за изпитване и др. съгласно системата за управление по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 в тази област. Курсът и за двата модула завършва с полагане на изпит и се удостоверява със сертификат.
Дейност 4. Специализирано обучение на тема: “Вътрешни одитори и отговорници по качеството в лаборатории за изпитване (пробовземане) и/или калибриране по стандарти БДС EN ISO 19011:2011 и БДС EN ISO/IEC 17025:2006” Провеждане на специализиран курс на обучение, който да запознае участниците с нормативните изисквания и действащите постановки при изграждане на системите за управление съгласно изискванията на двата стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и БДС EN ISO/IEC 19011:2011. Обучението осигурява на участниците разбиране за принципите и практиките за одитиране на системи за управление в акредитираните лаборатории. Курсът завършва с полагане на изпит и се удостоверява със сертификат.
Дейност 5. Специализирано обучение на тема "Нови микробиологични методи в хранителната микробиология. Теоретичен и практически курс по верифициране на микробиологични методи. Валидиране на методи за вземане на проби за микробиологични анализи" Провеждане на специализиран курс, който да обучи лабораторните специалисти от БАБХ за прилагане на новите стандартизирани микробиологични методи, приети през 2012 и 2013 година, да създаде умения за самостоятелно верифициране на микробиологични методи, да развие способности за подбор и валидиране на методите за пробовземане /приемане на пробите в лабораториите и разработване на планове за пробовземане/. Ще бъдат обучени експерти, ръководители на лаборатории, отговорници по качеството от дирекция „Лабораторни дейности“ към ЦУ на БАБХ, НДНИВМИ, изпитвателни лаборатории към БАБХ. Курсът завършва с полагане на изпит и се удостоверява с удостоверения за преминатото обучение.
Дейност 6. Специализирано обучение на тема: “Организиране на междулабораторни изпитвания и статистически анализ на резултатите от изследванията съгласно ISO/IEC 17043 „Оценяване на съответствието. Общи изисквания на изпитванията за пригодност“ Участниците в обучението ще бъдат запознати с Общите изисквания за провеждане на междулабораторните сравнения и изпитвания за пригодност съгласно ISO/IEC 17043 и процедурата BAS QR 18, версия 3 на ИА БСА за междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност. Обучението ще завърши с тест за оценка на придобитите знания на лабораторните специалисти от НРЛ и дискусия, на която ще се обсъди опита от предишни участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност и ще бъдат направени препоръки за включване на нови теми и практически задачи в програмата с оглед повишаване качеството и ефективността на лабораторната дейност с проверка достоверността на резултатите чрез статистическа обработка и използване на критерия z ≤ 3 и други изисквания.
Дейност 7. Дейности за информация и публичност Организиране и провеждане на откриваща конференция за 50 човека (наемане на зала, кафе-паузи и др.), разпространение на цветни плакати, представяне на рекламен банер със стойки с пълноцветен печат, изработване и разпространяване на комплекти информационни рекламни материали /бележник за записки, химикалки, флаш памет/, организиране и провеждане на закриваща конференция за 50 човека (наемане на зала, кафе-паузи и др.), 2 публикации във вестник/специализирано издание (една при стартиране и една при завършване на проекта), публикации на интернет-страницата на БАБХ.
Дейност 8. Изготвяне на тръжната документация и провеждане на търгове по ЗОП Дейностите по проекта ще се изпълнят чрез възлагане при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. В рамките на тази дейност ще бъде разработена необходимата документация за възлагане на обществените поръчки за осигуряване и провеждане на специализирани обучения и за информация и публичност. Ще се проведат 4 процедури при спазване изискванията на ЗОП за избор на изпълнители: за дейности 3 и 4, втората - за дейности 5, третата за дейност 6 и четвъртата за дейност 7.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 142 BGN
Общ бюджет: 70 458 BGN
БФП: 70 458 BGN
Общо изплатени средства: 70 458 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 60 913 BGN
2015 9 545 BGN
70 458 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 51 776 BGN
2015 8 113 BGN
59 889 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 569 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 137 BGN
2015 1 432 BGN
10 569 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени
Индикатор 5 (Д) Д1: Обучени експерти, ръководители на лаборатории, отговорници по качеството от дирекция „Лабораторни дейности“ към ЦУ на БАБХ, ЦЛВСЕЕ, ЦЛХИК, ЦЛКР, НДНИВМИ, изпитвателни лаборатории към ОДБХ.
Индикатор 6 (Д) Д2: Обучени експерти, ръководители на лаборатории/, тговорници по качеството от дирекция „Лабораторни дейности“ към ЦУ на БАБХ, ЦЛВСЕ, ЦЛХИК, ЦЛКР, НДНИВМИ, изпитвателни лаборатории към ОДБХ.
Индикатор 7 (Д) Д3: Обучени лабораторни специалисти от дирекция „Лабораторни дейности“ към ЦУ на БАБХ, ЦЛВСЕ, ЦЛХИК, ЦЛКР, НДНИВМИ, ипитвателни лаборатории към ОДБХ и запознати с изискванията и приложението на нормативните документи по изпитване и калибриране в съо
Индикатор 8 (Д) Д4: Обучени експерти, ръководители на лаборатории, отговорници по качество от дирекция „Лабораторни дейности“ към ЦУ на БАБХ, ЦЛВСЕ, ЦЛХИК, НДНИВМИ, изпитвателни лаборатории към ОДБХ
Индикатор 9 (Д) Д5: Обучени лабораторни специалисти придобили умения за верифициране на микробиологични методи и използване на нови методи за микробиологичен анализ. Познания за вземане на проби в съответствие с ISO 13307:2013, както и за валидиране и верифициране н
Индикатор 10 (Д) Д6: Обучени лабораторни специалисти от НРЛ към НДНИВМИ, ЦЛВСЕЕ, ЦЛХИК и ОДБХ София град и дирекция „Лабораторни дейности“ към ЦУ на БАБХ. и запознати с изискванията и приложението на ISO/IEC 17043, общи изисквания на изпитванията за пригодност“ и Про
Индикатор 11 (Д) Д7: Проведени конференции
Индикатор 12 (Д) Д7: Изработени и разпространениинформационни и рекламни материали (блок за записки, химикалки, флаш памет и др.)
Индикатор 13 (Д) Д7: Изработени и разпространеницветни плакати
Индикатор 14 (Д) Д7: банер
Индикатор 15 (Д) Д7: публикации
Индикатор 16 (Д) Д8 :подписани договори


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз