Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.02-0004-C0001
Номер на проект: К08-13-1/30.04.2008
Наименование: Ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с оглед защитата на правата и интересите на Република България, във връзка с осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 04.07.2008
Начална дата: 09.07.2008
Дата на приключване: 09.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на ефективно взаимодействие между органите на държавната администрация с оглед осигуряване на ефективна защита на правата и интересите на Република България пред съдебните институции на Европейския съюз, във връзка с осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните институции на Европейския съюз (ЕС).
Дейности: Организация и управление на проекта ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта;ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг; изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта.
Проучване и анализ на нормативната база и опита на някои държави-членки по отношение на осъществяване на процесуалното представителство пред съдебните институции на ЕС в това число и на механизмите за взаимодействие между органите на държавната админ
Разработване на предложения за изменение в действащата нормативна уредба в Република България
Провеждане на семинари за укрепване на капацитета на служителите на органите на държавната администрация в областта на европейското право и по-специално съдебната система на ЕС
Създаване на база данни и рубрика в интернет страницата на Министерски съвет на Дирекция „ППСИЕС”
Дейности за информация и публичност
Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 644 775 BGN
Общ бюджет: 508 717 BGN
БФП: 508 717 BGN
Общо изплатени средства: 508 717 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 508 717 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 210 067 BGN
2009 305 409 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 6 759 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
508 717 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 432 410 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 178 557 BGN
2009 259 598 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 5 745 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
432 410 BGN
В т.ч. Национално финансиране 76 308 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 31 510 BGN
2009 45 811 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 - 1 014 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 308 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 2 Разработен документ за вътрешен контрол и мониторинг
Индикатор 3 междинни технически доклади за напредъка на проекта
Индикатор 4 анализирани нормативни документи на държани-членки
Индикатор 5 изследвани добри практики в държави-членки на ЕС
Индикатор 6 анализирани нормативни документи от действащото в България законодателство
Индикатор 7 проведени 5 семинара за по 80 участника
Индикатор 8 пресконференции
Индикатор 9 брошури
Индикатор 10 сборник с добри практики
Индикатор 11 тримесечни одиторски доклади
Индикатор 12 окончателен одиторски доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз