Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0036-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-23
Наименование: "Стартиране на иновативно производство и въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес"
Бенефициент: "ПОДЕМКРАН" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Стартиране на иновативно производство и въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес
Дейности: Подготовка за избор на доставчик
Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация
Извършване на дейности за визуализация
Одит на проекта
Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 265 806 BGN
Общ бюджет: 1 998 072 BGN
БФП: 1 198 843 BGN
Общо изплатени средства: 1 198 843 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 198 843 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 198 843 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 198 843 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 019 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 019 017 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 019 017 BGN
В т.ч. Национално финансиране 179 827 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 179 827 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
179 827 BGN
Финансиране от бенефициента 843 871 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въвеждане на нови машини - Подемкран
Индикатор 9 Разширяване на продуктовия асортимент с нови продукти - Подемкран
Индикатор 10 Увеличение на нетните приходи от продажби на продукция - Подемкран
Индикатор 11 Намаляване на себестойността на произведените изделия
Индикатор 12 Повишаване степента на точност на произведените детайли, измерими по 12 степенна система за оценка на зъбни колела
Индикатор 13 Намаляване на единичното време за изработка на детайлите
Индикатор 14 Намаляване времето за пренастройка на машините
Индикатор 15 Намаляване на брака в производството на назъбени детайли


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз