Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0014-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-3
Наименование: Технологична модернизация на производстжото на "Металарго"АД
Бенефициент: "МЕТАЛАГРО" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-град
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на производстжото на "Металарго"АД
Дейности: Подготовка за избор на доставчик
Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Доставка на машините и въвеждането им в експлоатация
Извършване на дейности за визуализация
Одит на проекта
Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 498 721 BGN
Общ бюджет: 4 164 072 BGN
БФП: 2 498 443 BGN
Общо изплатени средства: 2 498 443 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 498 443 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 498 443 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 498 443 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 123 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 123 677 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 123 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 374 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 374 766 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
374 766 BGN
Финансиране от бенефициента 1 665 814 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Увеличаване на производствения капацитет за производство на хедери
Индикатор 9 Намаляване на себестойността на произвежданите хедери
Индикатор 10 Намаляване времето за доставка на хедери
Индикатор 11 Намаляване на енергопотреблението в участък „Механична обработка“
Индикатор 12 Намаляване на прахо и шумозамърсяването
Индикатор 13 Въвеждане на нови продукти - Металагро АД
Индикатор 14 Въвеждане на нови машини в производствения процес - Металагро АД
Индикатор 15 Въвеждане на иновативни технологии в производствения процес - Металагро АД
Индикатор 16 Редуциране на бракуваната продукция от процеса по огъване на листов материал
Индикатор 17 Намаляване на бракуваната продукция от процеса по заваряване
Индикатор 18 Намаляване на себестойността на процеса по заваряване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз