Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.04-0004-C0001
Номер на проект: 13-32-4
Наименование: "Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация” "
Бенефициент: Изпълнителна Агенция „Железопътна Администрация”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 15.11.2013
Начална дата: 24.02.2014
Дата на приключване: 24.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на административното обслужване и повишаване удовлетвореността на гражданите и бизнеса чрез внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги в ИА „Железопътна администрация”
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта Успешното изпълнение на проекта изисква добре организирано, компетентно и ефективно управление от страна на бенефициента. Дейността по управление на проекта представлява систематичен начин на работа, който ще осигури планово протичане на всички мероприятия, подходящ контрол и успешно финализиране на дейностите. Сътрудничеството между ВО и изпълнителите се основава на лоялност и коректност, съгласуваност на съвместните действия и взаимно подпомагане при реализацията на всяка от дейностите. Дейността включва назначаване на екип за организация и управление на проекта. Организиране на текущото отчитане и вътрешния мониторик по изпълнението на дейностите. Осъществяване на комуникация с УО на ОПАК. Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители. Провеждане на срещи с избраните изпълнители и контрол върху изпълнението на договорите. Дейност 1 ще се реализира текущо в рамките на целия проект в съответствие с принципите, правилата и изискванията за управление на проектния цикъл и на ОПАК.
Дейност 2: Внедряване на интегрирана информационна система за предоставяне на електронни услуги и създаване на публично достъпни електронни регистри към нея. В рамките на тази дейност се предвижда създаване и внедряване на система за предоставяне електронни услуги и публични регистри към нея. Системата ще притежава функционалности за реализиране на електронни административни услуги, включително с използване на електронен подпис и електронно заплащане. Идентифицираните към настоящия момент потребности за изпълнение на оn-line административни услуги определят наличието на следните 11 модула на системата: 1. Издаване на лицензия за жп. превозвач и съответно приложение, удостоверяващо финансово обезпечаване на гражданската отговорност. Основание: Закон за железопътния транспорт чл. 7 ал. 1, чл. 37, 38 и др., НАРЕДБА № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари. Потребители: Кандидати и железопътни превозвачи. 2. Издаване на сертификат или удостоверение за безопасност на железопътен превозвач или Управител на инфраструктура. Основание: Закон за железопътния транспорт, чл. 115е, ал. 1. Потребители: Лицензирани превозвачи в Р. България. 3. Издаване на сертификат на лице, отговорно за поддръжка на железопътни превозни средства. Основание: Закон за железопътен транспорт. НАРЕДБА № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт. Регламент 445 Потребители: Лицензирани превозвачи, жп. предприятия, УИ, собственици и ползватели на железопътни превозни средства. 4. Издаване на разрешение на лице, за оценяване на съответствие на подсистеми и/или на съставни елементи на Оперативна съвместимост. Основание: НАРЕДБА № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз. Потребители: Желаещите да получат такова разрешение /да станат лица за оценка. 5. Издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на железопътни превозни средства. Основание: НАРЕДБА № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз. Потребители: Железопътни предприятия и превозвачи, производители и собственици на подвижен състав. 6. Издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми в железопътната система. Основание: НАРЕДБА № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз. Потребители: Управител на инфраструктура и превозвачи. 7. Издаване на документи за правоспособност на персонала в железопътния транспорт. Основание: Закон за железопътния транспорт - чл. 7, ал. 1, т. 4. Потребители: Всички обучаващи институции. Персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт на железопътните превозвачи и на Управител на инфраструктура. 8. Издаване на свидетелство на локомотивен машинист. Основание: Наредба № 56 за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите. Потребители: Локомотивен персонал на превозвачи и Управител на инфраструктура. 9. Провеждане на проверовъчни изпити и издаване на удостоверения след издържането им. Основание: Наредба № 56 за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите. Потребители: Всички обучаващи институции. Персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт на железопътните превозвачи и на Управител на инфраструктура. 10. Съгласуване на проектите за пресичане на железопътните линии от железопътната инфраструктура с пътища от републиканската пътна мрежа, местни пътища, улиците, тръбопроводите, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура. Основание: Закон за железопътния транспорт - чл. 7, ал. 1, т. 9. Потребители: Всякакви заявители (общини. проектантски и строителни фирми и др.). 11. Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт. Основание: Закон за железопътния транспорт - чл. 62, ал. 5 Потребители: Всички обучаващи институции. Персонала, отговорен за безопасността на превозите на опасни товари. Всеки модул ще позволява автоматична деловодна регистрация на исканията за електронни услуги, постъпващи през Интернет или по имейл, попълване на on-line форми (шаблони на заявления), автоматично маршрутизиране на стъпките за изпълнение на конкретни действия от различните звена по исканията за услуги, автоматични изготвяне на отговори, справки за състоянието на работата по подадени искания за услуги (статуса на услугата), или като цяло - средства за реализиране на електронни услуги на принципа „едно гише“. Системата ще осигурява възможнаст за консолидиране и оптимизация на електронните регистри за поддръжка на разработените услуги, както и средства за мигриране на данните от поддържаните до момента регистри, в новата База данни. Интегрираната информационна система ще притежава следните функционалности: • On-line регистрация на жалби и заявки (за контрол, одобрение и др.) и предоставяне на възможност за проследяване на целия процес на обработване; • Възможност да се проверява статуса на заявката online; • Възможност за достъпване на системата от 50 вътрешни потребители, служители на Агенцията, както и обслужване на минимум 1 000 външни потребители; • Възможност за попълване на online форми; • Примерни попълнени форми и задължителния за всяка услуга набор документи, които се прилагат; • Разработване на нови е-услуги; • Поддържане на регистри; • Възможност за мигриране на данните от поддържаните до момента регистри в новата система; • Автоматично online уведомяване за бъдещи събития, които могат да бъдат прогнозирани от системата; • Изтичане на лиценз; • Уведомяване на регистрираните потребители, когато централни индикатори/показатели достигнат конкретни стойности; • Възможност за автоматизирано изготвяне на разнообразни справки и статистически обработки. В рамките на проекта към системата ще бъдат създадени 9 бр. публични регистри: 1. Регистър на лицензирани превозвачи 2. Регистър на извършени проверки от ИА ЖА в качеството на регулаторен орган 3. Регистър на извършени проверки от ИА ЖА в качеството на орган отговорен за спазване на Регламент 1371 за правата на пътниците 4. Регистър на извършени проверки от ИА ЖА в качеството на национален орган по безопасност 5. Регистър на сертификатите и удостоверенията за безопасност 6. Регистър на сертификати на Лица, отговорни за поддръжка на превозни средства (ЛОП) 7. Регистър на свидетелствата на локомотивните машинисти; 8. Регистър на: - Предписанията, издадени от ИА ЖА; - Произшествия и инциденти; - Свидетелства за правоспособност; - Издадени удостоверения за издържан проверовъчен изпит; - Издадени удостоверения за признаване на правоспособност - Издадени свидетелства на консултанти по безопасността на превозите на опасни 9. Регистър на издадените разрешения за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми и превозни средства в железопътната система. Изпълнението на тази дейност ще протече през следните етапи: 1. Извършване на бизнесанализ на работните процеси по извършване на административни услуги в ИА ЖА; 2. Създаване на модел за оптимизация и реинженеринг на процесите в контекста на електронното управление; 3. Изготвяне на функционален модел на системата, модел на дейностите и описание на бизнес-процесите; 4. Разработени модулната структура (модули и връзки между тях), спецификация на съдържанието на модулите и архитектура на системата. Предвижда се системата да се състои от 11 модула (изброени по-горе). 5. Внедряване на системата и интегриране на съществуващите бази-данни. 6. Създаване на публични регистри и интегриране на съществуващите бази-данни – 9 бр. регистри. 7. Провеждане на обучения на всички служители на ИА ЖА за ефективна работа със системата и използване на информацията от създадените към нея регистри.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Тази дейност обхваща мерки за визуализация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006 и разписаните в Приложение 13 към Насоките Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност, в рамките на дейността ще бъдат предприети действия за информация и публичност. ИА ЖА ще осигури публичност на изпълнявания проект в медиите, чрез използване на следните комуникационни средства: 1. Провеждане на пресконференции за оповестяване старта на проекта и неговото приключване, неговите цели и очаквани езултати. Двете пресконференции ще бъдат осъществени с цел да се информирана широката общественост за стартиране и респективно финализиране на проекта и предвидените за изпълнение дейности. Осъществяването на тези кампании ще доведе до постигане на засилен интерес от страна на обществото и ще бъде осигурена публичност за ролята и позицията на ЕС в процеса на финансиране на проекта, съобразно специфичните изисквания на донора. 2. Изготвяне на обширна публикация на сайта на ИА ЖА при стартиране на проекта за оповестяване на неговите цели и финална такава – за оповестяване на резултатите от проекта. Публикациите ще съдържат информация за приноса на ЕСФ и националния бюджет за финансирането на проекта. 3. Текущо отразяване на напредъка на проекта чрез публикации в сайта на ИА ЖА – мин. 5 бр. публикации. 4. Отпечатване и монтиране на информационна табела на територията на общината – 1 бр. 5. Изработване на преносим транспарант за инсталиране по време на пресконференциите и други публични събития на ИА ЖА – 1 бр. 6. Отпечатване и разпространение сред гражданите и посетителите на администрацията на информационни брошури с целите и резултатите на проекта – 500 бр. 7. Визуализация на всички документи, генерирани в рамките на проекта, със задължителните реквизити на ЕС, ЕСФ и ОПАК. Дейностите по организиране на пресконференции и изработване на печатни материали ще бъдат възложени на изпълнител в пълно съответствие с процедурите, предвидени в ЗОП.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Ивент дизайн ООД
ТехноЛогика ЕAД
"КПМГ България" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 396 260 BGN
Общ бюджет: 347 393 BGN
БФП: 347 393 BGN
Общо изплатени средства: 347 393 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 347 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 252 BGN
2015 268 141 BGN
347 393 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 295 284 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 364 BGN
2015 227 920 BGN
295 284 BGN
В т.ч. Национално финансиране 52 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 888 BGN
2015 40 221 BGN
52 109 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 Брой разработени информационни системи
Индикатор 3 Брой внедрени нови модули
Индикатор 4 Брой разработени анализи, методологии за организация, мониторинг, координация и контрол за управление на информационната сигурност
Индикатор 5 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 6 Брой обучени служители
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Екип за управление на проекта
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Оператиен план
Индикатор 9 (Д) По Дейност 1 - Срещи на екипа по проекта
Индикатор 10 (Д) По Дейност 1 - Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Бизнесанализ
Индикатор 12 (Д) По Дейност 2 - Модел за оптимизация и реинженеринг на процесите
Индикатор 13 (Д) По Дейност 2 - Функционален модел на системата, модел на дейностите и описание на бизнес- процесите
Индикатор 14 (Д) По Дейност 2 - модули на системата
Индикатор 15 (Д) По Дейност 2 - Интегрирана система за предоставяне на електронни услуги
Индикатор 16 (Д) По Дейност 2 - Публични регистри
Индикатор 17 (Д) По Дейност 2 - Обучения за работа със системата
Индикатор 18 (Д) По Дейност 2 - Сертификати за преминато обучение
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Пресконференции
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Публикации
Индикатор 21 (Д) По Дейност 3 - Табела
Индикатор 22 (Д) По Дейност 3 - Преносим транспарант
Индикатор 23 (Д) По Дейност 3 - Брошури
Индикатор 24 (Д) По Дейност 3 - Проектна документация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз