Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0051-C0001
Номер на проект: А10-13-50
Наименование: „Координиране на местни политики в област Ловеч за устойчиво развитие и просперитет”
Бенефициент: Областна администрация – Ловеч
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 20.02.2012
Дата на приключване: 20.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
Описание
Описание на проекта: Постигне на интегриран и осезаем ефект от прилагането на политики на областно и общинско ниво.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Оценка на реализацията на документи за стратегическо планиране
Дейност 3: Преглед на релевантното европейско и национално законодателство и стратегически документи в сферата на секторните политики на областно и общинско ниво
Дейност 4: Анализ на природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие на целевата територия
Дейност 5: Разработване на стратегически насоки за очертаване на основните приоритети при провеждане на политики на областно и общинско ниво в целевата територия за програмния период 2014 - 2020 и очертаване на критерии и индикатори за оценка на пров
Дейност 6: Изготвяне на финансови прогнози и оценка на ресурсната обезпеченост за изпълнение на приоритетите за програмния период 2014 - 2020. Създаване на интер- и интраинстутиционален механизъм за разработване на бюджетни прогнози
Дейност 7: Консултиране на политиките, обект на стратегическо планиране на областно и общинско ниво, с всички заинтересовани страни
Дейност 8: Обучение на представители на кандидата, партньорите и целевите групи
Дейност 9: Дейности за информация и публичност
Дейност 10: Независим финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 558 529 BGN
Общ бюджет: 395 078 BGN
БФП: 395 078 BGN
Общо изплатени средства: 395 078 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 395 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 111 706 BGN
2013 183 592 BGN
2014 99 781 BGN
2015 0 BGN
395 078 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 335 817 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 94 950 BGN
2013 156 053 BGN
2014 84 814 BGN
2015 0 BGN
335 817 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 16 756 BGN
2013 27 539 BGN
2014 14 967 BGN
2015 0 BGN
59 262 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 3 - Брой прегледани стратегии, директиви, програми, закони и подзаконови нормативни актове, свързани с регионалната и секторните политики
Индикатор 2 По Дейност 3 - Брой обобщен доклад с фактически и времеви изисквания
Индикатор 3 По Дейност 2 - Брой изготвен доклад за оценка на 16 общински секторни програми с препоръки за актуализация
Индикатор 4 По Дейност 2 - Броя актуализирани общински секторни стратегии и програми
Индикатор 5 По Дейност 2 - Брой разработени методически документи, правила и процедури
Индикатор 6 По Дейност 4 - Брой доклад от детайлно проучване по актуални данни за природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие на област Ловеч
Индикатор 7 По Дейност 4 - Броя доклади от детайлно проучване по актуални данни за природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие на общините на територията на областта
Индикатор 8 По Дейност 4 - Брой анализ природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие и SWOT анализ на област Ловеч
Индикатор 9 По Дейност 4 - Броя анализи на природо-ресурсния потенциал и социално-икономическото развитие и SWOT анализи на общините в областта
Индикатор 10 По Дейност 5 - Разработени стратегически насоки, очертани приоритети и набелязани мерки за провеждане на политики на областно и общинско ниво
Индикатор 11 По Дейност 5 - Брой анализ на съществуващите механизми за наблюдение и оценка на изпълнението на стратегически документи
Индикатор 12 По Дейност 5 - Създадена система от критерии и индикатори за наблюдение и оценка на планираните политики
Индикатор 13 По Дейност 5 - Областна и 8 общински администрации, въвели детайлни процедурни правила за вътрешна и междуинституционална координация на процесите по наблюдение, оценка и контрол за изпълнението на политики
Индикатор 14 По Дейност 6 - Изготвени и обосновани финансови рамки за 9-те администрации
Индикатор 15 По Дейност 6 - Брой анализ на състоянието на процесите по бюджетиране изпълнението на политики
Индикатор 16 По Дейност 6 - Областна и 8 общински администрации, въвели процедурни правила за вътрешна и междуинституционална координация на процесите по бюджетиране изпълнението на политики.
Индикатор 17 По Дейност 7 - Проведени кръгли маси (2 в град Ловеч и 7 в останалите градове – общински центрове) със социалните партньори на областно и общинско ниво
Индикатор 18 По Дейност 7 - Проведени кръгли маси (в осемте града – общински центрове в област Ловеч) с представители на бизнеса в осемте общини
Индикатор 19 По Дейност 8 - Участници от различните групи, успешно преминали обучение по Стратегическо планиране
Индикатор 20 По Дейност 8 - Участници от различните групи, успешно преминали обучение по Изпълнение и финансиране на политики
Индикатор 21 По Дейност 8 - Участници от различните групи, успешно преминали обучение по Наблюдение, контрол и оценка на изпълнението стратегически и планови документи
Индикатор 22 По Дейност 9 - Броя пресконференции
Индикатор 23 По Дейност 9 - Публикации в национална преса
Индикатор 24 По Дейност 9 - Публикации в регионални и местни печатни и интернет медии
Индикатор 25 По Дейност 9 - Изработени банера
Индикатор 26 По Дейност 9 - Изработени информационни табели
Индикатор 27 По Дейност 9 - Публикувани покани в регионални и местни печатни и интернет медии
Индикатор 28 По Дейност 9 - Отпечатени плаката
Индикатор 29 По Дейност 9 - Изработени блокнота, химикалки и папки
Индикатор 30 По Дейност 9 - Публикации нa интернет страниците на администрациите
Индикатор 31 По Дейност 9 - Заснет обзорен 20 минутен филм за проекта
Индикатор 32 По Дейност 9 - Излъчвания на филма
Индикатор 33 По Дейност 10 - Междинни одиторски доклада
Индикатор 34 По Дейност 10 - Доклад върху финалния финансов отчет на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз