Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121310836 "Полимета-С" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1504 София район Оборище, ул."Панайот Волов"№ 47-49, ап. 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА “ДЕМА” ЕООД ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО ЗВЕНО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА РОТАЦИОННИ ДЕТАЙЛИ BG161PO003-2.1.01-0064-C0001
"Инвестиции за технологично обновление и разширяване на дейността на Дамвент ООД" BG161PO003-2.1.04-0528-C0001
"Въвеждане на нови продукти с висока добавена стойност – нестандартни електротехнически прибори и подобряване качеството на настоящите продукти /електрически табла и цялостни решения за индустриална автоматизация/ чрез ново производствено оборудване и ERP система" BG161PO003-2.1.04-0491-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства и създаване на предпоставки за устойчиво развитие, чрез въвеждане на съвременни производствено-технологични практики в „КАСИ ТЕМПРА ПАК” ООД " BG161PO003-2.1.04-0160-C0001
"Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД" BG161PO003-2.1.04-0072-C0001
"Подкрепа за покупка на машини и строително-монтажни работи за технологична модернизация на „Брист-ХМ” АД –гр Брезник" BG161PO003-2.1.04-0466-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на “БКК-95” ООД" BG161PO003-2.1.04-0178-C0001
"Технологично обновление и модернизация на фирма “МОНИ МГ” ООД" BG161PO003-2.1.04-0242-C0001
" Въвеждане в производството на нови продукти с висока добавена стойност – системи за окачени фасади от стъкло и алуминий и фасади от алуминий " BG161PO003-2.1.04-0431-C0001
Технологична модернизация за конкурентно и ефективно производство във фирма “ИНТЕХНА” АД BG161PO003-2.1.04-0761-C0001
"Технологична модернизация в предприятието" BG161PO003-2.1.04-0232-C0001
"Технологична модернизация в Симекс ЕООД – Криводол" BG161PO003-2.1.04-0180-C0001
"Технологична модернизация в "Боннер"ООД BG161PO003-2.1.06-0004-C0001
Повишаване конкурентоспособността на "Корал Спектър" ООД чрез въвеждане на модерно производствено оборудване BG161PO003-2.1.06-0013-C0001
Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в Ремби АД BG161PO003-2.1.06-0402-C0001
Технологична модернизация на фирма „СЛАВ - ВЕРИГИ” ООД BG161PO003-2.1.06-0247-C0001
Въвеждане в производството на всички елементи от интегриран фирмен продукт с осигурен вътрешен и експортен мащабен пазар BG161PO003-2.1.06-0268-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „Перла” АД, чрез въвеждането на ново технологично оборудване BG161PO003-2.1.06-0110-C0001
Инвестиционен проект за повишаване конкурентоспособността на „Икис Сл” ООД BG161PO003-2.1.06-0115-C0001
Технологична модернизация на производствения процес в „Дива Инженеринг” ЕООД чрез обновяване на технологичното оборудване BG161PO003-2.1.06-0155-C0001
Технологична модернизация на АРКАДА-22 BG161PO003-2.1.06-0303-C0001
Устойчиво развитие чрез технологична модернизация на производството на „ДЕККО” ЕООД BG161PO003-2.1.06-0538-C0001
Инвестиционна и консултантска подкрепа за повишаване конкурентноспособността на "ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД чрез разширяване, диверсифициране и оптимизиране на производствената дейност. BG161PO003-2.1.06-0563-C0001
„Постигане на продуктово съответствие в „ЗЕБРА” ООД съгласно изискванията на БДС EN12899-1”. BG161PO003-2.1.08-0191-C0001
Технологична модернизация на производстжото на "Металарго"АД BG161PO003-2.1.11-0014-C0001
„Технолигична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на " Бултех-2000"ООД” BG161PO003-2.1.11-0167-C0001
"Модернизация и развитие на "Енергоремонт-Сливен"ООД" BG161PO003-2.1.11-0163-C0001
Повишаване потенциала за растеж на "Пасат антени" ООД чрез инвестиции в нови продукти и производствени подобрения BG161PO003-2.1.11-0085-C0001
"Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на фирма "Милкотроник" ООД чрез въвеждане в експлоатация на ново оборудване" BG161PO003-2.1.11-0037-C0001
Инвестиции за конкурентноспособност BG161PO003-2.1.11-0146-C0001
Постигане на високо ефективно и конкурентно производство в "ТРАНСФОРМА " АД , посредством технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0124-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Аудио видео консулт" ООД чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и специализиран софтуер" BG161PO003-2.1.11-0043-C0001
„Технологична модернизация на производството на "Калинови-Консулт„ООД" BG161PO003-2.1.11-0166-C0001
"Стартиране на иновативно производство и въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес" BG161PO003-2.1.11-0036-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства на "Камт" АД" BG161PO003-2.1.11-0052-C0001
Технологично модернизиране и повишаване на производствения капацитет на "Хидросистем" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0186-C0001
Технологична модернизация на "МИГ 23"ЕООД BG161PO003-2.1.11-0107-C0001
Внедряване в производство на иновативен продукт BG161PO003-1.1.04-0007-C0001
LED осветлението - осветление на бъдещето BG161PO003-1.1.04-0017-C0001
"Комбинирано съоръжение за игра модел "Летяща чиния" BG161PO003-1.1.04-0045-C0001
Въвеждане на система за управление на околната среда във „Фригопан“ ООД и покриване на стандарт БДС ISO 14001 BG161PO003-2.1.12-0334-C0001
Технологично обновление на производствения процес на ДАНКО СИСТЕМС ООД BG161PO003-2.1.13-0300-C0001
По-висока конкурентоспособност чрез инвестиционна подкрепа за "АМЕКА" ООД BG161PO003-2.1.13-0425-C0001
Подобряване на качеството и ефективността на СТРИМОНА СТРОЙ BG161PO003-2.1.13-0128-C0001
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0267-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „СЛ ИНДЪСТРИС“ ЕООД чрез инвестиционна подкрепа за разширяване и оптимизиране на производството BG161PO003-2.1.13-0523-C0001
Технологична модернизация в “БКК-95” ООД BG161PO003-2.1.13-0257-C0001
Технологична модернизация за повишаване конкурентоспособността на „Ред стиил” ЕООД BG161PO003-2.1.13-0092-C0001
Технологино обновление за конкурентоспособността на "АСЛ-МАШГРУП" ООД BG161PO003-2.1.13-0179-C0001
Комплексна инвестиция в металообработващи машини с цел извеждане производството на професионално ресторантьорско оборудване на качествено ново ниво BG161PO003-2.1.13-0225-C0001
Технологична модернизация на производствените процеси в "Пасат антени" ООД BG161PO003-2.1.13-0030-C0001
Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0543-C0001
Повишаване на производствения капацитет на „АЦОМ” ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0163-C0001
Устойчиво развитие чрез технологична модернизация в „Боннер” ООД BG161PO003-2.1.13-0100-C0001
Технологично развитие, оптимизация и модернизация – пътят на „ХРОМ” АД към нови продукти и пазари BG161PO003-2.1.13-0488-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер BG161PO003-2.1.13-0192-C0001
Инвестиции в модерно технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0498-C0001
Технологична модернизация на фирма "ЕЛ ТЕСТ" ЕООД за производство на нов продукт BG161PO003-2.1.11-0105-C0001
Технологичната модернизация в „Братя Чичеклиеви” ООД – ключ към европейските пазари BG161PO003-2.1.13-0003-C0001
Технологична модернизация чрез усвояване на производството на иновативна серия продукти с цел диверсификация на продуктовата гама BG161PO003-2.1.13-0286-C0001
"Научно-технологичен парк" BG161PO003-1.2.05-0001-C0001
Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник BG161PO003-1.1.05-0304-C0001
Стримона Строй - енергийно ефективна и зелена компания BG161PO003-2.3.02-0004-C0001
Система за безопасност от летящи птици и прилепи BG161PO003-1.1.03-0059-C0001
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В "СТРИМОНА" BG161PO003-2.3.02-0011-C0001
По-конкурентоспособни с енергоспестяващи мерки BG161PO003-2.3.02-0022-C0001
"Инфраструктура за бързо дигитално изграждане и материализиране на персонални костни и зъбни импланти" BG161PO003-1.2.04-0037-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА АРТ ТЕХНО ГРОУП ООД BG161PO003-2.3.02-0076-C0001
"Стримона инвест" стартира зелено производство" BG161PO003-2.3.02-0129-C0001
Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Мехатроника АД BG161PO003-2.3.02-0038-C0001
Внедряване на иновативни, собствени продукти в производствената програма на „ИНДЕКС-6“ ООД BG161PO003-1.1.07-0202-C0001
Внедряване на иновативен продукт чрез стартиране на собствено производство BG161PO003-1.1.07-0510-C0001
„Внедряване на иновативна машина за дозирано пълнене и затваряне на хранителни течности в бутилки с винтови капачки в ЕТ „Милко Милушев”, гр. Хасково” BG161PO003-1.1.07-0445-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001
" Внедряване в редовно производство на иновативен продукт - „Система за захранване на асинхронен ел. двигател чрез фотоволтаични панели”" BG161PO003-1.1.07-0534-C0001
Внедряване на иновативен продукт - хидравличен разпределител с автоматично освобождаване от работна позиция BG161PO003-1.1.07-0508-C0001
Въвеждане в производство на иновативен продукт – Луминисцентен осветител от ново поколение BG161PO003-1.1.07-0449-C0001
Създаване на условия за внедряване в производство на иновативен резервоар за хидравлични помпи BG161PO003-1.1.07-0318-C0001
Внедряване в производство на автоматична машина за производство на ламинатни туби и едновременното им пълнене и запечатване от типа KOMBIS FFS120 BG161PO003-1.1.07-0203-C0001
Внедряване в производство на иновативен продукт - Портална машина за термично рязане BG161PO003-1.1.07-0626-C0001
ВНЕДРЯВАНЕ В “АТРА-96” ООД НА ПРОДУКТИ С ИНОВАТИВЕН ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН BG161PO003-1.1.07-0290-C0001
Внедряване в производството на иновативен продукт – Имунофлуоресцентен анализатор за определяне концентрацията на остатъци на антибиотици в мляко и други биологични течности. BG161PO003-1.1.07-0671-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ВАС - Хидроизолации" ООД" BG161PO003-2.3.02-0184-C0001
"Енергийна ефективност и конкурентоспособност в "МАШИНТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0491-C0001
"Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в дейността на "Джи Ес Пи" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0494-C0001
"Повишаване енергийната ефективност на "Ангел Стоилов-96" АД чрез въвеждане на енергоспестяващо технологично оборудване" BG161PO003-2.3.02-0414-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0507-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз